• Slide Basic 01

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
17., 18., 19. a 20. 10. 2019, 28., 29. a 30. 11., 01. 12. 2019, 23., 24., 25. a 26. 01. 2020, 16., 17., 18. a 19. 04. 2020, květen 2020, 04., 05., 06. a 07. 06. 2020
Místo konání
Mezigenerační a dobrovolnické cetrum TOTEM, Kaznějovská, Plzeň 1
Lektor
Mgr. Barbora Polívková, RNDr. Milan Macek, CSc., Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Renata Vordová, MgA., Mgr. Roman Černík, Mgr. Jaroslav Ondráček
Doporučeno
vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
256
Cena
14500
Garant
Vlasta Faiferlíková - faiferlikova@totemplzen.cz ,
Číslo programu
P27-09-11-192
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Charakteristika programu:           Obsah vzdělávacího programu je vystavěn tak, aby splňoval nároky pro získání kvalifikace pracovníků ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Program bude akreditován dle ustanovení  § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).         Vzdělávací program je rozvržen do 160 hodin prezenčního studia s e-learningovou podporou (56 hodin). Studium je ukončeno před komisí kolokviální závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.Studium je cíleně postaveno na vícedenních pobytových modulech, které přinášejí maximální soustředění na probíranou tematiku, prostor pro výměnu zkušeností a posílení profesní sounáležitosti.Podrobný popis     V níže uvedených tabulkách jsou popsány moduly studia a jejich dílčí témata. Oblasti předepsané standardy pro udělování akreditací DVPP pro Studium pedagogiky jsou rozloženy do jednotlivých vzdělávacích modulů (I.-VI.). Pro moduly je předepsána studijní literatura, která poskytuje přehled teoretických přístupů ke studované problematice i aktuální směry pedagogické práce.  


Modul Dílčí témaHodinová dotaceLektor/tutorAnotace dílčího tématu


 

I. modul Dynamika skupiny I. Základy sociální pedagogiky a psychologie 10 hodin Účastníci se formou sebezkušenosti naučí rozlišovat pojmy sebepoznání, sebereflexe, osvojí si pojmy z oboru sociální pedagogiky a vyzkoušejí metody práce s dětskou skupinou na základě technik sociálně psychologického výcviku. Dokáží pojmenovat svůj osobnostní profil pedagoga. Zařazeno na začátek vzdělávání, účastníci si na své skupině vyzkoušejí a ověří důležitost budování bezpečného klimatu a nastavení otevřené komunikace s pravidly pro skupinu. Blok bude zarámován terminologií a poznatky z oblasti teorie výchovy


 

  


 

  


 

 Renata Vordová 


 

  


 

 Základy psychologie pro pedagogy Aplikovaná psychologie - osobnost22 hodinBarbora Polívková Vymezení pojmů důležitých pro praxi účastníka: vývoj člověka (fylogeneze x ontogeneze), periodizace jednotlivých období lidského života, vymezení jednotlivých období na základě biologického, sociálního a psychického vývoje jedince. Lidská psychika, psychická vlastnost, schopnost, se zvláštním zaměřením na pojem „inteligence“, temperament, charakter. Aplikace těchto termínů do praxe. Rozbor případových studií. Seznámí se s možnostmi vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální přístup, metody a zásady inkluze, rozvoj potenciálu jednotlivce. Vřazeno do I. modulu – účastníci si pojmenují své motivace k práci s dětmi a svá osobnostní nastavení Navazuje e-learningová podpora – zaměření na osobnost pedagoga.


 

 E-learning              (zakončení: e-learningový test)26 hodinBarbora PolívkováÚčastník se více zaměří na téma OSOBNOST, které vychází z vědních disciplín Obecné psychologie, Psychologie osobnosti a Vývojová psychologie. Co bychom měli znát:

1. Co (kdo) je to vlastně člověk.

2. Co všechno ovlivňuje vývoj člověka, dále co je to socializace a jakými způsoby se člověk učí.

3. Jak mohu sám sebe rozvíjet a udržet si čistou hlavu v pedagogické praxi a v náročných životních situacích.Účastník získá schopnost: pochopit a poznat sama sebe,

představu o tom, proč a jak se chová dítě v určitých vývojových fázích, schopnost diagnostikovat a řešit problémové situace v pedagogické praxi, částečně a cíleně působit na druhé, aplikovat získané poznatky do praxe, tzn. porozumět problémům dětí v určité vývojové fázi, dokázat řešit konfliktní situace a umět šetřit své síly i síly dětí, předávat získané informace a dovednosti jiným. Chápat souvislosti sociálního prostředí, výchovy a osobnosti.


