Brána jazyků otevřená Aj/80 hodin/C1- prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů  přípravný kurz ke složení jazykové zkoušky úrovně C1

Zpět
Program byl realizován.
Podtitul
přípravný kurz ke složení jazykové zkoušky úrovně C1
Termín konání
září 2018 - únor 2020, výukový den čtvrtek 16.00-17.30
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
PhDr. Marie Palatková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
80
Cena
6500
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
P96-03-18-191-02
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 80 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 3 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 80 hodin v 40 výukových týdnech. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými výukovými materiály lektora.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 14 hodin

GRAMATIKA: předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový

SLOVNÍ ZÁSOBA: osobnost, vlastnosti, nemoc, léčba

PRAKTICKÁ AJ: co přinese budoucnost?

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 14 hodin

GRAMATIKA: přídavná jména, vyprávění, předminulý čas průběhový, příslovce

SLOVNÍ ZÁSOBA: oblečení, móda

PRAKTICKÁ AJ: létání v letadle

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: trpný rod, předbudoucí čas prostý, budoucí čas průběhový, podmínkové věty

SLOVNÍ ZÁSOBA: kriminalita, trest

PRAKTICKÁ AJ: risk v životě 

Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 14 hodin

GRAMATIKA: nereálná podmínka, minulá modální slovesa,

SLOVNÍ ZÁSOBA: počasí, pocity

PRAKTICKÁ AJ: divadlo a představení

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: gerundia, infinitivy, vazby "be used to", "get used to", "used to"

SLOVNÍ ZÁSOBA: tělo, hudba,

PRAKTICKÁ AJ: festivaly

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 14 hodin

GRAMATIKA: wish věty, věty "contrast and purpose",vztažné věty

SLOVNÍ ZÁSOBA: média, město

PRAKTICKÁ AJ: velká městaVstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 80 hodin je C1.

Výstupní úroveň po absolvování 80 hodin studia je stále C1 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 80-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)

Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 80 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.

Učebnice: New English File Advanced. Vzdělávací program byl akreditován dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,  jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.