Čtenářství napříč předměty

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
5. a 6. listopadu 2019; 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Lenka Burganová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
16
Cena
1780
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - strasikova@nidv.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
A29-03-16-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Témata dvou navazujících modulů jsou určena na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti s důrazem na možnosti využití v různých vzdělávacích oblastech 1. a 2. stupně základní školy.

Modul 1 – Čtenářské postupy (8 vyučovacích hodin)

Program se bude zabývat čtenářskými postupy - strategiemi, které čtenáři pomáhají, aby lépe porozuměl čtenému textu (předvídáním, kladením otázek, hledáním souvislostí, porozumění neznámému, představám, výběru podstatného, usuzování, shrnutí a zhodnocení) s přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků, kteří při nácviku potřebují více důrazu na význam a symboliku slov. V praktické části semináře budou předvedeny názorné ukázky jednotlivých strategií a možnosti jejich výuky v hodinách již od nejnižších ročníků ZŠ. V průběhu semináře budou prezentovány materiály vhodné k rozvoji čtenářských dovedností, které mohou účastníci využít ve své pedagogické praxi. Pracovat se bude s různými typy tematicky zaměřených textů – naučnými i beletristickými, s důrazem na smysluplnost, uchopitelnost a pestrost vyučovacích předmětů. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se s čtenářskými postupy, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti.

Modul 2 - Formy a metody na podporu čtenářských dovedností (8 vyučovacích hodin)

V programu budou představeny formy a metody práce s žáky zaměřené na motivaci žáků (šifrování), analýzu textu (metody RWCT), rozvoj komunikačních dovedností (kolážování, práce s fotografií a ilustracemi, expertní skupiny) a náměty pro tvůrčí psaní (školní časopis, literární sborník, scénář) zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u všech žáků, součástí programu budou drobné výukové metody podporující soustředění žáků na určité téma (hry s knoflíky). Program bude postaven na klasických činnostních i obecně málo známých formách a metodách vyučování. První část programu bude zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky, na využití inovativních, aktivizujících metod, druhá část pak na ukázky konkrétních možností, jak vést výuku a obohacovat ji o podnětné prvky a činnosti. Program je postaven na činnostním učení a prožitkovém učení s cílem využívat při výuce objevování, tvořivost, zkušenosti a smyslové prožívání žáků k podpoře rozvíjení čtenářských dovedností, aplikování získaných poznatků v praxi, nacházení souvislostí, propojování a porozumění informacím.