• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B2

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B2  Hradec Králové

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Hradec Králové
Termín konání
září 2019 - červen 2020, výukový den ČT. 16.30-18.00 zahájení 12.9.
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Blanka Černá
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
60
Cena
4600
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
I89-03-18-192-01
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice New English File Upper-Intermediate, Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, OUP. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými výukovými materiály lektora.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: question formation, auxiliary verbs, present perfect simple and continuous,

SLOVNÍ ZÁSOBA: compound adjectives, modifiers, clothes and fashion

PRAKTICKÁ AJ: ilnesses and injuries Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: narrative tenses, past perfect continuous, future perfect and future continuous

SLOVNÍ ZÁSOBA: adverbial phrases, the enviroment, the weather

PRAKTICKÁ AJ: air travel, short stories Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: zero and first conditionals, future time clauses, unreal conditionals, structures with wishSLOVNÍ ZÁSOBA: feelings, -ed/-ing adjectives, e

PRAKTICKÁ AJ: comment adverbs, writing an article Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: gerunds and infinitives, used to/be used to/get used to; past modals

SLOVNÍ ZÁSOBA: music, the body, confusing verbs

PRAKTICKÁ AJ: foreign words used in English; describing a photo

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: the passive (all forms), have something done, reporting werbs

SLOVNÍ ZÁSOBA: crime and punishment, the media

PRAKTICKÁ AJ: expressing your opinion Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: clauses of contrast and purposes, whatever/whenever…; word building

SLOVNÍ ZÁSOBA: advertising, busines

PRAKTICKÁ AJ: a reportVstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je B2. Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále B2 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)

Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.