• Slide Basic 01

Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků

Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
9. a 10.11.2023; 9.00 - 15.30 hodin
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Barbora Šebová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci
Počet hodin
16
Cena
2560
Garant
Bc. Martina Krumpolcová - martina.krumpolcova@npi.cz ,mobil: 775 755 038
Číslo programu
W01-03-15-232
Číslo akreditace
MSMT-13739/2022-5-551
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Úvod - seznámení účastníků se strukturou vzdělávacího modulu, struktura dne, sebeprezentace lektora modulu, sebeprezentace účastníků, jejich praxe a motivace

I. VÝUKOVÝ BLOK – 8 výukových hodin – teoretická část

1. Tradiční romská rodina
a)postavení jednotlivých členů nukleární rodiny, mezilidské vztahy

1.1 Dítě v romské rodině
a) výchova a vzdělávání v kontextu historickém
b) přežitky v současnosti, výchova chlapců a cíl výchovy dívek
c) dopady kolektivismu na dítě/žáka ve školním prostředí

1.2 Některé zvláštnosti v interpersonálních vztazích, jejich projevy a dopady v oblasti komunikace

2. Romský etnolekt češtiny
a) vznik, fonetická oblast etnolektu,
b) lexikální zvláštnosti
c) dopady užívání etnolektu ve vzdělávacím procesu

3. Školní neúspěšnost v souvislosti se sociální exkluzí
a) sociálně vyloučená prostředí a mechanismy vzdělanostních nerovností
b) činitelé ovlivňující školní úspěšnost
c) bariéry ve vzdělávání, segregované školství

4. Předčasné odchody ze vzdělávání
a) dosavadními výzkumy a s výsledky šetření
b) sociální vyloučení jako jeden z důvodů předčasných odchodů ze vzdělávání

5. Podpůrná opatření v rámci systému

6. Zadání domácí přípravy jako východiska pro praktickou část
a) v rámci samostudia účastníci získají informace a přehled o aktuálních regionálních projektech podporujících vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a studentů v lokalitě své působnosti

7. Prostor k otázkám, diskuzi, doplňujícím informacím

II. VÝUKOVÝ BLOK – 8 výukových hodin – teoreticko-praktická část

A Teoretická část – 4 výukové hodiny

1. Nezaměstnanost v sociálně vyloučeném prostředí
a) vhled do historie romských řemesel, asimilační úsilí při zaměstnanosti Romů v období socialismu
b) dopady dlouhodobé a opakující se nezaměstnanosti ve vyloučených komunitách v současnosti
c) sociální patologie a rizikový způsob života jako faktor ovlivňující předčasné odchody ze vzdělávání

2. Problematika bydlení v souvislosti se školní neúspěšností
a) úroveň bydlení v sociálně vyloučených lokalitách
b) formy bezdomovectví u Romů

3. Aktuální programy zaměřené na podporu vzdělávání romských žáků a studentů
a) národní úroveň, dotace
b) projekty neziskového sektoru

B Praktická část – 4 výukové hodiny
Práce s modelovými situacemi. Cílem je vytvořit konkrétní návrhy podpůrných opatření minimalizující předčasné odchody ze vzdělávání za využití vědomostí získaných v kurzu.

1. Zadání úkolu
a) účastníci pracují dle osnovy a doporučení, které jsou součástí zadání v prezentaci lektorky

2. Práce ve skupinách (3-5)
a) několik modelových situací žáka/studenta ohroženého předčasným odchodem ze vzdělávání a doporučený návrh postupu na jejich zpracování
b) účastníci kazuistiky ve skupinách společně analyzují (rodinná, školní, sociální analýza daného (žáka/studenta), definují pozitiva i rizika a následně, za využití znalostí nabytých v semináři i ve vlastní pedagogické praxi, navrhnou postup řešení modelových situací v podobě konkrétních podpůrných opatření a kroků s cílem minimalizovat předčasný odchod ze vzdělávání.

3. Prezentace návrhů skupin
a) výsledné práce jednotlivých skupin jsou za odborného vedení lektora společně analyzovány,
doplněny, jsou definována a vyhodnocena pozitiva i rizika navržených opatření
b) zpětná vazba skupinám a doporučení ze strany lektora, hodnocení a možné modifikace

Pozn.: Metodický postup zpracování modelových situací a zpracované návrhy řešení jsou, spolu
s poznámkami a doporučeními, součástí pracovního metodického materiálu pro lektory.

Forma Teoreticko-praktická , teretická 12 hod. praktická 4 hod.
- Aktivizující výklad, diskuze plenární i skupinová
- Skupinová i individuální práce s modelovým vzorem doporučení, praktické aplikace
- Řešení praktických příkladů a rozbor modelových situací založených na reálných kazuistikách
s cílem ukázat fungování principů a nástrojů podpory v praxi
- Vypracování návrhů řešení modelových situací s cílem minimalizovat předčasný odchod