• Slide Basic 01

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, ekologie

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, ekologie  Workshop - metodika tvorby školních dokumentů k zajištění BOZP ve výuce

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Workshop - metodika tvorby školních dokumentů k zajištění BOZP ve výuce
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Ing. Vilém Koutník, CSc.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
760
Garant
Mgr. Eva Kopúnová - eva.kopunova@npi.cz ,tel.: 387 699 019, mobil: 775 571 636
Číslo programu
C19-01-13-211
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Tématika zahrnuje práce s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) v kmenových,  odborných učebnách, chemických laboratořích včetně teoretické výuky- týká se pedagogické oblasti.

Je nutné znát právní oporu pro používání zákonné terminologie a nomenklatury nebezpečných vlastností chemických látek a směsí. Dále jaké jsou nejnovější pohledy na působeních chemických látek a přípravků na lidské zdraví a na životní prostředí.

V současné době neexistuje materiál (metodický pokyn či jednoduchá směrnice), který by tuto oblast postihoval a vytvořil školám základní předpoklad pro orientaci v této problematice. Přitom jde o významné, praktické téma, které spadá do pedagogického procesu prakticky na všech základních a středních školách. V důsledku se řeší i problematika chemie běžného života ve školách (drogistický sortiment- čistící, desinfekční, odmašťovací prostředky, autokosmetika, ředidla, nátěrové hmoty, hnojiva, pesticidy a další). V případě nerespektování pravidel pro zacházení s chemickými látkami a přípravky může dojít k mimořádné události.Aplikace příslušných právních předpisů:

* z.č. 561/2004 Sb. v platném znění /školský zákon/,

* z.č. 350/2011 Sb v platném znění /zák.o chemických látkách a chemických směsích/,

* z.č. 258/2000 Sb v platném znění /zák.o ochraně veřejného zdraví/,

* z.č. 326/2004 Sb v platném znění /zák.o rostlinolékařské péči/,

* nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH,

* nařízení (ES) 1272/2008 CLP /o klasifikaci, označování a balení látek a směsí/,

* zákoníku práce,

* souvisejících zákonů a prováděcích předpisů

je nutným předpokladem pro dodržování bezpečnosti a hygieny ve školské praxi.Následující opatření jsou navrhována pro ZŠ, SŠ, VOŠ a školská zařízení /DDM, CVČ/.

Vzdělávací program „Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách“ je takto členěn:

I. Nomenklatura nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků (CHLAS)

-opora v právních normách,

-vlastnosti CHLAS, (věty, slova, piktogramy, bezpečnostní listy),

-vnitřní směrnice, bezpečnostní, hygienické, organizační předpisy,

-školení žáků (kdo, jak často, obsah),

-dokumentace,

-zacházení s CHLAS (nákup, skladování, aplikace),

-toxikologie.II. Organizační opatření

-předpoklady pro zabezpečení organizace práce s CHLAS -spolupráce s orgánem ochrany  veřejného zdraví (KHS) a z toho vyplývající výstupy,

-zacházení s CHLAS a jejich evidence.III. Personální zajištění

-odborná způsobilost, odborně způsobilé osoby,

-další osoby zacházející a nakládající s CHLAS,

-školení dalších osob.IV. Vnitřní předpisy a nutná dokumentace

-bezpečnostní, hygienické, organizační předpisy,

-směrnice k nakládání s CHLAS,

-řády pro laboratoře, sklady,

-pozor na nebezpečné odpady.V. Další doporučení

-tématiku zapracovat do vybraných předmětů- cenné informace pro žáky,

-apelovat na osobní odpovědnost jedinců- ochrana zdraví sebe, dalších osob a životního prostředí,

-nezbytnost aktualizace tématiky- novely právních norem,

-dnes jsou více nebezpečné CHLAS inhalačního a dermálního působení= mýty.

-popularizace výukyÚčastníci semináře získají vzorové materiály pro potřebné školní dokumenty v rámci zajištění bezpečné výuky chemie. Zároveň budou uvedeny příklady dobré praxe.