• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách - e-learning

Strategické řízení a plánování ve školách - e-learning

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
1.10.2019
Místo konání
elearning
Lektor
PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
24
Cena
0
Garant
PhDr. Marie Gazdagová - gazdagova@nidv.cz ,tel.: 222 122 285, mobil: 770 106 760
Číslo programu
E44-11-11-192-07
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program je určen ředitelům mateřských a základních škol, zástupcům ředitelů škol, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 základních témat: Kultura školy, Vedení a řízení změny, Metody analýzy potřeb školy, Tvorba strategického plánu rozvoje školy, Implementace procesů startegického řízení a plánování ve školách, Hodnocení práce pedagogů, Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů a Evaluace pokroku školy.Distanční vzdělávací program jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe  ukáže a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povede účastníky k promýšlení otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a jejich souladu s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji..

 1. Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka

 - kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe

  2. Vedení a řízení změny

 - zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny  3. Metody analýzy potřeb školy

 - obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy

  4. Tvorba strategického plánu rozvoje školy

 - strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

  5. Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách

 - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání  6. Hodnocení práce pedagogů

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

 7. Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

  8. Evaluace pokroku školy

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů