• Slide Basic 01

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
8. února 2023, 09.00 - 13.00
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Václava Ircingová;Mgr. Judita Stuchlíková;Mgr. Petr Horák
Doporučeno
učitel - metodik prevence, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
5
Cena
740
Garant
Mgr. Radka Štruncová - radka.struncova@npi.cz ,mobil: 723 358 884
Číslo programu
F34-03-14-241
Číslo akreditace
MSMT-21679/2021-4-724
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Obsah vzdělávacího programu vychází ze Strategie BESIP na léta 2021 -2030 a z Akčního plánu Strategie BESIP pro období 2021-2022, který definuje konkrétní opatření k naplňování strategie. Je zaměřen na výuku dopravní výchovy a obecných dopravně bezpečnostních témat, na efektivnější implementaci dopravní výchovy do výuky. Účastníkům bude představen komplexní rámec dopravní výchovy v ČR - výuka na školách a dopravně bezpečnostní aktivity v zájmovém vzdělávání, soutěže s dopravně-bezpečnostní tematikou, představení a doporučení osvědčených projektů, výukových a metodických materiálů, edukativních spotů, online aplikací apod. Důležitou součástí programu bude blok věnovaný bezpečnému pohybu třídních kolektivů mimo prostory školy, tj. pohyb organizovaného útvaru chodců v silničním provozu, a jeho přesun prostředky veřejné dopravy. VP představí také význam a aktivity dětských dopravních hřišť v ČR, vč. systému teoretické i praktické přípravy dětí na jejich pohyb v silničním provozu v roli cyklisty.

Nedílnou součástí programu bude i zapojení 14 krajských koordinátorů BESIP - garantů dopravně-bezpečnostních aktivit v regionech ČR, kteří úzce spolupracují se školami a školskými zařízeními v oblasti výuky dopravní výchovy. Krajští koordinátoři BESIP organizačně spadají pod Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které je podřízenou organizací Ministerstva dopravy.

Každý účastník semináře obdrží zdarma vzorky vybraných výukových a metodických materiálů BESIP, vč. výběru promo prostředků BESIP.

Podrobnější specifikace jednotlivých bloků programu:

Blok č. 1 (45 minut) – garant: Mgr. Judita Stuchlíková, Jiří Polomis 


 • Představení BESIP – celostátního garanta v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy (centrální a regionální uspořádání; náplň činnosti; možnosti spolupráce se školami a školskými zařízeními); obsahové a časové schéma semináře; cíle programu/semináře; představení lektorů

 • Dopravní výchova – obecný rámec; co všechno lze zahrnout pod pojem „dopravní výchova“

 • ČŠI – šetření zaměřené na výuku DV na ZŠ (r. 2019); východiska, závěry a doporučení pro vzdělávání žáků ZŠ v oblasti DV

 • Kompetence žáků mladšího a staršího školního věku v oblasti DV – základní a rozšiřující učivo/znalosti a dovednosti žáků I. a II. stupně ZŠ (Příloha č. 2)

 • Témata: chodec, cyklista, cestující hromadnou dopravou, spolujezdec v osobním automobilu, volný pohyb a hra ve venkovním prostředí, viditelnost

 • Pozn.: teze tohoto dokumentu BESIP jsou využívány jako základ pro připravované revize RVP v oblasti bezpečnostních témat/dopravní výchovy (pracovní skupina NPI)


Blok č. 2 (45 minut) – garant: Mgr. Judita Stuchlíková, Jiří Polomis 


 • Rámec výuky DV na ZŠ – mezipředmětový vztah; vazba DV na ostatní náplně učiva

 • Výběr nejlepších výukových a metodických materiálů BESIP vhodných pro výuku DV na ZŠ (I. a II. stupeň ZŠ) – učebnice, e-učebnice, pracovní sešity, náměty na projektové vyučování, edukativní spoty, výuková aplikace, výukové karty atd.; jak a kde je získat

 • BESIP - I. stupeň ZŠ (ibesip.cz)

 • BESIP - II. Stupeň ZŠ (ibesip.cz)

 • Databáze „The best of“ – osvědčené kvalitní výukové, metodické materiály, projekty, webové portály, tipy a doporučení pro zapracování dopravně-bezpečnostních témat do výuky/volnočasových vzdělávacích aktivit (ostatní subjekty)


Blok č. 3 (45 minut) – garant: Václav Kovář, Miroslav Charouz


 • Metodika výuky DV pro školní družiny a školská zařízení (instruktážní spoty, pracovní listy, metodika, brožura, náměty vhodných aktivit)

 • Pohyb organizovaného útvaru chodců v silničním provozu, vč. přepravy žáků prostředky hromadné veřejné dopravy (instruktážní spoty, metodika, brožura)

 • Výbava pedagogického/nepedagogického doprovodu a žáků při pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu; zákonný rámec

 • Ukázky video spotů, nácvik situací, diskuse

 • BESIP - Metodika dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení (ibesip.cz)

 •  

 • Blok č. 4 (45 minut) – garant: regionálně příslušný/ná krajský/ká koordinátor/ka BESIP

 • Krajští koordinátoři (KK) BESIP – náplň činnosti, kontakty; spolupráce se školami a školskými zařízeními (odborná a lektorská činnost)

 • Dětská dopravní hřiště (DDH) v ČR – zmapování DDH v příslušném kraji; součinnost se školami (návštěvnost DDH ze strany ZŠ)

 • Význam dopolední a odpolední výuky na DDH pro ZŠ i širokou veřejnost; možnosti zapojení škol/školských zařízení do aktivit na DDH (dle regionální příslušnosti);

 • Systematická příprava na samostatný pohyb dítěte v roli cyklisty – tzv. „Tematický plán výuky dopravní výchovy na DDH“ = výukový program na DDH (teoretická a praktická výuka na DDH); využití výukových materiálů i pro školní výuku/zájmové vzdělávání

 • BESIP - Dětská dopravní hřiště (ibesip.cz)

 • BESIP - Videospoty SEMAFÓREK (ibesip.cz)

 • Dopravní soutěž mladých cyklistů – praktická nadstavba DV; představení konceptu a přínosu této celorepublikové postupové soutěže; možnosti zapojení ZŠ a školských zařízení do soutěže

 • BESIP - Dopravní soutěž mladých cyklistů - 2020 (ibesip.cz)

 • BESIP - Dopravní soutěž mladých cyklistů ON-LINE (ibesip.cz)

 • Diskuse – možnosti spolupráce s KK BESIP; nabídka výukových a metodických materiálů pro výuku DV zdarma


Blok č. 5 (45 minut) – garant: Mgr. Hana Štěpánková, Mgr. Petr Horák 


 • Praktická ukázka zakomponování dopravně-bezpečnostních témat do výuky ze strany praktikujícího pedagoga ZŠ; variabilní možnosti pojetí DV při výuce

 • Diskuse, tipy, vzájemné sdílení a výměna zkušeností

 • Evaluace vzdělávacího programu