• Slide Basic 01

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi - ZŠ, středisko volného času

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi - ZŠ, středisko volného času

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
23. května 2023, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
Mgr. Bc. Eva Dvořáková (Blažková)
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům volného času
Počet hodin
8
Cena
1420
Garant
PhDr. Olga Chalupová - olga.chalupova@npi.cz ,mobil: 773 595 813
Číslo programu
K93-25-22-231
Číslo akreditace
MSMT-28430/2022-1-946

Anotace

Cílem modulu je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství a pedagogice volného času, copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci kurzu jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní pedagogické praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření.

Teoretická část - 5 hodin

Teoretický vstup 1:

Co je stres. Co je syndrom vyhoření. Jaké jsou projevy a fáze.


 • Stres = důsledek nesouladu mezi vnějšími požadavky a možnostmi jedince.

 • Psychická nerovnováha, v dlouhodobém horizontu snížení psychické i fyzické.

 • Individuální variabilita: Různí lidí různě prožívají / reagují.

 • Psychický syndrom se 3 dimenzemi: Emoční vyčerpání, depersonalizace a redukce osobních výkonů.


Teoretický vstup 2:

Co je zdrojem stresu v učitelství a pedagogice volného času: zdroje, výskyt ve světě i ČR. Specifika stresu v učitelství se zaměřením na ZŠ a SVČ.

Sedm hlavních stresorů v učitelství v ČR:

1. Pracovní přetížení učitelů a učitelek/pedagogů volného času.

2. Vedení školy/školského zařízení nadřízenými orgány.

3. Problémoví žáci.

4. Neuspokojená potřeba seberealizace – „frustrace“.

5. Problémoví rodiče.

6. Nevyhovující pracovní prostředí školy/školského zařízení.

7. Problémoví kolegové.

Důsledky vyhoření:

Fyzické problémy.

Psychická nepohoda.

Kognitivní potíže.

Socio-emoční potíže.

Nekvalitní výuka.

Špatné vztahy s žáky.

Nemocnost, odchody.

Teoretický vstup 3:

Co je coping.


 • Strategie zvládání zátěže = copingové strategie.

 • Copingové strategie - tvorba individuálně specifického stylu, kterým jedinci reagují na stres napříč časem a/nebo napříč různými situacemi.

 • Funkční /pozitivní strategie vedoucí k dlouhodobému snížení stresu.

 • Nefunkční / negativní strategie v delším horizontu stres neměnící či dokonce zvyšující.


Teoretický vstup 4:

Druhy copingových strategií – identifikace. Funkční a nefunkční coping. 13 copingových strategií. Prevence syndromu vyhoření.

Pozitivní strategie:


 • Podhodnocení (ve srovnání s ostatními si přisuzovat menší míru stresu).

 • Odmítání viny (zdůraznit, že nejde o vlastní odpovědnost).

 • Odklon (odklon od zátěžových aktivit/situací, případně příklon k situacím inkompatibilním se stresem).

 • Náhradní uspokojení (obrátit se k pozitivním aktivitám/situacím).

 • Kontrola situace (analyzovat situaci, plánovat a uskutečnit jednání za účelem kontroly a řešení problému).

 • Kontrola reakce (zajistit nebo udržet kontrolu vlastních reakcí).

 • Pozitivní sebeinstrukce (přisuzovat sobě kompetenci a schopnost kontroly).


Negativní strategie:


 • Úniková tendence (rezignační tendence vyváznout ze zátěžové situace).

 • Perseverace (nedokázat se myšlenkově odpoutat, dlouho přemítat).

 • Rezignace (vzdávat se s pocitem bezmocnosti, beznaděje).

 • Sebeobviňování (vracet se k vlastnímu chybnému jednání).


Nezávislé a stojí mimo dělení pozitivní-negativní coping:


 • Potřeba sociální opory (přání zajistit si pohovor, sociální oporu a pomoc).

 • Vyhýbání se (předsevzetí zamezit zátěžím nebo se jim vyhnout).


Prevence vyhoření:


 • Pozitivní klima ve škole/SVČ.

 • Příznivé pracovní podmínky.

 • Příznivé osobnostní charakteristiky.

 • Zdroje energie a relaxace v soukromém životě.

 • Pozitivní strategie zvládání stresu.

 • Vysoká učitelská self-efficacy.


Praktické postupy zvládání stresu

Praktická část 3 hodiny

WS1:

Co mi energii dává a co bere, metodický list a náměty k reflexi.

WS2:

Identifikace zdrojů stresu v učitelství a pedagogice volného času; „ideální a hororový žák“, metodický list a náměty k reflexi.

WS3:

Vývoj stresu během školního roku; „můj školní rok“, metodický list a náměty k reflexi.

WS4:

Prevence syndromu vyhoření; „kufr proti stresu“, metodický list, reflexe, shrnutí. 

Modul má teoreticko-praktický charakter. V rámci teoretických východisek budou definovány základní pojmy, kategorie a jejich kontext ve vztahu ke společnému vzdělávání. Praktická část / aplikační část modulu obsahuje postupy implementace teoretických východisek do praxe základních škol a středisek volného času.