• Slide Basic 01

Finanční řízení v praxi ředitele školy

Finanční řízení v praxi ředitele školy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
650
Garant
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. - dana.vesela2@npi.cz ,mobil: 770 181 771
Číslo programu
E54-01-22-231
Číslo akreditace
MSMT-46048/2020-5-110

Anotace

Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový výklad finančního řízení organizace - školy, jako ekonomického subjektu. Témata: Škola jako příspěvková organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, sestavení účtového rozvrhu, účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy - majetek školy, aktiva, pasíva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, odpisy, rezervy, časové rozlišení, dohadné účty a další. Účetní závěrka, účetní výkazy, jejich vzájemné vazby, orientace v jejich struktuře a obsah jednotlivých položek. Fondy příspěvkové organizace. Mzdové účetnictví, vedení personální agendy. Finanční řízení projektů. Finanční řízení a kontrolní činnost ředitele školy, fungování vnitřního kontrolního systému. Vnitřní předpisy školy. Základní legislativní rámec finančního řízení.

Vzdělávací program je vhodný pro začínající ředitele (zástupce ředitelů) škol a školských zařízení, ale i pro ostatní, kteří si chtějí upevnit znalosti v této oblasti, zdokonalit se ve své práci, chtějí sdílet a řešit konkrétní dotazy, zkušenosti a problémy nebo příklady dobré praxe.