Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
27.9. 2019 (8.30-15.00)
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Lukáš Hartoš - hartos@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 770 172 207
Číslo programu
C92-01-20-192
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Program je zaměřen na základní právní pojmy a právní interpretaci vzhledem ke školní praxi. Témata vzdělávacího programu: Vzdělání a škola ve světle práva (Základní právní terminologie z okruhu práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, správního, trestního. Seznámení se základními prameny a normami práva).Učitel a žák jako subjekty práva (Současné legislativní změny v oblasti školství s ohledem na kodifikaci nového občanského zákoníku, postavení žáka jako dítěte, vztah školy, obce, rodiny).Otázky ochrany osobnosti v celém komplexu, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků, rodičů. (Otázky ochrany duševního vlastnictví tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, postavení dítěte v náhradní rodinné péči apod., úloha společnosti a školy. Možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu pracovního a občanského práva).Učitel a žák ve světle trestního práva (Otázky trestu a jeho funkce ve společnosti, reliktní činnost a patologické jevy ve škole a jejich promítnutí v trestně právní rovině). Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky, ohlašovací povinnost školy.Teoretické pasáže budou vždy doplněny konkrétní kazuistikou.