• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách  kurz B

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
kurz B
Termín konání
13.10.2020,24.11.2020,15.12.2020,26.1.2021,16.2.2021,16.3.2021,4.5.2021,18.5.2021
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr.et Bc. Jana Stejskalová, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., Mgr. Daniel Janata, Mgr. Bc. Petr Lehký, Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. František Eliáš
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť škol
Počet hodin
48
Cena
0
Garant
Ing. Petra Černá - petra.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 605 819 496
Číslo programu
E38-11-18-202-02
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.1. seminář:

Kultura školy podporující maximální rozvoje každého žáka; lektor: Mgr. Bc. Jana Stejskalová

(kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe)

2. seminář:

Vedení a řízení změny ve školách; lektor: Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

(zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny)

3. seminář:

Metody analýzy potřeb školy; lektor: Mgr. Daniel Janata

(obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýzy vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy)

4. seminář:

Tvorba strategického plánu rozvoje školy; lektor: Mgr. František Eliáš

(strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy)5. seminář:

Implementace procesů SRP ve školách; lektor: Mgr. Petr Lehký

(role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání)6. seminář:

Hodnocení práce pedagogů; lektor: Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

(potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé – vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů; oblasti hodnocení; možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledků žáků)7. seminář:

Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů; lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola

(stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy)8. seminář:

Evaluace pokroku škol; lektor: Mgr. Bc. Jana Stejskalová

(kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů)Závěrečný workshop; lektor: Ing. Stanislav Michek, Ph.D.