• Slide Basic 01

Specifika vzdělávání romských dětí a žáků

Specifika vzdělávání romských dětí a žáků

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
29. a 30.1.2024 od 9.00 - 15.00 hod.
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Vlasta Geryková;Ing. Eva Nyklová
Doporučeno
asistenti pedagoga, psychologové, speciální pedagogové, učitel - metodik prevence, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, výchovní poradci
Počet hodin
16
Cena
2560
Garant
Bc. Martina Krumpolcová - martina.krumpolcova@npi.cz ,mobil: 775 755 038
Číslo programu
W03-03-15-232
Číslo akreditace
MSMT-13739/2022-5-551
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

I. Výukový blok
8 výukových hodin – teoreticko-praktická část – 3 hod. teorie a 5 hod. praxe
1. Komunikace s romským žákem a rodičem ve školách a školských zařízeních. 1.1 Verbální komunikace a doporučené techniky vedení rozhovoru s jedinci z odlišného kulturního prostředí.
1.2 Komparace vnímání vybraných projevů nonverbální komunikace majoritní společnosti a etnika. 1.3 Způsoby navázání spolupráce s rodiči s nízkými ambicemi ve vztahu ke vzdělávání.
1.4 Nejčastější chyby při sociálním poznávání ve školním prostředí (předsudky, stereotypy, projekce očekávání) trvání:1.5 hod. teorie. 2. Vybrané metody a techniky k vedení účinné komunikace s jedinci z odlišného kulturního prostředí ve školách a školských zařízeních.
2.1 Principy komunikace s rodiči žáků z odlišného kulturního prostředí. 2.2 Techniky aktivního naslouchání s modelovými situacemi, praktická část: nácvik technik aktivního naslouchání ve skupinách, zpětná vazba, evaluace v plénu.
2.3 Spolupráce školy a rodin žáků z odlišného kulturního prostředí s příklady ze školské praxe trvání: 0.5 hod. teorie a 1,5 hod. praxe. 3. Vybrané metody a techniky efektivní práce s romským dítětem v předškolním vzdělávání. 
3.1 Specifika výchovy a vzdělávání romského dítěte, teoretická část. 3.2 Specifika výchovy a vzdělávání romského dítěte, praktická část: aktivity přispívající k rozvoji některých klíčových kompetencí a gramotností romských dětí v předškolním věku, zpětná vazba, evaluace v plénu trvání: 0,5 hod teorie a 1,5 hod praxe. 4. Vybrané metody a techniky efektivní práce s romským žákem v základním vzdělávání. 4.1 Rozvoj jazykových kompetencí u romského žáka, praktická část: vyzkoušení vybraných aktivit.
4.2 Využití kinestetického učebního stylu u romského žáka, praktická část: vyzkoušení vybraných aktivit ve výuce vybraných předmětů. 4.3 Zadání skupinové práce - plánování výuky ve třídě s romskými žáky. 
Úkol pro účastníky: metodické zpracování konkrétní vyučovací hodiny zvoleného předmětu s využitím prezentovaných nástrojů, technik, metod, forem, projektových činností vhodných ke vzdělávání romských dětí, žáků, studentů.
Pozn: Prezentace práce skupin v plénu se uskuteční v dalším vzdělávacím dni, před zahájením dalšího bloku; cca 10 min/skupina, rozbor, doplnění, vyhodnocení lektorem, metodické zpracování, trvání: 0,5 hod. teorie a 2 hod. praxe.
II. Výukový blok
8 výukových hodin – teoreticko – praktická část – 3 hod. teorie, 5 hod. praxe
0. Opakování z výukového bloku I – prezentace přípravy vyučovací hodiny po skupinách v plénu, zpětná vazba lektora, diskuze účastníků, trvání: 1 hod. praxe.
1. Prevence předčasných odchodů romských žáků ze vzdělávání na ZŠ, role pedagoga v oblasti motivace a kariérního poradenství jako jednoho z nástrojů možných podpůrných opatření (didaktika oboru). 1.1 Vymezení problematiky předčasných odchodů, příčiny předčasných odchodů. 1.2 Kariérní poradenství jako jeden z nástrojů  podpory žáka v tranzitním období, kompetence poradců. 1.3 Role pedagoga ve vztahu k volbě povolání romských žáků. 1.4 Motivace romských žáků při volbě povolání, trvání: 2 hodiny teorie s prostorem pro diskuzi. 2. Metodika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematický okruh Svět práce, praktická cvičení a činnosti využitelné ve výuce. 2.1 Vymezení vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a svět práce, tematický okruh Svět práce, praktické aktivity. Příklady aktivit, které učitelé mohou použít přímo ve výuce napomáhající k rozvoji tvořivosti, sebedůvěry, výběru vhodného povolání, trvání: 1 hodina teorie s prostorem pro diskuzi. 2.2 Výukové pomůcky, materiály a ostatní zdroje z oblasti kariérového poradenství a volby povolání a praktické činnosti s těmito nástroji. 2.2.1 Informace o školách, povoláních. 2.2.2 Testovací online nástroje. 2.2.3 Informace pro vstup na trh práce. 2.2.4 Testovací karty a další pomůcky z oblasti kariérového poradenství a volby povolání. 2.2.5 Vhodná doporučená literatura. Praktické seznámení účastníků s vybranými nástroji, které je možné využívat při poskytování individuálního a skupinového kariérového poradenství i při konkrétních cílených činnostech se žáky, trvání: 2 hodiny praxe. 2.3. Příklady praktických činností k tématice Světa práce napříč výchovně vzdělávacím procesem. 2.3.1 Mateřské školy – praktické činnosti. 2.3.2 Základní školy – praktické činnosti, aktivity vhodné pro zvyšování motivace ke studiu a zamezení předčasných odchodů ze systému vzdělávání (cílené exkurze, burzy práce, portfolio žáka, doučování, zájmová činnost, fiktivní firmy, minipodniky, projekty, projektové dny, projektové vyučování). Úkol pro účastníky: vytvoření fiktivní firmy či žákovského minipodniku na základě prezentovaných informací a příkladů dobré praxe. 2.3.3 Spolupráce ZŠ a SŠ – vybrané aktivity vhodné pro zvyšování motivace ke studiu a zamezení předčasných odchodů ze systému vzdělávání - projekt „Stará řemesla“ a jeho propojení s tradičními romskými řemesly. Úkol pro účastníky: ze zadaného řemesla navrhnout konkrétní výchovně vzdělávací činnosti do vybraných vyučovacích předmětů, které by bylo možno se žáky v těchto předmětech realizovat. Rozvoj profesní orientace napříč všemi předměty a věkem (MŠ, ZŠ, přesah do SŠ) trvání: 2 hodiny praxe.