• Slide Basic 01

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.  zahájení bude upřesněno

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
zahájení bude upřesněno
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Ivan Růžička, PhDr. et. Mgr. Romana Doležalová, Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA
Doporučeno
vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
144
Cena
8500
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - bohdana.flanderkova@npi.cz ,tel.: 475 205 417, mobil: 731 503 733
Číslo programu
M94-05-16-211
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (č.j. MSMT-42447/2013)Studium je realizováno dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů a standardem studia.UČEBNÍ PLÁNStudium je koncipováno po 8 hodinových celodenních blocích či ve formě víkendových soustředění, popř. v kombinaci těchto forem, v časové dotaci 120 hodin prezenční výuky v možné kombinaci s distanční výukou + 3 dny stáž v jiném zařízení (24 hodin), celkem 144 hodin.Studium je rozděleno do 2 semestrů, každé studium probíhá samostatně v jednotlivých krajských pracovištích NPI ČR a je otvíráno dle momentálního zájmu z řad účastníků. U každého tématu jsou proto uvedeni všichni potencionální lektoři v rámci jednotlivých krajů.Studium se ukončuje dle platného standardu obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí, jednotlivé semestry pak dílčí souhrnnou zkouškou.1. SEMESTR      56 hodinZáklady sociální pedagogiky a psychologie. Dynamika skupiny.  (16 hodin)Základní témata: Základy sociální pedagogiky, význam pro práci se skupinou, socializace jako celoživotní proces, sociální role, sociální učení, šikana, práce s pravidly (utváření pravidel a sankcí, otevřená komunikace), profil pedagoga volného času (význam osobnosti pedagoga pro práci se skupinou, interakce pedagog – žák/účastník, osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese). Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 1. semestruLektoři: PhDr. et. Mgr. Romana Doležalová, Mgr. et. Mgr. Monika Holečková, Mgr. Edita Nevoralová, Mgr. Sylva Brillante, MgA., Mgr. Roman Černík, Mgr. Aleš BednaříkZáklady pedagogické psychologie. Aplikovaná psychologie – osobnost.  (16 hodin)Základní témata: Psychologie učení – druhy, podmínky, styly, osobnost učitele a žáka a vztahy mezi nimi, pedagogická diagnostika, základní rozdělení speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pedagogické principy při práci s nimi, možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální přístup, metody a zásady inkluze, rozvoj potenciálu jednotlivce. Osobnost, determinace osobnosti - sociální, psychická, biologická, vývojová psychologie a pedagogické principy práce s žákem dle jednotlivých vývojových fází člověka, vlastnosti, schopnosti, dovednosti (ontogeneze a fylogeneze, lidská psychika, temperament, důležité procesy a jevy, myšlení, vnímání, představivost, paměť, emoce a vůle, základní činnosti člověka – hra a učení, práce, činnosti ve volném čase, psychohygiena směrovaná na práci pedagoga, psychohygiena pedagogického procesu směrovaná na dítě.Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 1. semestruLektoři: Mgr. et. Mgr. Monika Holečková, PhDr. et. Mgr. Romana Doležalová, Mgr. Edita Nevoralová, Mgr. Barbora PolívkováObecná didaktika – základy a vhled do problematiky. (8 hodin)

Základní témata: Práce s očekáváním, terminologie obecné didaktiky, prekoncepty vyučovacího procesu, teorie různých pojetí vyučování – charakteristika transmisivního a konstruktivistického pojetí, struktura vyučovacího procesu – myšlenková mapa, sebepoznání, metody vytváření pozitivní ovlivnitelnosti ve skupině. Prezenční nebo distanční forma. Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 1. semestruLektoři: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., Mgr. Ivan Růžička, Mgr. Sylva Brillante                 Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga. Komunikativní dovednosti. (16 hodin):  

