Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů

Podtitul

Termín konání

bude upřesněno

Místo konání

NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15

Lektor

Mgr. Jitka Havlánová, Mgr. Radka Novotná

Doporučeno

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Počet hodin

16

Cena

1500

Garant

Mgr. Martina Bělohlávková - martina.belohlavkova@npicr.cz ,tel.: 353 585 268, mobil: 773 744 562

Číslo programu

B87-03-15-202

Číslo akreditace

MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Teoreticko praktický vzdělávací program je zaměřený na osobnostně sociální rozvoj se záměrem na posílení role pedagoga, jeho odolnosti, na posílení komunikačních schopností, schopností spolupráce a empatie, sebepoznání a práce s osobními filtry, předsudky, na prevenci vůči stresovým vlivům a syndromu vyhoření. Program je rozdělen do dvou setkání (dnů), každé má teoretický vstup a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Témata - Jak zvládat nečekané situace? Jak se domluvit s každým? Jak rozpoznat, co mě v práci blokuje a brzdí a umět to odbrzdit a motivovat sebe i druhé? Po každém tématu  vždy následuje zpětná vazba s doporučeními. Samozřejmou součástí  jsou modelové herní aktivity a cvičení, program je vysoce interaktivní. Teoretické  vstupy tvoří základní rámec k přesnějšímu vymezení probíraných témat, těžiště programu spočívá v samotné činnosti účastníků a přidávání nových nástrojů pro praxi pedagoga. Závěry a hodnocení jsou formulovány tak, aby byla posílena sebejistota účastníků a aby byli vybaveni do další náročné práce. Program pracuje s moderními nástroji efektivní komunikace – techniky improvizace a storytellingu. Tyto techniky umožní zbavit se komplexů a postojů, které brání v rozvoji vlastního potenciálu, umožní reagovat pohotověji na nečekané situace a aktivněji a efektivněji zpracovávat přicházející změny. Dále program pracuje s posílením kreativity a sebemotivace, s technikami zvládání komunikace ve stresových situacích, při rozhodování se, při vyjadřování vlastních názorů, úsudků. Obsah je též zacílen na kompetence v oblasti umění prezentace nebo práce s informacemi. 

            

Moduly 1. dne (8 hodin):

1) Test silných a slabých stránek a jak s nimi pracovat (Osobnostní rozvoj) – práce s potenciálem, flow, energií, rozvojové nastavení mysli.

2)  Stressmanagement (Osobní rozvoj) – osobní spokojenost, stresové faktory a jak s nimi zacházet, techniky emočního přehodnocování a další práce s emocemi, emoční inteligence , prevence syndromu vyhoření.

3) Osobní filtry a předsudky (osobní rozvoj) – osobní agenda, ego a jak s ním pracovat, spolupráce, bourání stereotypů, neuroplasticita mozku – nové pozitivní postoje.

4) Komunikační dovednosti (Sociální rozvoj) – domluvte se s každým, komunikační modely podle osobnostní typologie, koučovací komunikační modely.

Moduly 2.dne (8 hodin):

5) Řešení problémů (Sociální rozvoj) – jak se nenechat zaskočit, pohotovost reakcí, model proti panice, kde hledat nové zdroje pro řešení, nadhled.

6) Prezentační dovednosti (Sociální rozvoj) – storytelling a nové trendy v prezentačních dovednostech, jednoduché nástroje pro zvýšení atraktivity prezentací.

7) Spolupráce (sociální rozvoj) – jak nechat druhého zazářit, práce v týmu, dohody a přispívání společnému výsledku, prevence konfliktů v týmu, sociální potřeby, kterými jsme řízeni.

8) Zážitkové a komunikační techniky.

 


Copyright © 2019 NIDV