 
 
 
 

II. modulProseminář6 hodinMichal VozobuleÚčastníci se seznámí se základními atributy psaní odborných článků a esejí, prací s nejrůznějšími texty a dodržování formálních náležitostí u seminárních a jiných prací, se kterými se setkají v průběhu studia nebo reálné praxi. Účastníci si vyzkoušejí psát nejrůznější typy dokumentů, koncipovat jednotlivé části odborných textů a analyzovat publicistické a odborné texty. Dále budou seznámeni s prací se zdroji, včetně způsobu a zásad jejich citace. Navazuje předmět Obecná didaktika, kde účastníci následně zpracovávají seminární práci.


 

Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky (zakončení: písemná práce)20 hodinEva Lukavská Účastníci pojmenují své prekoncepty vyučovacího procesu a porovnají je se současnou teorií vyučovacího procesu. Budou zkoumat transmisivní a konstruktivistické pojetí vyučování. Porozumí, v čem se tato pojetí liší, a pokusí se odhalit ve své vlastní praxi, jaké pojetí vyučování je jim bližší a zda je možné tímto pojetím dostát nárokům formulovaným v nových kurikulárních dokumentech. Účastníci zpracují seminární práci – náslech v hodině, pojmenování všech součástek vyučování – odhad, do kterého stylu vyučování (transmisivní x konstruktivistické) sledovaná výuka patří + zdůvodnění.


 

Dynamika skupiny II.6 hodin Účastníci se formou sebezkušenosti naučí rozlišovat pojmy sebepoznání, sebereflexe, osvojí si pojmy z oboru sociální pedagogiky a vyzkoušejí metody práce s dětskou skupinou na základě technik sociálně psychologického výcviku. Dokáží pojmenovat svůj osobnostní profil pedagoga. Zařazeno jako další součást práce skupiny v rámci fází dynamiky skupiny – role ve skupině.


 

 


 

Renata Vordová


 

 


 

III. modulSociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagogaKomunikativní dovednosti32 hodinRoman ČerníkÚčastníci se seznámí prostřednictvím praktických technik a cvičení s možnostmi kultivace komunikačních dovedností se specifickým zřetelem k moderování činnostních aktivit ve vzdělávacích aktivitách. Získají základní potřebný teoretický náhled na spektrum využívaných technik a jejich využití v práci s dětmi a dospívajícími. Součástí přímé výuky je i praktický nácvik poznávaných metod a technik v kontextu současné pedagogické teorie. 


 
 
 
 
 
 

E-learning: legislativa (zakončení: e-learningový test)30 hodinMilan MacekCílem je seznámení a praktická aplikace základních právních norem pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání realizované příspěvkovými organizacemi a dalšími právnickými osobami. Obsahem je zejména vymezení postavení zájmového vzdělávání, ekonomických podmínek, postavení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Obsah tohoto kurzu je flexibilní a pružně reaguje na změny zákonných a podzákonných norem.


 
 
 
 
 
 
                   

 
 
IV. modulOsobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova32 hodinRenata Vordová  Cílem studia je seznámení s tématy OSR prostřednictvím sebezkušenosti v oblasti sebepoznání, komunikace verbální i neverbální, spolupráce ve skupině, porovnání kooperace a kompetice. Získaní základního potřebného teoretického náhledu a praktických dovedností v oblasti svých osobnostních kompetencí k výkonu práce pedagoga volného času. Pozornost je věnována zejména rozvoji schopností a dovedností v oblastech práce se skupinou, její dynamikou a práce s vlastní profesní sebereflexí. Součástí je i teorie a historie OSV v Čechách. Účastníci se naučí výstavbě pedagogického projektu, včetně pojmenování kompetencí účastníka zájmového vzdělávání, na kterém následně pracují pod e-learningovým vedením, projekt realizují a zpracují pro obhajobu a prezentaci na závěrečném zkouškovém modulu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. modulZáklady obecné pedagogiky, pedagogiky volného času  Zážitková pedagogika32 hodinJan SýkoraCílem studia je seznámit účastníky se základními oblastmi pedagogiky a využívání zážitkové pedagogiky. V rámci konstruktivistického vyučování projdou účastníci jak teoreticky zaměřenými bloky, tak modelovými aktivitami. Naučí se výstavbě lekce od motivace po reflexi, použijí v rámci svého pedagogického projektu.


