• Slide Basic 01

Prostorová orientace a sebeobslužné dovednosti u dětí předškolního a žáků školního věku s těžkým zrakovým postižením

Prostorová orientace a sebeobslužné dovednosti u dětí předškolního a žáků školního věku s těžkým zrakovým postižením

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
31. března a 1.dubna 2023 od 9.00 - 17.00 hod
Místo konání
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, Kamenomlýnská, Brno-střed, Česko
Lektor
Mgr. Renata Paříková;Mgr. Petra Červinková;PaedDr. Lada Márkusová;Mgr. Petra Holá
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
20
Cena
4290
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
W33-02-22-231
Číslo akreditace
MSMT-21190/2022-4-763

Anotace

Tématicky bude vzdělávání zaměřeno na získání základních informací o prostorové orientaci a nácviku sebeobslužných dovedností u dětí s těžkým zrakovým postižením, včetně informace o čtení a psaní Braillova písma, čtení a práci s haptickou mapou, přípravu plánků, přípravu tras. Základní informace bude předána i o zrakových vadách, včetně simulace zrakových vad pomocí simulačních brýlí. Budou představeny pomůcky, které se používají na rozvoj prostorové orientace v předholovém období, účastníci si budou moci vyzkoušet prožitkovou formou průpravná cvičení a hry na rozvoj kompenzačních činitelů (sluch, hmat rukou, nohou, čich, paměť, myšlení), jejichž úroveň je nedílnou součástí samostatného pohybu. Frekventanti kurzu se naučí techniku držení hole, techniky chůze s holí, chůzi po schodech dolů a nahoru, přecházení ulice, přecházení ozvučené křižovatkytak, aby mohli žáka se zrakovým postižením korigovat. Věnovat se budou přímé chůzi, odhadům vzdálenosti, odhadům úhlů. Seznámeni budou s chůzí s průvodcem, zásadami, které musí zrakově postižený při samostatném pohybu dodržovat. V rámci kurzu proběhne také přednáška na téma vodících psů, informace možnosti jejich získání, podmínkách přidělování vodícího psa. Součástí přednášky bude ukázka výcviku vodícího psa. Účastníci budou dále seznámeni s pomůckami, které těžce zrakově postižení používají v domácnosti, ale i např. ve škole. Předána bude informace o výuce prostorové orientace ve školách dle par. 16 odst. 9 ŠZ, ale i ve společném vzdělávání včetně náplně hodin prostorové orientace, jejího hodnocení. V rámci kazuistiky bude ukázána dílčí část prostorové orientace u dítěte ve společném vzdělávání, ale také nácvik sebeobslužné dovednosti (videoukázka). Teoretická část výkladu bude prokládána pomůckami a metodickými materiály.

Praktická část jednak samostatná, ale bude také prolínat teoretickým výkladem. Každý účastník bude mít k dispozici bílou hůl a klapky a bude si zkoušet pod odborným dohledem předváděné techniky včetně prvků (odhad vzdálenosti, přímý směr, odhad úhlu). Na základě poznatků získaných v teoretické části budou účastníci schopni připravit popis trasy, slovně ho po jednotlivých etapách předávat „nevidomému“. Popis trasy bude též doprovázen hmatových nákresem. Účastníci se tak naučí jednak s pomůckami pracovat a aplikovat je do vzdělávání, ale především se naučí terminologii, která se používá při nácviku prostorové orientace.

 

VP bude rozdělen do dvou dnů a jednotlivých bloků:

1 den

Blok 1. (1 hod.) Teoretická část

Zahájení, představení, uvedení do problematiky, seznámení s programem, očekávání frekventantů, dosavadní zkušenosti praktické a teoretické - účast na kurzech. Teoretický úvod.

Odborná literatura.

Pomůcky: klapky, simulační brýle

 

Blok 2. (2 hod.) Praktická část

Praktické ukázky a následná diskuze k vhodnosti pořízení vodícího psa - vodicí pes v systému práce

prostorové orientace; možnosti získání vodícího psa – vyhláška č. 388/2011 Sb.

 

Blok 3. (3 hod.) Praktická část

Práce ve skupinách prožitkovou formou cvičení, která bude zaměřena na směrovou, prostorovou,

pravolevou orientaci, představu ohledně prostoru, hmatovou práci nohou, rukou (tělocvična, prostorná

místnost), nácvik přímého směru, odhadu vzdálenosti, odhadu úhlu – orientačně 1. nácvik

Skupinová práce – jedna skupina pozoruje, jedna skupina pracuje. Nastavení okamžité zpětné vazby.

Pomůcky: ozvučený míč, motanice, ozvučený náramek, 3 ozvučené předměty – rumba koule,

triangl, dřevěná klapačka, dřevěná kolečka, 10 dvojic stejných předmětů, provaz, vyvýšené

kameny, dotykové disky, zvlněný chodníček

 

Blok 4. (3 hod.) Teoretická část

Teoretická přednáška na téma:

Nácvik prvků – přímý směr, odhad vzdálenosti, odhad úhlů. Informace ohledně průpravných cvičení.

Chůze s průvodcem známým x neznámým – vysvětlení zásad při provázení, praktický nácvik v

klapkách.

 

Blok 5.  (1 hod.) Teoretická část

Trailling  – kluzná prstová technika, hledání předmětů na zemi, orientece v mikroprostoru Prohlížení neznámého prostoru – teoretické zásady; úkolem bude plánek prostoru vytvořený v černotisku. Tyflografika – důležité zásady při tvorbě plánků, ukázky plánků, možnosti a způsoby vytváření hmatového plánku.

Pomůcky: papír, tužka, Clippex, Lego, dřevěná kolečka, termokopírka

2 den

Blok 6. (4 hod.) Praktická část

Sebeobsluha – teoretické vysvětlení, praktické vyzkoušení přípravy jídla a nápoje, rozlišování peněz; Kazuistika nevidomého dítěte v MŠ, ZŠ

Pomůcky – indikátor hladiny, rozlišovač peněz, šablona na podpis nevidomého, rozlišovače ponožek

 

Blok 7. (2 hod.) Teoreticko praktická část

Informace o bílé holi – funkce, typy bílé hole, koncovky bílé hole, výrobce, určování délky, orientačně o vysílačce v holi….

Držení hole, techniky chůze s bílou holí, chůze do/ze schodů, bezpečnostní techniky

Skupina a)

Prvky – přímá chůze, odhad vzdálenosti, odhad úhlu – praktické vyzkoušení

Chůze s průvodcem – známým x neznámým

Bezpečnostní postoje

Skupina b)

Vyhledání dveří, otevírání dveří, sedání na židli, info – nastupování do auta

Chůze s průvodcem a procházení dveřmi, procházení zúženým prostorem

Sklon dráhy, zakřivení dráhy

Skupina c)

Techniky chůze s holí, chůze do/ze schodů

Pomůcky: klapky, hole

 

Blok 8. (2 hod.) Teoreticko praktická část

Trasování – tvorba jednotlivých tras jako koruna PO + zásady + přecházení ulice

Hmatové plánky + tvorba + možnosti

Komentovaná demonstrace trasy

Příprava tras

Pomůcky – hole, klapky, plánky

 

Blok 9. (1 hod.) Praktická část

Workshop – provádění tras po jednotlivých skupinách

 

Blok 10. (1 hod.) Teoretická část

Zhodnocení, závěr.


Poznámka: Možnost ubytování a stravování....