• Slide Basic 01

Využití barevných dřevěných tyčinek (Cuisenaire rods) ve výuce angličtiny

Využití barevných dřevěných tyčinek (Cuisenaire rods) ve výuce angličtiny

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
19. října 2023, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Ing. Jana Kozáková
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
1050
Garant
Mgr. Lucie Vrbová - lucie.vrbova@npi.cz ,mobil: 778 972 287
Číslo programu
D27-03-20-232-01
Číslo akreditace
MSMT-39883/2020-3-989
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Tento praktický seminář je určen učitelům angličtiny na vyšším stupni základních škol a na středních školách, kteří chtějí získat nové dovednosti v oblasti multisenzoriálního přístupu ve výuce angličtiny a naučit se lépe přizpůsobovat výuku jazyka žákům různých učebních stylů i žákům s poruchami učení. Prostřednictvím ukázkových aktivit bude představena jednoduchá, běžně dostupná pomůcka (tzv. Cuisenaire rods), která vnáší do výuky angličtiny další smysly (zrak a hmat), přidává do ní prvek hry a napomáhá tak žákům při procesu učení. Tato pomůcka obsahuje barevné dřevěné tyčinky různých délek a byla původně navržena pro interaktivní výuku matematiky, ale našla široké uplatnění i v jazykovém vyučování. Používání Cuisenaire rods je založeno na tom, že tyčinky různých barev mohou buď reprezentovat  různé aspekty jazyka (např. větný člen, slabiku ve slově, koncovku slovesa atd.) nebo mohou zastupovat reálné objekty (např. nábytek, osobu, hodiny). Žáci si skrze „dotykové hry s tyčinkami“ spojují význam jazyka s barvou a tvarem a cílový jazyk se stává lépe zapamatovatelný.

Náplň jednotlivých částí semináře je následující:

Úvod, představení pomůcky Cuisenaire rods – 45 minut

Pomůcka Cuisenaire rods bude účastníkům představena prostřednictvím krátké seznamovací interaktivní aktivity Ask me a question, v níž barevné tyčinky reprezentují větné členy.  Účastníci se poté pokusí odhalit funkci barevných tyčinek v této aktivitě a formou brainstormingu předpoví další možnosti využití této pomůcky ve výuce angličtiny i její výhody. Dozví se, co je třeba mít na zřeteli při jejím používání nejen z hlediska řízení vyučovacího procesu.

V následující praktické části semináře si účastníci v roli žáků vyzkouší práci s Cuisenaire rods a osvojí si hlavní principy používání této pomůcky. Všechny ukázkové hodiny a aktivity budou vedeny lektorkou v roli vyučující.

Ukázková hodina 1 – prezentace a řízené procvičování gramatiky – 45 minut

Hodina bude zaměřena na význam a tvoření přítomného času prostého, především na slovosled v otázkách. Jednotlivé větné členy budou ve vzorových větách označeny dřevěnou tyčinkou jiné barvy a žáci (účastníci) nejprve odvodí pravidla pro tvoření přítomného času prostého metodou řízeného objevování.  V následujících aktivitách bude každý žák (účastník) pracovat se svým setem barevných tyčinek. V aktivitě Listen and make the sentence from the rods budou například z tyčinek sestavovat věty podle diktátu vyučující nebo hádat jejich znění v párové aktivitě Guess my sentence.

Analýza ukázkové hodiny 1 – teorie plánování hodin s Cuisenaire rods – 45 minut

Účastníci se ve skupinách pokusí rekonstruovat plán první ukázkové hodiny, resp. jednotlivá stadia hodiny a jejich obsah včetně instrukcí, didaktických cílů i časové dotace. V rámci zpětné vazby ho porovnají s originálem, který jim později poslouží jako jakýsi návod pro plánování vlastních hodin s Cuisenaire rods. Budou také diskutovat o potenciálních problémech, které v hodině mohou nastat, a navrhovat případná řešení. 

Ukázková hodina 2 – procvičování gramatiky + rozbor – 45 minut

Tato (i následující ukázkové hodiny) bude předvedena ve zkrácené verzi (časová dotace na jednotlivé aktivity bude kratší, než by byla v hodině s reálnými žáky, neboť princip práce s Cuisenaire rods účastníci znají z předchozí ukázky). V hodině zaměřené na prezentaci a procvičení podmínkových souvětí 2. typu budou účastníci pracovat s barevnými tyčinkami v podobných aktivitách jako v první ukázkové hodině s tím, že pozornost bude věnována i procvičování větného přízvuku. V rámci rozboru na konci hodiny účastníci navrhnou, jak by se předvedené aktivity daly adaptovat pro prezentaci a procvičení jiných gramatických struktur.

Ukázková hodina 3 – procvičování slovní zásoby a rozvoj dovednosti mluvení + rozbor – 45 minut

Tentokrát budou barevné tyčinky představovat reálné předměty, konkrétně nábytek. Cílem hodiny bude v závěrečné produktivní aktivitě (Design your room) navrhnout a popsat pokoj. V úvodu budou žáci (účastníci) plnit poslechový úkol, při němž vyučující popíše svůj imaginární pokoj a „vyrobí“ jej postupným skládáním barevných tyčinek do obrázku prázdné místnosti. Poté budou procvičovány názvy nábytku a předložky místa, nejprve prostřednictvím méně komplexních aktivit, například v párové aktivitě Where is the table?, při níž žáci umisťují barevné tyčinky představující nábytek do plánku  podle diktátu vyučující. Totéž pak bude probíhat v párech. Po předvedení hodiny bude opět následovat rozbor a diskuze, během níž budou účastníci navrhovat adaptace aktivit pro pokročilejší žáky a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity s různým didaktickým cílem – 45 minut

V této části budou moci účastníci „nasbírat“ další nápady pro využití Cuisenaire rods ve výuce. Skládáním barevných tyčinek různým způsobem bude procvičován například slovní přízvuk (What’s the word?), intonace (Which sentence is it?) nebo se bude rozvíjet dovednost mluvení (Story mirror, The river of life).

Plánování hodiny s Cuisenaire rods, jeho prezentace a hodnocení – 90 minut

V závěrečné praktické části si účastníci budou moci připravit a naplánovat vlastní hodinu s pomůckou Cuisenaire rods pro svůj vyučovací kontext a v menších skupinách si ji vyzkoušet a vyhodnotit.