 
 
 
 

VI. modulZávěrečný modul40 hodin zkouškyČlenové zkušební komisePrezentace a evaluace závěrečné práce – pedagogického projektu + schopnost práce s odbornou literaturouProbíhá před komisí za přítomnosti celé studijní skupiny a lektorů. Účastníci předloží písemně zpracovanou závěrečnou práci včetně fotopříloh a prezentuje projekt během 20 minut, dalších 15 minut věnuje ukázce aktivity se skupinou, související s projektem a dokladující uplatnění znalostí v praxi. Následuje společná reflexe od účastníků kolokvia a lektorů.Prezentace vybrané odborné literatury z oblasti pedagogiky, psychologie (cca 2 hodiny na jednoho frekventanta)


 


 Studium pedagogiky volného času – dle výukových modulů:I. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia + 26 hodin e-learningu)

Základy sociální pedagogiky a dynamika skupiny I. (10 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Seznámení (význam seznamovacích aktivit), základy teorie výchovy, základy sociální pedagogiky – význam pro práci se skupinou, socializace jako celoživotní proces, sociální role, sociální učení, šikana ..........….. ……………………                                                                         3 hodiny

Práce s pravidly (utváření pravidel a sankcí, otevřená komunikace) – zásady ….......        3 hodiny

Profil pedagoga volného času (význam osobnosti pedagoga pro práci se skupinou, osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese) ………………...…………....               4 hodiny

Aplikovaná psychologie – osobnost (22 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Definice (vymezení pojmu osobnost) ……………………………….                                 2 hodiny

Determinace sociální, psychická, biologická ………………….........                                  3 hodiny

Vývojová psychologie I. ………………………………………....…                                   3 hodiny

Vývojová psychologie II. ……………………………………….......                                   3 hodiny

Psychohygiena ….……………………………………………….......                                   2 hodiny

Vlastnosti, schopnosti, dovednosti (ontogeneze a fylogeneze) ..........                                4 hodiny

Pedagogické principy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální přístup, metody a zásady inkluze, rozvoj potenciálu jednotlivce. ......                                 3 hodiny

Zpětná vazba a její význam pro rozvoj kompetencí ……………........                               2 hodiny

 E-learningové studium - Osobnost (26 hodin)

Rozpis e-learningového studia:

Lidská psychika, vlastnost a schopnost, temperament, důležité procesy a jevy......            8 hodin

Myšlení, vnímání, představivost, paměť, emoce a vůle…………………….........   8 hodin

Základní činnosti člověka – hra učení, práce, činnosti ve volném čase……...…..  8 hodin

Test………………………………………………………………………..…....                     1 hodina

Reflexe……………………………………………………………………..….                      1 hodina

     E-learning je realizován s využitím tzv. startovacích úkolů, které mapují povědomí studenta o tématu, dále tzv. shrnujících úkolů, které mapují zvládnutí a osvojení nabídnutých vzdělávacích obsahů. Jsou zařazena diskusní fóra, která dávají studentům prostor: a) se ptát, b) vést diskuzi o tématu se spolužáky. Obsahuje shrnující test. E-learning můžeme zjednodušeně chápat jako vzdělávání pomocí multimediálních informačních a komunikačních technologií, k němuž v tomto případě patří tutor (tedy učitel a konzultant v jedné osobě) a společenství ostatních studentů.Vstup do e-learninguPrvní krok –             na stránkách vm.nidv.cz se zaregistrovat – tzn. v pravém horním rohu zvolit možnost “registrace” a zadat tam požadované údaje. Pak bude automaticky odeslán email s přihlašovacími údaji, které lze použít i v lms.nidv.czDruhý krok –           vstoupit na stránky lms.nidv.cz. Zde se přihlásit přihlašovacími údaji, které obdrželi z vm.nidv.cz.Třetí krok – přihlásit se na níže uvedených odkazech do jednotlivých kurzů. Při vstupu bude požadován klíč k zápisu do kurzu – vše souhrnně uvádíme níže.  Ke studiu patří celkem 3 e-learningové kurzy:A) KLUBOVNA – kurz určený pro vnitřní komunikaci. Vstup do Klubovny z minulého běhu DPS: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=535&id=1527,klíč k zápisu do kurzu: KPZu-klubovnaB) OSOBNOST – kurz, kde získají účastníci spolu s prezenčním kurzem, který také patří ke studiu informace základy Obecné psychologie, Psychologie osobnosti, Vývojové psychologie a Sociální pedagogiky. Vstup do kurzu z minulého běhu DPS: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=536&id=1530,klíč k zápisu do kurzu: KPZu-osobnostC) LEGISLATIVA. Tento kurz je pouze e-learningový. Vstup do kurzu z minulého běhu: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=537&id=1535,klíč k zápisu do kurzu: KPZu-legislativaD) ZÁVĚREČNÁ PRÁCE: Tento kurz je podpůrný a studenti zde dostávají informace o tom, jak má vypadat ZP a jak ji správně zpracovat. Vstup do kurzu z minulého běhu DPS: https://lms.nidv.cz/enrol/self/edit.php?courseid=538&id=1539,klíč k zápisu do kurzu: KPZu-ZP       Studium bude probíhat v prostředí LMS Moodle. Jedná se softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU.

        Tvůrci kurzu v prostředí Moodle mají k dispozici řadu modulů, z nichž sestavují jeho obsah. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. Kromě modulů dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů.

        Pomocí standardně dodávaných modulů lze do online kurzu vkládat např.:

• studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod.

• diskusní fóra s možností odebírání příspěvků emailem

• úkoly pro účastníky kurzu

• automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh

• slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu

• ankety

        Studijní materiály jsou tvořeny převážně ve formě html stránek, v nichž jsou kromě textů vloženy i multimediální objekty (zvukové záznamy, obrázky, videa apod.). Příklad studijních materiálů jednoho dílčího tématu je zobrazen na následujícím obrázku:

        Použité metody:

• Čtení textu:    e-learningové vzdělávací texty jsou základem studia

• Případová studie: hledání různých logických řešení pro skutečnou situaci

• Simulace:  cílem je změnit postoje, rozvinout dovednosti a identifikovat reálné      potřeby a problémy účastníků

• Dotazování:  otevřené a zaměřené na řešení

• Učení z praxe:  příklady a aplikace

• Řešení problému: skupina řeší svůj daný problém a řešení je věcí skupiny

        Použité formy:

Uvedené vzdělávací metody budou realizovány v následujících e-learningových činnostech

• Výukové texty

• Korespondenční úkoly: úkoly, které po vypracování odešlete tutorovi. Ten za jejich

 vypracování přidělí body. Může i úkol vrátit k doplnění či přepracování

• Diskuse, chatování:  v rámci těchto činností probíhá výměna názorů a nápadů

• Audio a video:   e-learningové výukové texty jsou doplněny audio a video nahrávkami

• Testy:    v průběhu a na konci každé kapitoly jsou testy, které ověří získané dovednosti účastníkůStudijní literatura pro modul I:

• Komárková, R., Slaměník, I., Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie III., Grada, Praha 2001

• Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Portál, Praha 1994

• Helus, Z.:Sociální psychologie pro učitele I. UK, Praha 1992

• Karsnová, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Portál, Praha 1995

• Kyriacou, Ch.:Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 1996

• Kříž, P.: Kdo jsem, jaký jsem. AISIS, Praha 2005

• Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997

• Langová, M.: Učitel v pedagogických situacích. UK-PedF Praha 1992

• Pelikán, J.: Pomáhat být. Karolinum, Praha 2002

• Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti, Praha

• Nakonečný, M. (2009). Psychologie osobnosti. Praha

• Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Praha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia)Proseminář (6 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Zásady psaní odborných prací (tyto činnosti si studenti přímo vyzkouší), výběr tématu, příprava osnovy, výběr odborných zdrojů, vymezení hypotézy, otázky, cíle práce, práce s poznámkovým aparátem, citační etika, plagiátorství, zásady psaní úvodu a závěru, obecné formální náležitosti odborné práce. Závěrečné shrnutí…………………………………..……                       6 hodinStudijní literatura:

• Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997

• Michalík, Petr: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. ZČU, Plzeň 2006Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky (20 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Naladění, práce s očekáváním, terminologie obecné didaktiky ...............................          4 hodiny

Prekoncepty vyučovacího procesu ………………………………………...............            6 hodin

Teorie různých pojetí vyučování – charakteristika transmisivního a konstruktivistického pojetí

.........................................…………………………………………………....                      6 hodin

Struktura vyučovacího procesu – myšlenková mapa ……………………….……...           4 hodinyStudijní literatura:

• Helus Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál, 2004

• Kasíková H., Pedagogika pro učitele, GRADA, 2007

• Lukavská Eva, Pozor, děti!, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003Dynamika skupiny II. (6 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Sebepoznání – zdroje informací – výpověď, pozorování  …………………………           2 hodiny

Sebepoznání – zdroje informací – výkony a jejich vypovídající hodnoty ………...           2 hodiny

Metody vytváření pozitivní ovlivnitelnosti ve skupině …………………………….            2 hodiny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. modul (celkem 32 hodin prezenční studium + 30 hodin e-learningu)

Sociální interakce, komunikativní dovednosti (32 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Komunikační hry, kontaktní cvičení, sehrávka skupiny ………………….................        4 hodiny

Osobnostní komunikační dispozice …………………………………………............           2 hodiny

Vedení dialogu, dialogická cvičení ……………………………………….......……             4 hodiny

Výběr informací a jeho podmínky, uspořádání informací ………………….......….           4 hodiny

Funkce a formy sdělování ………………………………………………..…..……..            2 hodiny

Argumentace, chyby v argumentaci …………………………………….......…..…..           4 hodiny

Rolová hra a role v komunikaci …………………………………….........……….....          4 hodiny

Faktory ovlivňující výstavbu projevu …………………………………….........…...           2 hodiny

Strategie rozhodování, veřejný proslov …………………………………….…….....           4 hodiny

Techniky evaluace zaměřené na komunikační dovednosti ………………….............        2 hodinyStudijní literatura:

• Valenta Josef, 2008. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1

•  Valenta Josef, 1999. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání systémů). Praha: ISV nakladatelství. 84 s. ISBN 80-85866-40-4

• Valenta Josef, 2005. Učíme (se) komunikovat: metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS. 208 s. Dokážu to? ISBN 80-239-4514-9

• Valenta Josef, 2006. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS. 228 s. Dokážu to? ISBN 80-239-4908-X

• Way Brian. 1996. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství. 220 s. Přeloženo z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1E-learningové studium – Legislativa (30 hodin) 

Rozpis e-learningového studia, 6 kapitol:

1. Školský zákon

2. Vyhláška o ZV

3. Zákoník práce

4. ŠVP

5. Profesní organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

6. Závěrečný test

7. Reflexe studiaStudijní literatura:

• Macek, M., Heřmanová, J.: Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. NIDM, Praha 2007

• Zákony, nařízení vlády a vyhlášky vztahující se k činnosti školských zařízení, Metodické pokyny MŠMT k činnosti škol a školských zařízení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia)

Osobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova (32 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Teorie OSV, historie (přednáška) .............................................................................         2 hodiny

Techniky zaměřené na sebepoznání) ........................................................................        6 hodin

(hodnoty a postoje + nácvik vedení zpětné vazby)

 Rizika a hranice OSV se zaměřením na téma sebepoznání v rámci technik a aktivit uskutečňovaných v DDM, ŠD a ŠK s velkým důrazem na osobnost pedagoga, etiku a cíl ... 6 hodin

Techniky zaměřené na sebehodnocení ............................................................................ 4 hodiny

(důležité okamžiky v životě, lidé, kteří nás ovlivnili + reflexe pedagogická zaměřená na stanovení jasných cílů OSV)

Vzájemná reflexe ve skupině - technika „vnitřní maska“ ...............................................   4 hodiny

Modelové situace - práce ve skupinách s následným rozborem…...................................  8 hodin

Závěrečná reflexe pedagogická ......................................................................................   2 hodinyStudijní literatura:

