• Slide Basic 01

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
13. a 14. května a 24. a 25. června 2021; 9:00 - 15:00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Kamila Bobysudová
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
32
Cena
2860
Garant
Věra Teclová, DiS. - vera.teclova@npi.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
D74-01-24-211
Číslo akreditace
MSMT-563/2020-2-108

Anotace

~~Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří budou poskytovat mentoring přímo svým kolegům na školách. Studium budoucích mentorů je zaměřeno na osvojení dovedností v poradenském procesu, přičemž mentoring je druhem poradenství. Vzdělávání je orientováno obecně na poradenské, konzultační a především pak specificky mentorské dovednosti. Program je 32 hodinový formou prezenčních seminářů.

Absolventům bude také nabídnuta možnost následné supervize vlastní mentorské praxe.

1. Téma: Role poradce a mentora, poradenské procesy, mentoring (2 hod) - účastník se identifikuje s rolí poradce, specificky mentora a poradenským procesem. Získá znalosti o poradenském procesu, naučí se orientovat v jednotlivých fázích poradenského procesu.

- Definice poradenství, mentoringu

- Cíle mentoringu

- Definice poradce, mentora

- Hranice poradenského procesu

- Generalisté a specialisté

- Externí a interní poradci

2. Téma: Osobnost poradce, mentora, partnerský a expertní přístup (2 hod) - účastník se seznámí s osobnostními předpoklady a kvalifikací, které jsou potřebné k vykonávání poradenské praxe

- Odborná kvalifikace poradce

- Interpersonální dovednosti poradce

- Poradenské dovednosti

3. Téma: Fáze poradenského procesu (3 hod) - účastník se podrobně seznámí s jednotlivými fázemi poradenského procesu, umí je rozpoznat a vést poradenství

- Fáze poradenského procesu

- Udržování hranic poradenského procesu

4. Téma: Sebereflexe poradce, supervize práce mentora (1 hod) - účastník si postupně si vytváří vlastní poradenský styl a učí se reflektovat vlastní poradenskou práci pomocí sebereflexe a supervize

- Vnitřní dialog

- Reflexe vlastní činnosti

- Význam sebereflexe pro kvalitu poradenského procesu

- Pomoc při sebereflexi – supervize

5. Téma: Aktivní naslouchání, model GROW (4 hod) - účastník se naučí techniku aktivního naslouchání, zná možnosti jejího využití a přínos v poradenském procesu. Využívá výhod této techniky a zná úskalí, která při její aplikaci hrozí. Seznámí se s koučovacím modelem GROW a možností jeho využití v mentorské praxi.

- Schopnosti potřebné pro aktivní naslouchání

- Možnosti využití aktivního naslouchání v rámci poradenského procesu

- Chyby v aktivním naslouchání a úskalí při aplikaci aktivního naslouchání

- Postup aktivního naslouchání

- Nácvik aktivního naslouchání

- Koučovací model GROW

6. Téma: Formulace potřeb mentee – zakázka (zakázka zjevná a skrytá) (4 hod) - účastník dokáže s klientem formulovat zakázku a zvládne odhalovat případné skryté zakázky

 - Cesta k zakázce (od problému k žádosti, objednávce až k zakázce)

- Práce se zakázkou a rozpoznání zakázky zjevné a skryté a práce s nimi

- Možnosti využití mentoringu ve školství

- Typologie otázek (konstruktivní otázky)

- Kroky k zapojení klienta do procesu poradenství (motivace klienta)

7. Téma: Realizace zakázky, vedení mentorského rozhovoru (6 hod) - účastník umí zakázku realizovat, včetně správného vedení poradenského rozhovoru, a správně zakázku ukončit

- Hlavní techniky poradenských zásahů

- Zásady vedení poradenského rozhovoru

- Schopnost rozlišit nabízení pomoci a přebírání kontroly

- Strategie na zvýšení zapojení klienta

- Podpora implementace navržených postupů při realizaci zakázky

- Ukončení poradenství

- Trénink vedení mentorských rozhovorů

8. Rozpoznání odporu u mentee a reakce na něj (2 hod) - účastník dokáže rozpoznat odpor u mentee a vhodně na něj reaguje.

- Znaky přítomnosti odporu

- Zdroje odporu

- Jak postupovat v případě odporu

9. Téma: Zpětná vazba v poradenství a etika (4 hod) - účastník umí vhodně podávat a přijímat zpětnou vazbu v poradenském procesu. Umí vhodně podat závěrečnou zpětnou vazbu k poradenskému procesu, respektuje a podporuje etiku v poradenském procesu.

- Typy zpětné vazby v poradenství – průběžná zpětná vazba klientovi

- Závěrečná zpětná vazba k poradenskému procesu

- Struktura zpětné vazby a nejdůležitější dovednosti při podávání zpětné vazby

- Etika a stinné stránky poradenství

10. Téma: Diskuze vycházející z reflexí vlastní mentorské praxe, vyhodnocení vzdělávacího programu (4 hod) - účastník si uvědomuje svůj posun v mentorských dovednostech a získává jistotu ve správném vedení při poradenského procesu. Vyhodnocuje přínos vzdělávacího programu pro rozvoj svých poradenských dovedností.

- Představení hlavních postřehů z vlastní mentorské praxe

- Společná diskuze

- Vyhodnocení vzdělávacího programu