Didaktické studium cizího jazyka - angličtina  doporučená úroveň angličtiny účastníků B1

Zpět
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul
doporučená úroveň angličtiny účastníků B1
Termín konání
září 2019 - červen 2020, vždy jedno úterý v měsíci, od 9 - 14 hod., 1. setkání 24.9.2019, dále 15.10., 12.11.3.12., 14.1.2020, 4.2., 3.3., 24.3., 21.4., 12.5.
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Jana Čadová, Mgr. Kateřina Klášterská
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
60
Cena
4800
Garant
PhDr. Ilona Šlechtová - slechtova@nidv.cz ,tel.: 222 122 322, mobil: 777 737 594
Číslo programu
W09-18-12-192
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Kritéria výběru účastníků dle Standardu doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka

(č.j. MSMT- 42452/2013): Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent didaktického studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium bude zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky angličtiny ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium bude rozděleno do patnácti čtyřhodinových bloků (celkem 60 hod výuky):

PŘEHLED TEMATICKÝCH BLOKŮ STUDIA:  

1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.  

2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.  

3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

5. Výuka poslechu s porozuměním  s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

9. Fonetika a výslovnost.  

10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní  třídě. 

11. Využití ICT ve výuce.  

12. Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu  

13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny

      žáků.  

14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků   

      starších. 

15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny

      žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.