• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách  pro ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
pro ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Termín konání
říjen 2020 - květen 2021
Místo konání
distanční forma
Lektor
Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bc. Miroslav Jiřička, Ing. Soňa Španielová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střední management - vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť
Počet hodin
24
Cena
0
Garant
Mgr. Anna Poláčková - anna.polackova@npi.cz ,tel.: 222 122 315, mobil: 778 543 087
Číslo programu
E38-11-12-211-05
Číslo akreditace

Anotace

POUZE PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY!!!Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy.Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe, semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.Kurz se skládá z těchto modulů - vždy je realizován jeden modul za měsíc:1) Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka

    - kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe

2) Vedení a řízení změny

    - zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny

3) Metody analýzy potřeb školy

    - obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy

4) Tvorba strategického plánu rozvoje školy

    - strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

5) Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách

    - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání6) Hodnocení práce pedagogů

    - potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení, možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

7) Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů

    - stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

8) Evaluace pokroku školy

    - kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktůKurz proběhne distanční formou. Ke každému z osmi modulů budou realizovány webináře v rozsahu vždy 2 x 1,5 hodiny. Každý z těchto modulů bude zakončen workshopem prostřednictvím MS Teams v rozsahu 2 hodin.Pokud se z časových důvodů nebudete moci zúčastnit webináře v řádném termínu, budou realizované tzv. sběrné webináře v náhradním termínu.Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je min. 80% docházka, možná je tedy pouze absence na 2 webinářích.Účastníci, kteří kurz absolvují, a splní tyto podmínky, získají "potvrzení o účasti".