Studium pro ředitele škol a školských zařízení  pro 3. ročník

Podtitul

pro 3. ročník

Termín konání

20.03.-23.03., 18.-21.09.

Místo konání

SVČ, případně učebna NIDV - všechna pracoviště

Lektor

Ing. Milan Appel;PhDr. Jaroslav Jindra;RNDr. Milan Macek, CSc.;PaedDr. Olga Medlíková;Mgr. Aleš Bednařík;Mgr. Jaroslav Ondráček

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům volného času

Počet hodin

623

Cena

14900

Garant

Mgr. Jaroslav Ondráček - jaroslav.ondracek@npi.cz ,mobil: 773 759 092

Číslo programu

M69-09-21-231-3

Číslo akreditace

MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele středisek volného času a domů dětí a mládeže vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele středisek volného času a domů dětí a mládeže. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol (středisek volného času a domů dětí a mládeže). Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Vzdělávací program je tříletý, kombinovaný prezenční a e-learningový.

V souladu s požadavky Standardu Studia pro ředitele škol s školských zařízení zahrnuje především čtyři základní témata:

Základy práva          Pracovní právo       Financování školy          Organizace školy a pedagogického procesu

Dále celý tříletý kurz obsahuje tato témata:

Úvod do managementu              Strategické plánování           Řízení času                Řízení lidských zdrojů I.

Týmová spolupráce                    Outdoorové aktivity              Public Relations         Marketing

Fundraising                                 Komunikace                          Osobní prezentace      Management změny

Osobnostní a sociální výchova Školní vzdělávací program   Role školských zařízení v obci         Facilitace

Participativní vedení týmu          Klíčové kompetence              Řízení projektu           Diagnóza organizace

Vedení diskuse a řízení porad    Osobnostně – sociální výchova II                            Audit organizace

Řízení lidských zdrojů – management změny II.

Součástí Kvalifikačního studia pro ředitele středisek volného času a domů dětí a mládeže jsou odborné stáže ve vybraných střediscích volného času nebo domech dětí a mládeže, e-learning s řadou testů, samostudium.

V průběhu studia má každý účastník nárok na 12 hodin konzultací ročně.

Samostatnou součástí studia je každoroční obhajoba ročníkové práce a po 3. ročníku kromě obhajoby závěrečné práce i závěrečná zkouška. Všechny obhajoby i zkouška probíhají před komisí.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:

Kritéria výběru účastníků se řídí platnou legislativou (zákon č. 563/2004 Sb., §5 odst. 2 a § 24, vyhláška č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., Standard pro udělování akreditací DVPP č. j. MŠMT 26 451/2005 – 25, 30 908/2005 – 25, 10 405/2008-6/IPPP)

Minimální počet účastníků pro uskutečnění vzdělávací akce je 15.

Program Kvalifikačního studia pro středisek volného času a domů dětí a mládeže zařízení je určen:

ředitelům středisek volného času a domů dětí a mládeže, zejména ředitelům, kteří jsou krátce ve funkci nebo do ní nastupují;

zástupcům ředitelů středisek volného času a domů dětí a mládeže;

pracovníkům, připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci či převzetí některých činností ve vedení školy.

Materiální a technické zabezpečení:

Za organizační zajištění jednotlivých modulů studia zodpovídá odborný garant studia a odborník z profese Ing. Milan Appel (zařazení do plánu vzdělávacích akcí, propagace, podklady pro sepsání smluv s lektory, vedoucí stáží, zadává oponentní posudky, komunikace s účastníky, odborné konzultace atd.).

Hlavní garant vede tým garantů po stránce metodické, zodpovídá po stránce obsahové za vzdělávací program, zajišťuje aktualizaci manuálu, připravuje podklady pro akreditaci.

Odborník z profese pracoviště zajišťuje výukové prostory, audiovizuální techniku, flipchart a další pomůcky vhodné k charakteru výuky a použitých forem a metod práce, odpovídá za dodržování finančních limitů.

Způsob vyhodnocení programu:

V průběhu vlastního studia se měří úrovně kompetencí v rámci jednotlivých témat. Identifikace skutečné úrovně kompetence probíhá pomocí 2 testů. První test je znalostní, pomocí druhého testu se účastníci zařazují do osmi úrovní hodnocené kompetence podle toho, kde se cítí být.

