• Slide Basic 01

Koordinátor školního vzdělávacího programu - Studium k výkonu specializovaných činností

Koordinátor školního vzdělávacího programu - Studium k výkonu specializovaných činností  zahájení bude od ledna 2024

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
zahájení bude od ledna 2024
Termín konání
29. ledna 2024, 8:30 - 15:30; 19. února 2024, 8:30 - 15:30; 18. března 2024, 8:30 - 15:30; 25. března 2024, 8:30 - 15:30; 22. dubna 2024, 8:30 - 15:30; 6. května 2024, 8:30 - 15:30; 20. května 2024, 8:30 - 15:30; 10. června 2024, 8:30 - 15:30; 9. září 2024, 8:30 - 15:30;30. září 2024, 8:30 - 15:30; 14. října 2024, 8:30 - 15:30;11. listopadu 2024, 8:30 - 15:30;25, listopadu 2024, 8:30 - 15:30; 2. prosince 2024, 8:30 - 15:30;16. prosince 2024, 8:30 - 15:30; 6. ledna 2025, 8:30 - 15:30; 20. ledna 2025, 8:30 - 15:30; 3. února 2025, 8:30 - 15:30; 17. února 2025, 8:30 - 15:30; 17. března 2025, 8:30 - 15:30;7. dubna 2025, 8:30 - 15:30; 28. dubna 2025, 8:30 - 15:30; 2. června 2025, 8:30 - 12:30.
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Dana Forýtková;PaedDr. Leoš Tesárek
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ
Počet hodin
250
Cena
16000
Garant
Ing. Eva Veličková, Ph.D. - eva.velickova@npi.cz ,mobil: 770 171 674
Číslo programu
L72-05-20-241-01
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program se týká přípravy koordinátorů ŠVP všech typů škol včetně koordinátorů VP vyšších odborných škol.

Kromě výše uvedených právních předpisů vzdělávací program reflektuje další strategické dokumenty:


 • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020

 • Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

 • Akční plán inkluzivního vzdělávání


Vzdělávací program je členěn do 6 témat (modulů):

A Kurikulární reforma

B Činnosti předcházející tvorbě a úpravám ŠVP

C Tvorba a úpravy ŠVP

D Koordinace činností souvisejících s využíváním ŠVP v praxi

E Základní manažerské dovednosti

F Praktická část – nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP, pod vedením odborných lektorů
 

Celkový tematický přehled výuky   ModulTémaPrezenčněE-learningHodin celkemAKurikulární reforma22426A1Úvodní workshop – vývoj vzdělávacích koncepcí a kurikulárních dokumentů po roce 1989 – zkušenosti účastníků s praxí koordinátora ŠVP808A2Kurikulární reforma, smysl vícestupňového kurikula kurikulární dokumenty po roce 2000, jejich vývoj a jejich inovace, způsoby spolupráce škol na revizích RVP, kurikulární dokumenty a specifika vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných14418BČinnosti předcházející tvorbě a úpravám ŠVP24832B1Plánování činností předcházejících tvorbě či úpravě ŠVP, motivace ke změnám808B2Utváření týmů, prezentace, argumentace, komunikace s týmem, evaluace808B3Vstupní podmínky pro tvorbu či přípravu ŠVP - analýza podmínek školy8816CTvorba a úpravy ŠVP161430C1Struktura ŠVP, obsah jednotlivých částí044C2Plánování tvorby, úprav ŠVP808C3Tvorba jednotlivých částí ŠVP, varianty úprav dokumentů01010C4Sestavení ŠVP, soulad RVP a ŠVP, archivace808DKoordinace činností souvisejících s využíváním ŠVP v praxi702090D1Klima školy a podíl na jeho utváření, kultura školy81220D2Efektivní formy a metody práce při realizaci ŠVP, tematických plánů – teoretický úvod24024D3Evaluace jako východisko ke zkvalitnění vzdělávacího procesu nácvik modelových situací16016D4Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, motivace k DVPP, přehled nabídky vzdělávání8412D5Metodická podpora pro práci s RVP a ŠVP6410D6Kolokvium - ukázky ŠVP s rozborem808EZákladní manažerské dovednosti40040E1Řízení a vedení lidí808E2Time management, self management808E3Efektivní komunikace, řešení konfliktů808E4Vedení porad a jednání808E5Aktivizační činnosti a prezentační dovednosti808FPraktická část32032F1Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP, pod vedením zřizovatele školy dle pokynů lektora808F2Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP, pod vedením kolegy koordinátora dle pokynů lektora808F3Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP, ve škole stejného typu dle pokynů lektora, sběr zkušeností, případná komunikace s autory RVP808F4Workshop - reflexe praktických nácviků808 Celkem hodin20446250Podrobný přehled jednotlivých témat výuky

MODUL A / Kurikulární reforma – celkem 26 hodin (22 hodin prezenčně, 4 hodiny e-learning)

Cíle

Studium směřuje k tomu, aby (se) absolvent:


 • orientoval v problematice kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí na pozadí zkušeností ze zahraničí,

 • prokazoval znalost koncepčních kurikulárních dokumentů, vzdělávacích koncepcí a právních předpisů,

 • orientoval v systému kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí a dokázal je porovnat,

 • bezpečně používal terminologii kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí, porozuměl jejich problematice,

 • uměl sdílet zkušenosti s praxí koordinátora ŠVP.


Očekávané výstupy

Účastník specializačního studia:


 • prokáže přehled v základních právních předpisech, strategických a koncepčních dokumentech,

 • vysvětlí aktuální pasáže právních předpisů, strategických dokumentů a vzdělávacích koncepcí, které řeší problematiku RVP, posoudí jejich praktický dopad na tvorbu a užití ŠVP,

 • orientuje se v systému kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí, porovná dokumenty pro různé obory vzdělávání,

 • vysvětlí smysl nových prvků kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí,

 • bezpečně používá novou terminologii obsaženou v kurikulárních dokumentech a vzdělávacích koncepcích,

 • orientuje se v problematice inovací kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí.


Témata


 • Podstata a vývoj kurikulární reformy v kontextu s vývojem vzdělávání v zemích EU (mezinárodní výzkumy a zkušenosti)

 • Koncepční dokumenty: • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020

 • Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

 • Akční plán inkluzivního vzdělávání • Právní předpisy, vyhlášky • Systém kurikulárních dokumentů – rámcové vzdělávací programy (RVP), školní vzdělávací programy (ŠVP) a ŠVP pro vzdělávání, pro něž není vydán RVP, vzdělávací programy, třídní vzdělávací programy (TVP) – vývoj (dosavadní změny) těchto dokumentů

 • Nové prvky v kurikulárních dokumentech – klíčové kompetence, průřezová, témata, výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacích předmětů i na úrovni školy, integrace, moduly a jiné

 • Terminologie užívaná v kurikulárních dokumentech, vzdělávacích koncepcích a v právních předpisech – jejich význam, shody a rozdíly

 • Vývoj a inovace kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí, způsoby spolupráce škol na revizích RVP

 • Specifika vzdělávaní žáků se SVP a žáků nadaných


Lektoři: Robert Čapek, Ph.D., PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D., PhDr. Romana Lisnerová, Mgr. Dana Forýtková,

 

MODUL B / Činnosti předcházející tvorbě a úpravám ŠVP – celkem 32 hodiny (24 hodiny prezenčně, 8 hodin e-learning)

Cíle

Studium směřuje k tomu, aby (se) absolvent:


 • dokázal hledat vhodné argumenty pro motivaci pedagogů (kolegů) k tvorbě či úpravě ŠVP,

 • prokázal znalosti a dovednosti potřebné k mapování a vyhodnocování vstupních podmínek potřebných pro tvorbu či úpravu ŠVP,

 • zvládal dlouhodobé i krátkodobé plánování činností předcházejících tvorbě ŠVP,

 • uměl sestavovat vhodné týmy, řídit je a komunikovat s nimi.


Očekávané výstupy

Účastník specializačního studia:


 • vhodně argumentuje ve prospěch potřebných úprav ŠVP, případně proti nevhodným zásahům do těchto dokumentů,

 • naplánuje činnosti (postupy) předcházející tvorbě či úpravě ŠVP,

 • prokáže uplatnění vhodných postupů pro sběr a vyhodnocení vstupních informací a podmínek potřebných pro úpravy ŠVP,

 • v modelové situaci (z vlastních zkušeností) prokáže schopnost sestavení týmu a jeho řízení při konkrétní činnosti spojené s tvorbou či úpravou ŠVP.