• Valenta Josef: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi (AISIS, 2006)

• Kříž Petr: Kdo jsem, jaký jsem (AISIS, 2005)

• Beltz Horst, Siegrist Marco: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, PORTÁL, 2001

• Pokorná Jana: Učíme v projektech, Informatorium 8/2009

• Valenta Josef: Manuál k tréninku řeči lidského těla, AISIS, 2004

• Hájek, Hofbauer, Pávková: Pedagogické ovlivňování volného času, PORTÁL, 2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. modul (celkem 32 hodin prezenčního studia)

Zážitková pedagogika (32 hodin prezenčního studia)

Rozpis prezenčního studia:

Pedagogika (praxe a věda), speciální a sociální pedagogika, pedagogika volného času, odlišnosti, funkce moderní pedagogiky, moderní pedagogické trendy pedagogiky volného času, očekávání od modulu, teoretické koncepty ZP, typologie cílů ZP, historie, vývoj, profesní organizace (přednáška) ..............................................................................................................     4 hodiny

Typologie herních aktivit ve vztahu k profesi účastníků (přednáška) .....................           2 hodiny

Třídění herních aktivit (Caillois, Neumann atd.) - přednáška s aktivizující diskuzí......      4 hodiny

Zadávání pravidel – praktický nácvik – modelové situace v aktivitách typu Problem-solving

...............................................................................................................................            4 hodiny

Celostní motivace (přednáška a tvorba konkrétního motivačního systému) .................     2 hodiny

Zpětná vazba (teorie, typologie, metody) – přednáška ...............................................       4 hodiny

Modelové situace pro nácvik poskytování zpětné vazby – práce ve skupinách s následným rozborem ......................................................................................................................         4 hodiny

Modelové situace pro nácvik poskytování zpětné vazby – práce ve skupinách s následným rozborem ...........................................................................................................                    2 hodiny

Bezpečnost v rámci zážitkově pedagogických pobytů (přednáška) .............................      4 hodiny

Evaluace vzdělávacího bloku ....................................................................................        2 hodinyStudijní materiál:

• Reitmayerová, E., Broumová, V. Cílená zpětná vazba. 1. vyd. Praha:

Portál, 2007, 173 s. ISBN 978-80-7367-317-8

• Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha:

Portál, 2000, 325 s. ISBN 80-7178-405-2

• Hanuš, R. Zážitkově pedagogické učení, 1.vyd. Praha:

Grada Publishing, a.s., 2009, 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2

• Činčera, J. Práce s hrou pro profesionály. 1. vyd. Praha:

Grada Publishing, a.s., 2009,116 s. ISBN 978-80-247-1974-0

• Sýkora, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeámus, 2006, 59 s. ISBN 80-7041-380-8

• Chour, J. Receptář her, 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 168 s. ISBN 80-7178-388-9

• Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha:

Portál, 2000, 325 s. ISBN 80-7178-405-2

• Hanuš, R. Zážitkově pedagogické učení, 1.vyd. Praha:

Grada Publishing, a.s., 2009, 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2

• Činčera, J. Práce s hrou pro profesionály. 1. vyd. Praha:

Grada Publishing, a.s., 2009,116 s. ISBN 978-80-247-1974-0

• Zuckermann Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking

• David A. Kolb Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development

• další publikace s tematikou her, především z nakladatelství Portál a Grada.VI. Závěrečný modul (40 hodin)

Prezentace a evaluace závěrečné práce – pedagogického projektu

Probíhá za přítomnosti celé studijní skupiny a lektorů. Student předloží písemně zpracovanou závěrečnou práci včetně fotopříloh a prezentuje projekt během 20 minut, dalších 15 minut věnuje ukázce aktivity se skupinou, související s projektem a dokladující uplatnění znalostí v praxi. Následuje společná reflexe od účastníků kolokvia a lektorů.Ukončení:

​Student má možnost 9 hodin individuální konzultace.Ústní zkouška – před komisí (didaktika, OSV, komunikativní dovednosti)

Závěrečná práce – zpracování a realizace (může být i částečná) pedagogického projektu s využitím všech poznatků získaných během studia.

Obhajoba probíhá kolokviálně s účastí odborné komise.

Na zkoušky se předpokládá dotace cca 2 hodiny na jednoho frekventanta.