Identifikace úrovně kompetence probíhá vždy dvakrát – před samotným tématem a po něm.

Využití vzdělávacího modulu – evaluačního nástroje bývalého NIDM. Zde účastníci hodnotí úroveň jednotlivých přednášek, lektorů i organizační zajištění vzdělávacích modulů.

Každý ročník je ukončen před komisí obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou. Obhajoba závěrečné práce probíhá i za účasti všech ostatních frekventantů ročníku Třetí ročník kromě toho písemným vědomostním testem ze všech studijních oblastí v e-learningovém prostředí (100 otázek /100minut).

Dokumentaci k realizaci Kvalifikačního studia pro ředitele středisek volného času a domů dětí a mládeže, vede odborný garant.

Jejím obsahem jsou doklady o účasti, splnění obsahové náplně, vyhodnocení, evaluační dotazníky a další kontrolní požadavky stanovené NIDV. Součástí hodnocení je vyjádření k úrovni, obsahu, formám a organizačnímu zajištění.

Dokumentace studia:

databázová evidence účastníků;     originály prezenčních listin;  archivace závěrečných prací v písemné a digitální podobě;

databázová archivace vydaných osvědčení; oponentní posudek k závěrečné práci; protokol o průběhu a hodnocení závěrečné zkoušky;

evaluační dotazníky;      celkové hodnocení účastníků, lektorů, garanta, statistické výstupy.

Obsah podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Obsah programu je výsledkem syntézy požadovaných standardů, jak je uvádí §5 odst. 2. zákona č. 563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a současně vychází ze skutečných vzdělávacích potřeb především pro ředitele a vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání, je zaměřen na propojení teorie s praxí. Výstavba studia je opřena o evaluaci předchozích realizovaných běhů a pravidelné konzultace se zástupci profesního orgánu Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice. Vzdělávací program je rozdělen do tří na sebe navazujících ročníků. Jejich obsah tak značně přesahuje požadavky výše uvedených předpisů (plně je však obsahuje) i časovou dotaci.

První ročník studia je zaměřen na zvyšování úrovně klíčových kompetencí vedoucího pracovníka a jeho přípravu k implementaci změn vedoucích k trvalému rozvoji organizace. Cílem tohoto ročníku je zvýšení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků s větším zaměřením na tzv. tvrdé dovednosti (analýza organizace, příprava dlouhodobé koncepce pro další období včetně principů fungování organizace, kterou řídí).

Ve druhém ročníku již vedoucí pracovníci ve spolupráci se svými kolegy zavádějí změny formou postupných kroků. Cílem druhého ročníku je rozvoj tzv. měkkých dovedností vedoucích pracovníků tak, aby dokázali implementovat participační řízení do činnosti organizace. Rovněž jde o rozvoj týmové spolupráce. Podíl pracovníků na řízení se zvyšuje, využívají se k tomu dané nástroje (brainstorming, brainwriting, mřížka dopadu a uskutečnitelnosti, myšlenkové mapy…).

Ve třetím ročníku tyto změny institucionalizují. Cílem 3. ročníku je zabezpečit plánovitý a promyšlený přístup ke zlepšování efektivnosti organizace. SVČ či jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání standardizuje principy „Učící se organizace“ jako základní normu rozvoje.

Aby tento rozvojový program v rámci Trvalého rozvoje organizací dosáhl svých cílů, je připravena řada systematických podpor pro vedoucího pracovníka. Vedle systému zpracovávání povinných materiálů – domácích prací je zpracován systém kroků, které bude účastník během studia implementovat do své organizace. Jde o doporučené konkrétní kroky, které jsou mu nabízeny jako cesta k cílům organizace.

PREZENČNÍ ČÁST STUDIA:

Jednotlivé ročníky jsou složeny ze vzdělávacích modulů, jejichž součástí je vždy benchmarking (porovnávání vlastní činnosti s výsledky nejlepších organizací ve stejné oblasti) ve vytypovaném školském zařízení pro zájmové vzdělávání. Jeho pracovníci zde prezentují svoje zařízení, činnost, záměry, výsledky, systém řízení atd. Zároveň zde účastníci procházejí praktickými aktivitami. Na závěrečném workshopu společně evaluují činnost zařízení, pomáhají rozkrývat silné i slabé stránky navštíveného zařízení atd.

