• Slide Basic 01

Podpora jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání (Metodický materiál NPI ČR – Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením)

Podpora jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání (Metodický materiál NPI ČR – Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
30. listopadu 2023, 15.00 - 16.30
Místo konání
online forma
Lektor
Lektoři NPI ČR
Doporučeno
asistenti pedagoga, odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Bc. Martina Krumpolcová - martina.krumpolcova@npi.cz ,mobil: 775 755 038
Číslo programu
T46-03-15-232
Číslo akreditace
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Obsah webináře bude zaměřen na podporu jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením, kteří se vzdělávají v inkluzivním vzdělávání. Konkrétně půjde o žáky, kteří komunikují mluvenou češtinou, ale jejich kompetence neodpovídají obvyklým kompetencím jejich slyšících spolužáků. Jedná se o žáky různé etiologie sluchových vad s jazykovým hendikepem, kteří v raném věku neměli dostatečné podmínky pro plné rozvinutí mateřského jazyka (češtiny). U těchto žáků se chyby v používání mluvené i psané češtiny manifestují v různých oblastech jazyka (nejen v rovině foneticko-fonologické, jejíž rehabilitaci zajišťuje logoped, v rovině lexikální, morfologické, syntakticko-sémantické i pragmatické). V rámci webináře budeme diskutovat o tom, jak nahlížet na výuku předmětu Český jazyk u těchto žáků, jak podpořit jejich kompetence v mateřském jazyce, kdy a jak je vhodné do výuky jejich jazykového vzdělávání implementovat postupy blízké výuce češtiny jako cizího jazyka. Bude diskutována otázka, kdy, v jaké míře, jakým způsobem je vhodné žákům zprostředkovávat pochopení jazyka jako systému, který disponuje množstvím jazykovědných pravidel. Účastníci se seznámí s metodami, které podporují jazykové kompetence žáků v naukových předmětech a které lze použít pro rozvoj jejich čtenářských kompetencí. Budou představeny části metodické podpory NPI ČR, které je možné využít pro práci s žáky se sluchovým postižením.

 

Program webináře: 


  • V rámci kurzu nahlédnou učitelé na pojetí výuky předmětu Český jazyk pro rodilé mluvčí a uvědomí si jeho odlišnosti od výuky češtiny blízké výuce pro cizince. Na konkrétních ukázkách projevu žáka se sluchovým postižením se seznámí s oblastmi jazyka, ve kterých tito žáci mohou chybovat.  

  • Dále bude diskutována otázka, jak tyto chyby odstraňovat. Na vybraných gramatických jevech bude ukázáno, jaká fungují pravidla pro jejich užívání v češtině (gramatický rod, předložkové vazby, vid, budoucí čas, rozkaz, pravidla českého slovosledu) a na konkrétních učebních materiálech ukázáno, jak je tato pravidla možné žákům zprostředkovat, pokud v nich chybují. Bude diskutována otázka kdy, v jaké míře a jakým způsobem žáky se systémem češtiny a jejími pravidly seznamovat, kdy a jakým způsobem implementovat postupy blízké výuce češtiny jako cizího jazyka.

  • Učitelé se seznámí s metodami pro práci s textem – jak zpřístupnit text žákům v rámci výuky naukových předmětů. Jak předcházet problémům, které vyplývají z převážně verbálně pojatého školství. Seznámí se charakterem jazykových prostředků v naukových předmětech a také s tím, co je to metoda tzv. „scaffoldingu“ a jak ji využít při práci s žáky nejen se sluchovým postižením.   

  • Shrnutí, dotazy, diskuze.


 

Hosté:

PhDr. Anna Cíchová Hronová – řešitelka úkolu NPI ČR, spoluautorka publikace: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (čeština jako druhý jazyk), 1. a 2. část, metodická podpora pro učitele; působila jako pedagožka češtiny pro žáky se sluchovým postižením, v současné době působí jako poradkyně rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Mgr. Milena Hanáková – spoluautorka pracovních listů pro rozvoj dovednosti psaní a čtení metodické podpory NPI ČR pro učitele žáků se sluchovým postižení; působila jako pedagožka češtiny pro žáky se sluchovým postižením, v současné době působí jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru pro žáky se sluchovým postižením
Mgr. Marie Komorná, Ph.D. – spoluautorka publikace: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (čeština jako druhý jazyk), 1. a 2. část, metodická podpora pro učitele; působila jako pedagožka češtiny pro žáky se sluchovým postižením, v současné době vyučuje na PedF UK – obor Speciální pedagogika
PhDr. Renata Votavová – řešitelka úkolu NPI ČR: „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání“

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému shlédnutí. 


Poznámka: Webináře se také mohou zúčastnit studenti oboru Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) a studenti studijních programů Jazyky a komunikace neslyšících a Čeština v komunikaci neslyšících.