Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1  jazyková úroveň A1/A2

Přihlásit Zpět
Podtitul
jazyková úroveň A1/A2
Termín konání
září 2019 - červen 2020, vždy v úterý od 17.30 - 19 hod., datum 1. setkání bude upřesněno
Místo konání
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18, Staré Město, Praha 1
Lektor
Mgr. Lucie Ulmanová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času
Počet hodin
60
Cena
5600
Garant
PhDr. Ilona Šlechtová - slechtova@nidv.cz ,tel.: 222 122 322, mobil: 777 737 594
Číslo programu
U20-03-12-192-02
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si rozšíří slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků, běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty

PRAKTICKÁ AJ: abeceda

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména

SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména

PRAKTICKÁ AJ: osobní informace

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodinTematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání,

PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí?

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: slovesa, hotel

PRAKTICKÁ AJ: Orientace ve městě