Témata:


 • Motivace ke změnám ve vzdělávání a k tvorbě či úpravě ŠVP

 • Plánování činností předcházejících tvorbě či úpravám ŠVP

 • Vstupní podmínky pro tvorbu či úpravu ŠVP – analýza školy, potřeby a specifika regionu a další přípravné činnosti

 • Realizace a vyhodnocení evaluačních činností

 • Utváření týmů, vymezení a koordinace jejich činnosti

 • Účinná komunikace s týmem, prezentace, argumentace


Lektoři: Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Marika Kropíková

 

MODUL C / Tvorba a úpravy ŠVP – celkem 30 hodin (16 hodin prezenčně, 14 hodin e-learning)

Cíle

Studium směřuje k tomu, aby (se) absolvent:


 • dokázal stanovit jasnou koncepci činností i podobu výsledné práce, které určují tvorbu či úpravu ŠVP ve vazbě na hlavní vzdělávací strategie školy (vyučovacích předmětů),

 • zvládal dlouhodobé i krátkodobé plánování činností souvisejících bezprostředně s tvorbou či úpravou ŠVP,

 • dokázal diskutovat o různých variantách řešení konkrétních problému tvorby či úpravy ŠVP a nasměrovat jí ke společné koncepci práce,

 • prokázal znalost otázek souladu RVP a ŠVP a jejich praktického použití,

 • zvládal zajistit potřebné činnosti související s technickými a formálními činnostmi tvorby či úpravy ŠVP,

 • měl přehled o metodické podpoře při tvorbě a úpravách ŠVP a dokázal jí nabízet.


Očekávané výstupy

Účastník specializačního studia:


 • v modelové situaci naplánuje činnosti související s tvorbou úpravou ŠVP,

 • diskutuje o problémech souvisejících s tvorbou či úpravou ŠVP, argumentuje ve prospěch zdůvodněného řešení,

 • vysvětlí konkrétní řešení v ŠVP a jeho soulad (nesoulad) s RVP,

 • vysvětlí význam činností souvisejících se sestavováním ŠVP, jeho editací, archivací variant atd.,

 • nabídne dostupnou metodickou podporu pro konkrétní úkol při tvorbě či úpravě ŠVP.


Témata


 • Struktura ŠVP, obsah jednotlivých částí – odlišnosti u dokumentů pro jednotlivé obory vzdělávání

 • Plánování tvorby, úprav ŠVP – obsahové, časové, organizační, personální aj.

 • Tvorba jednotlivých částí ŠVP podle dané struktury, dílčí úpravy dokumentů

 • Možné způsoby zpracování ŠVP varianty úprav dokumentů

 • Soulad RVP a ŠVP

 • Sestavení ŠVP, editace, archivace (využití vhodných databází)

 • Možnosti využití metodických materiálů (Manuály, metodické portály, komentovaný RVP aj.)


 

Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Zdeněk Pečenka, Mgr. Dana Svobodová

 

MODUL D / Koordinace činností souvisejících s využitím ŠVP v praxi – celkem 90 hodiny (70 hodin prezenčně, 20 hodin e-learning)

Cíle

Studium směřuje k tomu, aby (se) absolvent:


 • byl schopen podílet se na vytváření vhodného klimatu ve škole pro práci s ŠVP a výuku podle něj,

 • aktivně propagovat efektivní metody práce, nabízel způsoby vzájemné spolupráce, konzultací, hodnocení společné práce i ŠVP atd.,

 • ovládl praktické využití ŠVP,

 • vnímal úpravy ŠVP jako výsledek dlouhodobého hodnocení vzdělávání na škole a dokázal takové hodnocení organizovat,

 • orientoval se v  nabídce metodické podpory související s ŠVP,

 • schopen vyhledávat a nabízet vhodné vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby profesního růstu učitelů a realizace cílů ŠVP.


Očekávané výstupy

Účastník specializačního studia:


 • prokáže, že je schopen se podílet na vytváření vhodného prostředí pro práci týmu,

 • vysvětlí na modelové nahrávce výuky a zhodnotí použití konkrétních forem a metod práce,

 • popíše a doloží příklady praktické možnosti využití ŠVP v praxi školy,

 • naplánuje proces evaluace činnosti školy jako podklad pro úpravy ŠVP,

 • doporučí konkrétní metodickou podporu pro řešení otázek souvisejících s implementací ŠVP do praxe,

 • v modelovém příkladu navrhne pro jiné pedagogy vhodné vzdělávací aktivity.


