• Slide Basic 01

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
30. září a 11. listopadu 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Doporučeno
vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
16
Cena
1900
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
L34-09-19-212
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na to, aby si účastníci uvědomili, že tým, který se podílí na společném řešení problémů, dokáže úspěšněji a efektivněji řešit problémové a obtížné situace ve školním prostření. Je zaměřen na podporu společného postupu pedagogů při výchově a vzdělávání žáků se speciální vzdělávací potřebou – zaměřeno na podporu rozvoje inkluzivního vzdělávání. Seznámení účastníků se základní legislativou - postavení a funkce školy, povinnosti ředitele školy, učitel a vychovatel jako důležitý faktor společného vzdělávání, a právní otázky, jež zasahují do procesu inkluze ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání. Společný seminář je určen pro pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, učitele - vedoucí zájmových kroužků a klubů, asistenty pedagoga, učitele středních škol a učitele odborných učilišť.Vzdělávací program je rozdělen do dvou částí.1. denSeznámení se základní legislativou, účastníky procesu inkluze, vhodnými strategiemi a metodami, příklady dobré praxe; práce s modelovými kazuistikami. Seminář se v úvodu zabývá základním terminologickým vymezením společného vzdělávání, dále pak problémového chování, poruch chování a emocí (příčiny, projevy, možnosti řešení a prevence). Vztah prostředí a proces inkluze.Seznámení účastníků se základní legislativou - postavení a funkce školy, povinnosti ředitele školy, učitel a vychovatel jako důležitý faktor společného vzdělávání, a právní otázky, jež zasahují do procesu inkluze v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prakticky zaměřený vzdělávací program je orientovaný na propojení teorie a praxe práce s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními a seznámí s praxí ověřenými a úspěšnými metodami a strategiemi (rozhovor, pozorování, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.). Obsahem programu je i vytvoření funkčního systému využití vhodných strategií a metod v jednotlivých školách účastníků. Důraz bude kladen na praxí ověřené a úspěšné metody a strategie, které mohou být aplikovány na modelových případech jednotlivých pedagogů – účastníků programu. Účastníci budou přítomni vytváření strategií a metod pro konkrétní žáky. Následně bude příležitost k diskuzi nad navrženými strategiemi a metodami a k vyvozování závěrů pro praxi.Obsah vychází ze zkušeností učitelů a ostatních pedagogických pracovníků a popisu situace v konkrétní škole, na které pedagogičtí pracovníci (učitelé a vychovatelé) působí, a vede je k vyhodnocení podmínek a možností implementace společného vzdělávání v dané škole.Metody: přednáška, ukázky příkladů dobré praxe, práce s modelovými kazuistikami, diskuze2. denŘešení otázek - proč jsou někteří žáci problémoví, představit diagnostické nástroje (pozorování rozhovor), preventivní a intervenční strategie, popsat efektivní a neefektivní komunikační strategie, prakticky nacvičit způsoby efektivní komunikace, hledat způsoby spolupráce a předávání informací mezi učiteli a vychovateli či jinými pedagogyV další části semináře budou připomenuty otázky, proč jsou někteří žáci problémoví, jaké jsou charakteristické potřeby, které by měly být uspokojovány, aby žáci mohli ve škole i mimo školu efektivně pracovat, a potřeby, které má žák obecně skupina (potřeba bezpečí, soudržnosti, uznání a komunikace). Dále bude seminář zaměřen na čtyři nežádoucí cíle chování člověka (1. získání pozornosti, 2. získání moci, 3. snaha o pomstu, 4. snaha vyhnout se neúspěchu) a na diagnostické metody, preventivní a intervenční strategie učitele a ostatních pedagogických pracovníků. Následuje část o neefektivní komunikaci mezi učitelem, případně jiným pedagogickým pracovníkem a žákem jako možném zdroji konfliktních situací, způsobech a formách efektivní komunikace se žáky. V poslední části semináře proběhne praktický nácvik komunikace mezi učitelem, případně jiným pedagogickým pracovníkem a žákem v modelových situacích, strategie zvládání obtížné situace v modelových příkladech a práce s kazuistikou. Společně budeme hledat možné způsoby spolupráce a předávání informací o žácích v rámci formálního a neformálního vzdělávání, aby proces inkluze žáka se speciální vzdělávací potřebou byl efektivní. Účastníci obdrží pracovní list, slovník základních pojmů a seznam doporučených zdrojů k tématu.Diskuze a konzultace konkrétních příkladů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Metody: přednáška, ukázky příkladů dobré praxe, práce s modelovými kazuistikami, diskuze