Každý ročník končí obhajobou závěrečné práce, třetí ročník pak i souhrnnou ústní zkouškou. Oboje probíhá před komisí, přičemž obhajoby závěrečné práce se navíc účastní i všichni ostatní frekventanti ročníku.

Použité metody: výklad, diskuse, cvičení, simulace, řešení problému, shrnutí.

1. ročník – 125 hodin prezenční výuky, 100 hodin on line aktivit, 60 hodin stáže a manažerské práce


  • 5 vzdělávacích prezenčních modulů (25 hodin x 5),

  • 5 stáží (benchmarking ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání – vždy 8 hodin) + 20 hodin individuální návštěvy ostatních zařízení a reflexe,


·         e-learningová podpora (100 hodin), obhajoba závěrečné práce.

Poznámka:

            Pro rychlejší orientaci jsou v dalším textu červeně zvýrazněny ty obsahové části, které se kryjí s požadavky stanovenými Standardem Studia pro ředitele škol a školských zařízení.

I. modul:

Úvod do managementu (lektoři J. Jindra, M. Appel)……………………………….9 hodin

Cílem předmětu je rozšířit znalosti účastníků z obecného managementu a uvedení do obecných pojmů managementu a představení všech hlavních manažerských funkcí.

Přehled probírané látky:

Význam pojmu management, základní manažerské funkce, práce manažerů na jednotlivých stupních řízení, souvislosti teorie managementu s řídící činností manažera.

Strategické plánování (J. Jindra, M. Appel)……………………………………….. 8 hodin

Cílem je získat přehled o faktorech, které ovlivňují fungování organizace dovnitř i její působení navenek, o strategii organizace a její struktuře. Účastníci se zde naučí zjišťovat požadavky okolí (tzv. společenskou poptávku), na kterou pak naváže definování poslání organizace, její vize, strategických cílů, organizační struktury, kompetencí pracovníků. Bude zprostředkováno předání informací a uvedení do dovedností, díky kterým se účastníci naučí pracovat s organizační strukturou jako nástrojem pro dosahování cílů „podniku“. Součástí předmětu je i klasifikace organizačních struktur.

Přehled probírané látky:

Plány sestavované ředitelem školy, organizační struktura školy, kontrolní a hospitační činnost ředitele školy (podle IV. tématu – Organizace školy a pedagogického procesu). ……………30 minut

Úvod do strategického řízení, poslání, zákazníci, analýzy (STEP, STEEP, SWOT), vize, strategické cíle, operativní a operační cíle, struktura, strategie.

Řízení času (J. Jindra) ……………………………………………………………….8 hodin

Cílem je získat přehled o efektivitě využívání pracovního času a seznámit účastníky se základními nástroji a technikami při využívání času. Přehled o využívání svého času, ukázka metod, jak stanovovat cíle, základní přehled o nástrojích plánování času, základní nástroje pro plánování času, nástroje pro plánování času pro praktické denní a týdenní rozhodování (výkonnostní křivka, práce s drobnými záležitostmi, ochrana času), několik preventivních postupů jak čelit stresu.

Přehled probírané látky:

Priority (analýzy A, B, C), Analýzy času (zloději času), Cíle a klíčové oblasti, Nástroje plánování, Druhy plánů a matic, Stres (vnější i vnitřní).

II. modul:

Legislativa školských zařízení pro zájmové vzdělávání

(M. Macek nebo J. Heřmanová) ………………………………….….   12 hodin + 30 hodin e-learning

Cílem je seznámení a praktická aplikace základních právních norem pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání realizovaných příspěvkovými organizacemi a dalšími právnickými osobami. Obsahem je zejména vymezení postavení zájmového vzdělávání, ekonomických podmínek, postavení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců.

Obsah tohoto modulu obsahuje podstanou část Standardu a další rozšíření. í povinné části je flexibilní a pružně reaguje na změny zákonných a podzákonných norem.

Přehled probírané látky:

Podle I. tématu – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství…. 3 hodiny + 5 hodiny e-learning

Základní právní předpisy, které upravují oblast školství,                          Poskytování informací

Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č.561/2004 Sb.),         Správní řízení

Řešení stížností,            Ochrana osobních údajů

Podle II. tématu – Pracovní právo ……………………………..…. 3 hodiny + 10 hodin e-learning

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti,           Skončení pracovního poměru

Kolektivní smlouva,                        Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty

Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců

Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu

Zdravotní a sociální pojištění,         BOZP, PO a CO na škole

Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance

Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných, odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)

Základní hygienické předpisy,           Systém školního stravování – zotavovacích akcí

Podle III. tématu – Financování školy ………………..…………2 hodiny + 12 hodin – e-learning

Finanční toky ve školství,         Rozpočet školy,        Hospodaření školní jídelny – zotavovací akce

Zúčtování nákladů a výnosů,    Zásoby,                    Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP

Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace,         Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku

Zásady inventarizace majetku,                                Účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů

Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy,  Daně a daňová přiznání

Podle IV. tématu – Organizace školy a pedagogického procesu ….. 2 hodiny + 2 hodiny e-learning

Schválené vzdělávací programy,       Základní pedagogická dokumentace,     Plány sestavované ředitelem školy

Organizační struktura školy,              Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy,

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů, soustava oborů vzdělání.

Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška...)

Činnost výchovného poradce na škole,    Soustava oborů vzdělání

Rozšiřující nadstavba: ………………………………………………………… 2 hodiny

Finanční strategie, Zákon o účetnictví a související předpisy, Zdroje financování, Zájmové vzdělávání ve školském systému, Základní vnitřní směrnice, Manažerská řízení plynoucí z obecně platných předpisů.

Řízení lidských zdrojů I. – Motivace, stimulace (J. Jindra nebo V. Dvořáková)  13 hodin + 5 e-learning

Cílem je seznámení se základy a úkoly personální práce v organizaci. Účastníci se naučí zpracovávat personální strategii a plán motivace a odměňování pro pracovníky organizace. Naučí se vypracovat analýzu pracovníků z pohledu přínosu pro organizaci a systém jejich zapojení do plánovacích a rozhodovacích procesů organizace. Součástí kurzu je i systém dalšího vzdělávání pracovníků a rozpracování strategických cílů organizace do individuálních cílů pracovníků.

Přehled probírané látky:

Podle I. tématu – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství …………        2 hodiny

Řešení stížností

Podle II. tématu – Pracovní právo ………………………..…. …..2 hodiny + 5 hodin e-learning

Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných

Podle IV. tématu – Organizace školy a pedagogického procesu …………………           5 hodin

Evaluace školy, autoevaluce

Rozšiřující témata: …………………………………………………………………   4 hodiny

Úvod motivace a stimulace pracovníků, řízení lidí v organizaci, pracovní motivace a vedení lidí, personální práce vedoucích pracovníků, adaptace pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků, pravidla organizace, náplně práce, přímá práce.

III. modul:

Týmová spolupráce (M. Appel) …………………………………………...................13,5 hodin

Cíl je zaměřen na zavedení týmové spolupráce v řídícím a pracovním procesu organizace. Vysvětlena podstata a výhody týmové práce, pravidla týmové spolupráce a komunikace v týmu. Účastníci jsou seznámeni s rozdílem mezi týmem a pracovní skupinou a s jednotlivými typy týmů. Jsou vybaveni základními nástroji pro sestavení fungujícího týmu a pro jeho vedení. Seznámí se s týmovými rolemi. Součástí jsou základy řízení porad.

Přehled probírané látky:

Charakteristika týmu, druhy týmů, rozdíl mezi pracovní skupinou a týmem, sestavování týmu, fáze utváření týmu, týmové role, práce týmu a v týmu. Podstatná část modulu je věnována řešení konkrétních týmových úkolů.

