• Slide Basic 01

Program pro pracovníky ŠPP a asistenty pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování

Program pro pracovníky ŠPP a asistenty pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování

Mohlo by Vás zajímat

Program byl v tomto pololetí zrušen.

Podtitul
Termín konání
19. dubna 2021, 9.00 - 17.00
Místo konání
NPI ČR Praha 9 - Střížkov, Novoborská 372/8
Lektor
PhDr. Miloslav Čedík
Doporučeno
odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové
Počet hodin
8
Cena
1000
Garant
Mgr. Martina Brožková - martina.brozkova@npi.cz ,tel.: 283 881 250, mobil: 778 456 344
Číslo programu
21-56-33-3
Číslo akreditace
MSMT-39883/2020-3-989

Anotace

Určeno pro odborné pracovníky ŠPP a asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací

Obsah programu:Program je rozdělen na dvě části, část teoretickou a prakticky vedený workshop.1. část programu: Teoretická část - 4 hodinyÚčastníci budou seznámeni se souhrnem informací týkajících se etiologie a symptomatiky ADHD, s charakteristickými projevy specifických poruch chování/ADHD, konkrétně v oblasti emoční, kognitivní i vztahové determinující průběh a výsledky edukačního procesu. Bude zdůrazněna úloha školských poradenských zařízení (ŠPZ) a školních poradenských pracovišť (ŠPP) v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP. Pozornost bude také věnována problematice, jak správně uchopit doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících se zapojení pracovníků ŠPP učitelů a asistentů pedagoga (AP) do edukace žáka se SPUCH/ ADHD.Představena bude zejména problematika kooperace a spolupráce ŠPP, učitele a AP ve třídě – vymezení jednotlivých kompetencí. Dále pak činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi ve vztahu k žákovi s  ADHD, konkrétní možná náplň práce asistenta pedagoga s žákem s ADHD.Dále bude věnována pozornost kázeňským obtížím žáků s ADHD v kontextu nestejnosměrně vedeného komunikačního procesu, jak vypadají charakteristické znaky komunikace žáků s ADHD. Jak by měla vypadat optimální spolupráce se zákonnými zástupci, konkrétně pak vedení rozhovoru s rodiči, participace na tvorbě, realizaci a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) či individuálního výchovného plánu (IVýP) u žáků s  ADHD. 2. část programu: Prakticky vedený workshop – realizace podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami chování/ADHD – 4 hodinyObsahem praktické části programu je organizace péče o tyto žáky v procesu inkluzivního vzdělávání a reálné možnosti jejího zajištění, spolupráce při rozvoji sociálních dovedností žáka doplněna o praktické ukázky. Zejména budou probírány praktické ukázky činností AP ve spojení s jeho kompetencemi, aplikace konkrétní náplně práce asistenta pedagoga s žákem s ADHD při realizaci doporučovaných podpůrných opatření. Dalším tématem bude navazování vztahu a jeho postupný rozvoj mezi pedagogickým pracovníkem a dítětem/žákem s ADHD.Probrány také budou konkrétní možnosti podpory dítěte v procesu edukace ze strany ŠPP a AP v dílčích předmětech, modifikace metod se zohledněním individuality konkrétního žáka s ADHD, stimulační programy pro děti a žáky se SVP včetně dětí s ADHD, jejich ukázky a specifika využití v činnostech asistenta pedagoga. Představeny budou vhodné strategie k modifikaci chování dítěte s ADHD, organizační opatření (příprava prostoru školy, třídy, odborných učeben, požadavky na konkrétní pracovní místo, spolupráce s personálem školy, který se podílí na edukaci žáka, spolupráce s rodiči), možná podpora vztahů s vrstevníky v rámci třídního kolektivu – týmová spolupráce a mediátorská role odborných pracovníků ŠPP a AP při výuce a u AP i o přestávce, včetně akcí mimo školní prostředí. Dále také motivační systémy při práci s žákem s ADHD a podstata formativního hodnocení žáka tzn., osvědčené způsoby motivování žáka se ADHD, motivační bodový systém a jeho propojenost v domácím a školním prostředí.Aktivně budou využívány ukázky z žákovských kazuistik, ilustrativní příklady z praxe a řešení úkolů. Průběžně bude realizována zpětná vazba a předávání vzájemných zkušeností mezi lektorem a účastníky semináře.