• Slide Basic 01

Práce s heterogenní třídou v ZŠ

Práce s heterogenní třídou v ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
12. prosince 2023, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
640
Garant
Mgr. Aneta Sebera Měřínská - aneta.merinska@npi.cz ,mobil: 778 449 420
Číslo programu
K81-03-20-232-01
Číslo akreditace
MSMT-28430/2022-1-946
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Obsah vzdělávacího programu zahrnuje následující oblasti: Heterogenita žáků třídy ZŠ a její projevy, způsoby interpretace a využití odlišnosti žáků ve vzdělávacím kontextu, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ v heterogenní třídě, vytváření bezpečného prostředí a pozitivního klima ve třídě s žákovskou diverzitou, uspořádání flexibilních  žákovských skupin a tříd, podpora podnětného prostředí pro realizaci výuky, aplikace principů individualizace a diferenciace ve výuce, podpora žákovských kooperací.  

Téma 1: Heterogenita třídy ZŠ ve vzdělávacím kontextu (modely tuzemské i zahraniční), inkluzivní podmínky v ZŠ.

První téma představuje vstup do tematické oblasti, seznamuje s prekoncepty účastníků a provádí audit vstupních znalostí. Dále seznamuje s hlavními východisky pro práci pedagoga s kolektivem / třídou žáků v ZŠ s různými předpoklady a podmínkami (např. pro hru nebo pro získávání kompetencí). Celkově první téma představuje heterogenitu jako sociální normu a stav společnosti. V neposlední řadě poskytuje ukázky heterogenity školních tříd a to jak v českém školním prostředí, tak ve světě.

Téma 2: Akceptace „odlišnosti“ v heterogenní třídě ZŠ jako výchozí didaktický princip, „odlišnost“ jako téma výuky v ZŠ.

V této části kurzu bude účastníkům přiblížena diskuzní podstata odlišnosti, jinakosti a rozdílnosti žáků a metodické přístupy vyplývající z negativního vymezení (chápání)  odlišnosti, zejména v oblasti SVP (zdravotního postižení). Charakteristiky projevů odlišnosti žáků budou ilustrovány příklady z praxe ZŠ. Budou diskutovány  a simulovány konkrétní postupy, jimiž se téma odlišnosti stává tématem výuky.

Téma 3: Možnosti využití různého potenciálu žáků pro zkvalitnění výuky – funkční diagnostika  žáků (nejen se SVP) v práci učitele, determinanty sociální participace žáků ZŠ ve školním prostředí.

V této části budou účastníci rozebírat strukturovaný model funkční diagnostiky na konkrétních případech žáků. Stanou se aktivními spolutvůrci funkční (vývojově orientované) orientační diagnostiky a interpretátory případových řešení v ZŠ.

Téma 4: Uplatnění principů individualizace a diferenciace v heterogenní třídě ZŠ.

Ve čtvrté části bude pozornost věnována ukázkám metod individualizace a diferenciace úkolů a postupů v řízené aktivitě dle principů konstruktivní didaktiky. Účastníci se na příkladech  naučí rozlišovat funkční a nefunkční skupinové kooperace žáků v ZŠ. Vytvoří návrh uspořádání třídy a podnětného prostředí ve škole pro realizaci řízených činností v malých i větších žákovských skupinách. Naučí se identifikovat bariéry v prostředí školy, které brání individualizaci a diferenciaci učebních činností.

Téma 5: Orientační diagnostika sociální vztahové sítě žáků ve třídě ZŠ a možnosti intervence k podpoře pozitivního  klima třídy.

Účastníci budou konfrontováni s modely vylučovacího i přijímajícího klima třídy, seznámí se s možnostmi hodnocení vztahové sítě žáků se SVP. Vytvoří návrh uspořádání podnětného inkluzivního prostředí a klima v ZŠ, vytvoří společně návrh vzdělávací aktivity v podnětném prostředí. V závěru bude provedeno společné vyvození návrhů postupů k podpoře inkluzivního klima a podnětů k práci pedagoga s klimatem třídy / žákovské skupiny.

Téma 6: Příprava a analýza didaktických situací v základní škole.

V závěrečné části proběhne tvůrčí dílna s nabídkou 4 - 6 didaktických situací a postupů práce s heterogenní třídou v ZŠ. Účastníci postupy a situace zanalyzují, prodiskutují a vyhodnotí z hlediska proveditelnosti ve školním prostředí.

Forma:

Výuka bude vedena výkladem s podporou video-prezentací i formou tzv. tvůrčích dílen založených na práci ve skupinách. Prožitková část výuky zahrnuje aktivity, které účastníkům pomohou si ověřit metodické postupy ve skupině a navodit v ní inkluzivní klima. Úvodní evokační část se opírá o aktuální podmínky práce učitele v ZŠ. V teoretických částech výuky budou diskutovány specifické otázky práce s heterogenní třídou ve vazbě na základní školu: Negativní vnímání odlišnosti fyzického vzhledu, kognitivního a řečového projevu žáky školního věku, specifické postupy překonávání stereotypního vnímání postižení s využitím pracovních listů pro žáky 1. a 2. st. ZŠ, téma odlišnosti v předmětech OV, OSV, VkO, dramatické výchovy, estetické výchovy a MKV. Měření funkčních schopností žáka v ZŠ jako základ jeho autonomní účasti ve vyučování. Význam funkčních dovedností v jednotlivých oblastech (pohyb, řeč, autoregulace) pro začlenění v ZŠ. Způsoby překonávání frontálního vedení výuky, individuální zadání úkolů ve společném předmětu, diferencovaný přístup v hodnocení žáků, modifikace práce žáka dle SVP, strukturování času a prostoru třídy ZŠ. Práce s pravidly v ZŠ a rizika vztahové sítě žáků se SVP. V části tzv. tvůrčí dílny budou prakticky vyzkoušeny a ověřeny postupy v práci učitele v heterogenní třídě ZŠ. Modul vyústí v závěrečné shrnutí nových poznatků, nově získaných představ účastníků a v hodnocení.