BOZP, PO a CO na škole, při zotavovacích akcí, Základní hygienické předpisy, rozdělení kompetencí a zodpovědností v organizaci. (II. téma – Pracovní právo) …………………. 1,5 hodiny

Oudtdoorové aktivity (M. Appel) ……………………………………………………10 hodin

Cílem je seznámení se základními dovednostmi spojenými s outdoorovými aktivitami, které jsou do studia zařazeny ve spojitosti s předmětem týmová práce a spolupráce.

Přehled probírané látky:

Volný čas a outdoorové aktivity, trendy, Kolbův cyklus učení, práce se zpětnou vazbou, bezpečnost lanové aktivity, noční programy. Opět podstatnou část tvoří praktické týmové aktivity.

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů (IV. téma)

IV. modul:

Public Relations (P. Vinš nebo J. Jindra nebo I. Jupa) …………………………..…..15 hodin

Cílem je rozšířit znalosti studentů o základním fungování marketingu v organizaci. Účastníci se seznámí se základními analytickými nástroji v marketingu, produkty organizace a jejich umístěním v Bostonské matici, jejich umístěním, cenou a publicitou. Účastníci dokážou sestavit marketingový plán organizace, definovat jednotlivé skupiny zákazníků/cílových skupin a vytvořit pro ně marketingovou koncepci.

Přehled probírané látky:

Role PR v organizaci, image organizace, firemní kultura, komunikační strategie, nástroje PR, média a práce s médii, krizová komunikace.

Marketing (J. Jindra) ……………………………………….…………..10 hodin + 2 hodiny e-learning

Cílem tohoto předmětu je pochopení souvislostí public relations a pochopení, jak vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění. Cílem je rovněž seznámení se s hlavním nástrojem PR –hromadnými sdělovacími prostředky, s tzv. firemní kulturou organizace, klimatem a image organizace.

Přehled probírané látky:

Podle I. tématu – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství ………. 2 hodiny e-learning

Poskytování informací,     Řešení stížností,     Rejstřík škol a školských zařízení, matrika

Rozšiřující témata:

Marketingové analýzy, trh, segmentace trhu a tržní podíl, zákazníci/klienti, marketingový mix, Bostonská matice, marketingový výzkum, marketingová strategie.

V. modul:

Fundraising (J. Jindra, J.  Heřmanová) …………………………………. 8 hodin + 10 hodin e-learning

Cílem je rozšířit znalosti studentů z fundraisingu, jeho členěním, s fundraisingovými akcemi. Pozornost je zde věnována pravidlům psaní projektů. Účastníci se seznámí s projektem, jeho náležitostmi, s podobu grantové žádosti.

Přehled probírané látky:

Podle III. tématu – Financování školy …………………………… 2 hodiny + 10 hodin e-learning

Finanční toky ve školství,         Rozpočet zařízení,    Hospodaření školní jídelny + stravování na pobytových akcích,

Zúčtování nákladů a výnosů,   Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace,   Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Rozšiřující témata: ………………………………………………………………………...6. hodin

Možnosti fundraisingu, zdroje finančních prostředků, sponzoring, úvod do fundraisingu, nástroje fundraisngu, dárcovství, fundraiser, projekty a granty, logický rámec projektu.

Komunikace (O. Medlíková, A. Bednařík) ……………………………………..       6 hodin

Osobní prezentace (O. Medlíková, A. Bednařík) ……....….……..                          6 hodin

Cílem je posílit komunikačních dovedností, rozšířit možnosti prevence a řešení konfliktů. Uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro prevenci konfliktu. Popsat cesty, jak efektivně využít nástroje neverbální komunikace. Natrénovat vhodné cesty řešení konfliktů.

Přehled probírané látky:

Základní komunikační dovednosti, desatero efektivní komunikace, efektivní sdělování a práce s informacemi, chování v komunikaci, prevence konfliktu, vliv vyjadřování na konflikt.

Management změny (J. Jindra nebo M. Appel) ……….……………………………. 5 hodin

Cílem je seznámit účastníky s principy managementu změny, s vnějšími a vnitřní faktory vyvolávajícími potřebu změn v organizacích, s jednotlivými typy změn, kdo je za změnu v organizaci zodpovědný a jaká je jeho úloha v procesu změny, a také s významem kultury organizace při realizaci změny.

