• Slide Basic 01

Profesní průprava zástupců ředitele

Profesní průprava zástupců ředitele

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
11.3., 15.9. (opakování 1. modulu), 23.9., 5.10., 21.10.2020 vždy od 9 do 16 hod.
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička, Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, Mgr. Jiří Bakončík
Doporučeno
zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
30
Cena
2500
Garant
Mgr. Anna Poláčková - anna.polackova@npicr.cz ,tel.: 222 122 315, mobil: 778 543 087
Číslo programu
E13-01-12-201
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Seminář je organizován do čtyř vyučovacích dnů vždy od 9 do 16 hodin!

Cyklický vzdělávací program nejen pro začínající  zástupce ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:

Škola a právo – 5 hodin 

Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy (právní předpisy v aktuálním znění a jejich výklad, základní školské dokumenty a pravidla pro jejich tvorbu). Činnost předmětových a výchovných komisí - kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků - plán práce, výroční zpráva školy.

Škola a právo – 5 hodin

Práce se školským zákonem – společné vzdělávání (nadaní žáci, cizinci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), správní řízení - poskytování informací a ochrana osobních údajů dle GDPR. BOZP, PO, školní úraz.

Organizace pedagogického procesu – 5 hodin

Základní pedagogická dokumentace (školní matrika- soulad se školským zákonem), tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti, pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností.

Organizace pedagogického procesu – 5 hodin

DVPP, autoevaluace školy. Česká školní inspekce.

Pracovní právo -5 hodin

Úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru - způsoby vzniku a skončení pracovního poměru - dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis - kolektivní smlouva, FKSP - cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách

Administrativa a financování -5 hodin

Finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení - majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem - některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy) - hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů. Nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy - základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO (dary, reklama, tzv. „sponzorování“) - zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace

Celkem 30 hodin, 6 seminářů po 5 hodinách.