Témata


 • Utváření příznivého klimatu pro vzdělávání a práci s kurikulárními dokumenty

 • Efektivní formy a metody práce ve výuce, trvalá týmová spolupráce, společně uplatňované postupy při realizaci ŠVP

 • Praktické možnosti práce se ŠVP – plánování, hodnocení, korekce vzdělávání

 • Evaluace v souvislosti s vizemi a strategiemi školy jako východiska pro zkvalitňování vzdělávacího procesu ve školách a případné úpravy ŠVP

 • Metodická podpora pro práci s RVP a ŠVP (metodické portály, komentované RVP, dalších podpůrných materiálů atd.)

 • Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků – identifikace vzdělávacích potřeb, motivace k DVPP, přehled vzdělávací nabídky


 

Lektoři: Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Zdeněk Pečenka, Mgr. Dana Svobodová, PaedDr. Leoš Tesárek,

MODUL E / Základní manažerské dovednosti – celkem 40 hodin (prezenčně)

Cíle

Studium směřuje k tomu, aby (se) absolvent:


 • zvládal vhodné postupy řízení týmu lidí,

 • prokázal schopnost komunikovat v týmu a řešit problematické situace,

 • prokázal schopnost řídit sebe i jiné při konkrétním úkolu,

 • uměl posoudit činnost i práci jiných,

 • bez problémů prezentoval své názory, výstupy atd.


Očekávané výstupy

Účastník specializačního studia:


 • řídí v konkrétní situaci skupinu lidí,

 • vede konkrétní diskusi týmu, řeší modelovou problémovou situaci v týmu (na základě ukázky volí vhodné řešení situace),

 • sestaví časový program zpracování konkrétního úkolu souvisejícího s vlastním studiem a na závěr jej vyhodnotí,

 • zapojí se do hodnocení a motivace týmu (v modelové situaci, v průběhu stáže),

 • prezentuje své zkušenosti z praktického nácviku efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP, RVP , z konkrétní činnosti na škole při práci s týmem atd.


Témata


 • Řízení a vedení lidí

 • Týmová spolupráce, komunikace v týmu a řešení obtížných situací; jednání s problematickým jedincem

 • Time management; self management

 • Vedení porad a jednání

 • Hodnocení a motivace jednotlivců a týmů

 • Aktivizační činnosti a prezentační dovednosti


Lektoři: Mgr. Dana Forýtková, PhDr. Renata Lisnerová, Mgr. Dana Svobodová, PaedDr. Leoš Tesárek

 

MODUL F / Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP - celkem 24 hodiny + 8 hodin workshop

 


 1. Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP pod vedením zřizovatele školy (obecní, městský úřad, magistrát, privátní subjekty, církve atd.) – 8 hodin


Cíle

Účastník se seznámí:


 • se školskou koncepcí zřizovatele, popř. s dlouhodobým záměrem rozvoje školství v daném regionu,

 • s financování škol a dalšími ekonomickými ukazateli,

 • s demografickou křivkou regionu,

 • s nároky kladenými na školu ze společenského i kulturního hlediska,

 • s kritérii evaluace činnosti školy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.


 


 1. Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP ve škole pod vedením kolegy koordinátora ze studijního programu 8 hodin


Cíle

Účastník se seznámí:


 • s poznatky a zkušenostmi kolegy koordinátora ze studijního programu,

 • s pracovní náplní kolegy koordinátora včetně požadavků, které na něho klade vedení jeho školy,

 • s každodenní praxí kolegy koordinátora,

 • s postupy při tvorbě, úpravě a inovaci ŠVP v jiné školy a mohl tak s nadhledem porovnávat tyto poznatky se svou prací.


 

3.          Praktický nácvik efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP ve vybrané škole stejného typu – 8 hodin

Cíle

Účastník se seznámí:


 • s poznatky a zkušenostmi jiných zkušených koordinátorů (tzv. „stínování: - shadowing),

 • s pracovní náplní koordinátorů v prostředí jiné školy,

 • s  praxí koordinátora,

 • s postupy při tvorbě, úpravě a inovaci ŠVP v jiné škole a mohl tak s nadhledem porovnávat tyto poznatky se svou prací,

 • a získal množství nových poznatků, informací a zkušeností k obohacení své práce.


Lektoři: Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Marika Kropíková, Mgr. Zdeněk Pečenka + oslovení vedoucí praktických nácviků efektivních forem a metod práce při realizaci ŠVP (garanti kvality)