Přehled probírané látky:

Klíčové prvky řízení změn, fáze v procesu změny, komunikace změny, účastníci změny, typologie účastníků, implementace změny, jak ustát změnu.

2. ročník - 100 hodin prezenčního studia, 80 hodin on-line aktivit, 52 hodin stáže + manažerské praxe

·         4 vzdělávací prezenční moduly (4 x 25 hodin),

·         4 stáže (benchmarking ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání – vždy 8 hodin) + 20 hodin individuální návštěvy


  • e-learningová podpora (80 hodin), obhajoba závěrečné práce.


I. modul:

Osobnostní a sociální výchova (A. Bednařík) …..……………………………………          10 hodin

Cílem je předat informace a rozvíjet základní dovednosti z oblasti sebepoznání, seberozvoje jedince a fungování mezilidských vztahů. Účastníci získají přehled o tom, jak funguje lidský mozek, jaké jsou hlavní principy a zákonitosti osobnostního rozvoje a sociálních vztahů v různých sociálních skupinách. Naučí se lépe rozumět sami sobě a lidem okolo sebe. Cílem předmětu je účastníky naučit základním technikám sebepoznání a seberozvoje, stejně jako dovednosti, jak vycházet s druhými lidmi.

Přehled probírané látky:

Vývojová psychologie a její vliv na psychiku člověka, individuální a skupinový vývoj, klíčová období pro vývoj člověka, mozek – jeho struktura a hlavní principy fungování, neohrožující prostředí – jeho charakteristika a architektura utváření, základní techniky sebepoznání a seberozvoje.

Školní vzdělávací program (J. Heřmanová) ……………………… 10 hodin + 13 hodin e-learningu

Cílem je rozšířit znalosti účastníků a jejich dovednosti z oblasti ŠVP a uvedení do obecných rámců.

Přehled probírané látky:

Podle I. tématu – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství ...2 hodiny + 5 hodin e-learning

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Povinná školní docházka,                Předškolní vzdělávání,               Základní vzdělávání

Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vztah ředitele a České školní inspekce,     Kontrolní funkce ČŠI,        Ochrana osobních údajů

Podle III. tématu – Financování školy ……………………………………...1 hodiny e-learningu

Zásady inventarizace majetku

Podle IV. tématu – Organizace školy a pedagogického procesu … 5 hodin + 7 hodin e-learning

Schválené vzdělávací programy + rámcové vzdělávací programy všech typů škol + návaznost RVP

Základní pedagogická dokumentace,                  Organizační struktura školy a školského zařízení

Kontrolní a hospitační činnost ředitele

Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška…)

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů,

Soustava oborů vzdělání.

Rozšiřující témata………………………………………………………………………….  3 hodiny

Konkrétní cíle ŠVP, délka a časový plán vzdělání, formy vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, obsah vzdělávání, Podmínky pro vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, popis materiálních podmínek, popis personálních podmínek, popis ekonomických podmínek, popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Role školských zařízení v obci (J. Heřmanová) ………………………….5 hodin + 3 hodiny e-learning

Cílem je rozvíjet a posilovat roli školských zařízení pro zájmové vzdělávání v obci směrem k aktivnímu zapojování do rozvoje místního společenství. Vést ke spolupráci a dobrému partnerství a rozvoji participativních procesů. Naučit se komunikovat s radnicí a ostatními subjekty ve městě. Seznámení se s legislativními normami a pravidly ve městě. Naučit se používat praktické metody spolupráce. Dokázat využít finančních prostředků z města.

Přehled probírané látky:

Podle III. tématu – Financování školy……………………………………….3 hodiny e-learning

Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku

Daně a daňová přiznání

Rozšiřující témata: ……………………………………………………………………..5 hodin

Základní význam a hlavní úkoly postavení organizace v obci, základní informace o vztahu školské zařízení pro zájmové vzdělávání – obec, výhody a užitečnost spolupráce s městem (příležitosti), úspěšnost spolupráce, znalosti obce či města, legislativa, obecní vyhlášky, rozvojové plány, výroční zprávy, právní postavení obce, soustava oborů vzdělávání.

II. modul:

Facilitace (A. Bednařík) …………………………………………………………….15 hodin

Obsahem tohoto předmětu je rozvoj tzv. facilitátorských dovedností účastníků tak, aby dokázali facilitaci využívat ve své praxi. Cílem je seznámení se s typy setkání podle obsahu a cíle. Naučit se řídit průběh setkání od přípravy na setkání až po zpracování výsledků. Používání facilitačních nástrojů.

Přehled probírané látky:

Úvod do facilitace, druhy facilitačních setkání, základní kroky facilitačního setkání, role při facilitovaném setkání, cíle a typy facilitovaných setkání, nástroje facilitátora..

Účastníci řeší řadu konkrétních situací, s nimiž se v rámci facilitace mohou setkat. Současně obdrží od lektora rozsáhlý metodický materiál.

Participativní vedení týmu (J. Heřmanová) ..………………………………………10 hodin

Cílem je rozšířit znalosti studentů z participačního řízení organizace se zaměřením na situační vedení.

Přehled probírané látky:

Participace, participačního řízení organizace, situační vedení, spolupráce s pracovníky organizace, rozvoj pracovníků, zapojení pracovníků do řízení organizace.

III. modul:,

Klíčové kompetence (A. Bednařík, O. Medlíková) …………….………………                   15 hodin

Cílem je pojmenování klíčových kompetencí při práci s dětmi a mládeží. Definovat, které klíčové kompetence je možné rozvíjet u dětí a mládeže, se kterými účastníci pracují. Naučit se používat různé metody jejich rozvíjení. Dokázat do systému práce implementovat situace a metody rozvíjení klíčových kompetencí. Naučit se vytvořit kompaktní program rozvíjení kompetencí. Vytvářet nové aktivity zaměřené na rozvoj specifických klíčových kompetencí. Umět vysvětlit dětem, rodičům, co znamená rozvíjet klíčové kompetence. Budou umět prakticky aplikovat klíčové kompetence (KK) do ŠVP.

Přehled probírané látky:

Osobní definice klíčových kompetencí (KK) – objasnění pojmů a jejich smyslu (kompetence a dovednosti, životní a klíčové); modely klíčových kompetencí; „rozklíčování“ klíčových kompetencí – jak popsat klíčovou kompetenci srozumitelným, konkrétním, opisným jazykem – např. Jak se projevuje v chování dětí spolupráce?; situace učení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v práci s vybranou cílovou skupinou dětí; kroky při zavádění klíčových kompetencí do práce s dětmi a mládeží – identifikace KK, zavedení KK, rozvíjení KK, evaluace rozvoje KK, další metody učení klíčových kompetencí – kognitivní, zážitkové a zkušenostní metody, aktivity pro jednotlivé klíčové kompetence a věkové skupiny; hodnocení rozvoje KK.

Prezentace (A. Bednařík, O. Medlíková) ………………….....                                             10 hodin

Cílem je zdokonalit se v prezentačních dovednostech tak, aby účastníci dokázali bez problémů vystupovat při různých příležitostech před různými cílovými skupinami. Umí se připravit na tuto prezentaci, zvolit správné prezentační nástroje a hlavně umí své posluchače/partnery přesvědčit o své myšlence.

Přehled probírané látky:

Základní prezentační dovednosti, osobní prezentace, prezentační nástroje, asertivní techniky a jejich trénink, obsah projevu, rétorika a hlasová technika, stres a tréma, verbální a neverbální komunikace, její složky a způsob použití.

IV. modul:

Řízení projektu (J. Jindra ) ……………………………….………..…..                                10 hodin

Cílem je rozšíření znalostí účastníků v projektovém řízení, uvedení do obecných pojmů řízení projektů a představení všech hlavních fází projektového managementu.

Přehled probírané látky:

Zásady pro zadávání veřejných zakázek. (III. téma – Financování školy)

Správní řízení. Příprava projektu – fáze. Zásady tvorby obsahu projektu. Struktura a projektový management. Projektové plánování, cíle projektu. Proces řízení realizace. Kontrola realizace projektu.

Diagnóza organizace (J. Jindra)……………………………………....15 hodin + 30 hodin e-learning

Cílem je rozšířit znalosti v oblasti diagnostiky organizace a přípravy na změnu.