Základní témata: Komunikační hry, kontaktní cvičení, sehrávka skupiny, osobnostní komunikační dispozice, vedení dialogu, dialogická cvičení, výběr informací a jeho podmínky, uspořádání informací, funkce a formy sdělování, argumentace, chyby v argumentaci, rolová hra a role v komunikaci, faktory ovlivňující výstavbu projevu, strategie rozhodování, veřejný proslov, techniky evaluace zaměřené na komunikační dovednosti. Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 1. semestruLektoři: PhDr. Eva Lukavská, PhD., Mgr. Roman Černík, Mgr. Ivan Růžička, Ing. Milan Appel, PhDr. Jaroslav Jindra2. SEMESTR              64 hodin         Právní předpisy a jejich aplikace. (8 hodin)   

Základní témata: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 106/2001 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, rámcové a školní vzdělávací programy.  Poznámka: výčet právních předpisů není taxativní a bude aktualizován v návaznosti na stav právního řádu. Prezenční nebo distanční forma. Ukončeno zkušebním testem.

Lektoři: RNDr. Milan Macek, CSc., Mgr. Bc. Martin Kaftan, Mgr. Šárka Glösslová, Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Jaroslav OndráčekOsobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova (OSV) (16 hodin)

Základní témata: Teorie a historie osobnostní a sociální výchovy, techniky zaměřené na sebepoznání (hodnoty a postoje a nácvik vedení zpětné vazby), rizika a hranice OSV se zaměřením na témata sebepoznání v rámci technik a aktivit realizovaných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání s velkým důrazem na osobnost pedagoga, etiku a cíle, techniky zaměřené na sebehodnocení, reflexe pedagogická zaměřená na stanovení jasných cílů OSV, reflexe ve skupině, modelové situace - práce ve skupinách s následným rozborem. Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 2. semestru.

Lektoři: Mgr. Leona Šímová, Mgr. Ivan Růžička, Mgr. Jaroslav Ondráček, Mgr. Jana Heřmanová, PhDr. Jaroslav Jindra, PaedDr. Olga Medlíková, Mgr. Michaela Štáfková, MBZáklady obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Zážitková pedagogika. (24 hodin)Základní témata: Pedagogika (praxe a věda), speciální a sociální pedagogika, soudobé teorie vzdělávání, funkce a pojmy moderní pedagogiky, pedagogika volného času odlišnosti, moderní pedagogické trendy pedagogiky volného času, teoretické koncepty zážitkové pedagogiky, typologie cílů zážitkové pedagogiky, volný čas, historie, vývoj, profesní organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání, typologie a třídění herních aktivit, celostní motivace, zpětná vazba (teorie, typologie, metody a nácvik), kompetence účastníka zájmového vzdělávání, bezpečnost v rámci pobytových akcí. Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 2. semestru.

Lektoři: Mgr. Zdeněk Humpolík, Mgr. Lubomír Pelech, Mgr. Renata Vordová, Mgr. Ivan Růžička, Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Petra Rychetská, Ing. Milan AppelTeorie výchovy. (16 hodin)Základní témata: výchova, výklad pojmu, funkce, cíle, principy, složky, činitelé výchovy, výchovný proces, roviny pedagogického působení, výchova k prosociálnímu jednání, problematika autority, děti a mládež v současné společnosti a jejich výchova, otázka vychovatelnosti, moc a dosah výchovy, pojetí výchovy podle vztahu vychovatele a vychovávaného, výchovný proces ve vztahu k jednotlivým složkám osobnosti, výchovné aktivity školní družiny a školního klubu a dalších školských zařízení pro zájmové vzdělávání, rizikové chování – specifické oblasti rizikového chování dětí a mládeže, prevence rizikového chování v pedagogice volného času. Prezenční nebo distanční forma. Ukončeno dílčí souhrnnou zkouškou po 2. semestru.

Lektoři: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., RNDr. Milan Macek, CSc., PhDr. Eva Lukavská, PhD., Mgr. et. Mgr. Monika Holečková, Mgr. Petra Bláhová, Bc. Vlasta Faiferlíková Stáž v podobném školském zařízení – rozsah 3 dny, celkem 24 hodin. Probíhá individuálně či po skupinách max. 3 účastníků, pouze prezenčně. Účastník doloží záznam o průběhu stáže potvrzený vedením zařízení.


Poznámka: Pedagogové volného času - 120 hodin