Přehled probírané látky:

Evaluace školy či školského zařízení, autoevaluace (IV. téma – Organizace školy a pedagogického procesu) ……………………………………………5 hodin + 10 hodin e-learning

Analýza. Vnější a vnitřní faktory. Plán rozvoje………………     10 hodiny+ 20 hodin e-learning

Součástí tématu je řešení řady modelových situací týkajících se organizací v oblasti zájmového vzdělávání.

3. ročník – 50 hodin prezenčního studia, 40 hodin on-line aktivit, 16 hodin stáže + manažerské praxe

·         2 vzdělávací moduly (2 x 25 hodin),

·         2 stáže (benchmarking ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání – vždy po 8 hodinách),

·         e-learningová podpora (40 hodin), obhajoba závěrečné práce, písemný test a ústní zkouška.

I. modul:

Vedení diskuse a řízení porad (O. Medlíková, A. Bednařík) ……………….…                   15 hodin

Cílem je zvýšení dovedností v oblasti vedení diskuse a řízení porad tak, aby účastníci pochopili základní principy efektivního řízení porad.

Přehled probírané látky:

Všeobecný průběh jednání. Pravidla vedení diskuse.

Osobnostně – sociální výchova II. (A. Bednařík) ……………………………………          10 hodin

Cílem je upevnit a dále rozvíjet informace a dovednosti z oblasti sebepoznání, seberozvoje a fungování mezilidských vztahů. Účastníci se naučí pracovat se zpětnou vazbou a budou schopni vyhodnocovat a porovnávat rozvoj své vlastní osobnosti také v časových souvislostech (za posledních 12 měsíců). Cílem předmětu je také naučit účastníky o výše uvedených tématech komunikovat s ostatními podle pravidel.

Přehled probírané látky:

Základní životní strategie jednotlivců a skupiny, principy fungování skupiny a sociálních vztahů – atmosféra vztahů, mozek - jeho struktura a hlavní principy fungování – nadstavba, základní techniky sebepoznání a seberozvoje – nadstavba.

II. modul:

Audit organizace (J. Jindra) ……..….………………………….………                    17 hodin

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oblasti auditu a evaluace a uvedení do obecných pojmů vnitřních a vnějších auditů a představení některých modelů auditů. Cílem je také, aby si účastníci vyzkoušeli reálnou sebeevaluaci svojí (nebo fiktivní) organizace nebo alespoň některých jejích činností. Jde o uvědomění si silných a slabých stránek organizace, jejich rozvoj nebo eliminaci.

Přehled probírané látky:

Evaluace školy či školského zařízení, autoevaluce (IV. téma – Organizace školy a pedagogického procesu)

Úvod do problematiky, audit a jeho rozdělení, tvorba nástrojů, vnitřní a vnější audit, výstupy, práce s výstupy, auditor a jeho role.

Řízení lidských zdrojů – management změny II.

(V. Dvořáková, J. Heřmanová, M. Appel) ………….......................................                     8 hodin

Účastníci získají přehled o průběhu změny v organizaci a o jednotlivých krocích změny. Seznámí se s příčinami odporu vůči změnám a dostanou řadu použitelných nástrojů k zvládnutí odporu k zamýšlené změně.

Přehled probírané látky:

Klíčové prvky řízení změn, fáze v procesu změny, komunikace změny, účastníci změny, typologie účastníků, implementace změny, jak ustát změnu.

E-LEARNINGOVÁ ČÁST:

Výuka probíhá v prostředí eStudovny na níže uvedených adresách

Přihlášení: HOST                        Heslo: Akreditace2768951.*

1.    ročník

·         Legislativa: http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=394

·         Tvorba strategického plánu: http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=427

·         Motivace – hodnocení – vzdělávání:

http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=433¬ifyeditingon=1

·         Týmová práce a spolupráce: http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=375

·         Public relations:  http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=376

2.    ročník

·         Řízení změny - http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=434

·         Facilitace - http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=371#section-0

·         Role organizace v obci - http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=379

3.    ročník


Poznámka: třetí ročník tříletého funkčního studia, určeného zejména pro ředitele DDM a SVČ

Copyright © 2019 NIDV