• Slide Basic 01

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
1. dubna 2020, 9.00 - 16.00
Místo konání
Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Komenského, Kostelec nad Orlicí
Lektor
Mgr. Martina Gabarová
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npicr.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
S86-14-19-201
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

1) Základní terminologické vymezení – definice pojmů a zapojení do kontextu

 • Mezinárodní ochrana, Azyl, Uprchlík, Azylant, Migrant, Nelegální a legální migrace, Ekonomická migrace, Azylová zařízení, Přijímací středisko, Integrační azylové středisko, Pobytové středisko, Správa uprchlických zařízení, Nezletilý cizinec bez doprovodu, UMPOD2) Obecný legislativní přehled norem a informací ve vztahu ke vzdělávání cizinců v ČR

• Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)

• Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)

• Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na ni navazující Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), tzv. Ženevská úmluva

• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů3) Přehled norem a dokumentů MŠMT vztahující se ke vzdělávání cizinců včetně dalších aktuálních dokumentů včetně dalších metodických informačních zdrojů

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

• Zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů vysokoškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Pokyn čj. 21 153/2000-35 MŠMT ČR k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty

• Pokyn čj. 10 149/2002-22MŠMT ČR k zajištění povinné školní docházky žadatelů o azyl z azylových zařízení (vydáno 15. 5. 2002, účinnost od 1. 6. 2002, uveřejněno ve Věstníku MŠMT ČR č. 6/2002)

• Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

• www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu

• www.mvcr.cz/azyl-migrace-a-integrace.aspx

• www.inkluzivniskola.cz4) Odlišnosti národností a etnik přicházejících do ČR.

• Informace o státech, jejich národnostech a etnických skupinách, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. (geografie, obyvatelstvo, náboženství, politická situaci, jazyk, sociokulturní situace).5) Potřeby dětí pocházející z odlišného sociálního a kulturního prostředí (s důrazem na rodinné prostředí)

• Individuální potřeby dětí s odlišností

• Základní psychické potřeby dítěte

6) Rizikové oblasti pro dítě

• V oblasti základních psychických potřeb (emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí

• V oblasti psychosociálních dovedností s ohledem na odlišné prostředí

• Tíživá situace očima dítěte, reakce dítěte na zátěž a krizi

• Jazyk, neprospěch, začleňování, celková situace spojená s migrací rodiny

7) Práce se třídou

• Možnosti včasné intervence a pomoci ze strany pedagoga a školy

• Sociální postavení dítěte v třídním kolektivu

• Práce učitele s kolektivem, techniky a přístupy podporující budování psychosociálních dovedností dětí, výchova k multikultuře, možnosti prevence

8) Spolupráce s rodinou

• Základní funkce rodiny, výchova a socializace dítěte v odlišném sociokulturním prostředí

• Odlišné sociokulturní zkušenosti projevující se v odlišném chování rodiny

• Prevence, podpora a odborná pomoc, kompetence SPOD (nástroje SPOD „případová konference“, setkání odborníků, komise OSPOD), rodinné konference, nestátní neziskové organizace se zaměřením na uvedenou cílovou skupinu

9) Multidisciplinární přístup

• Participující subjekty, zasíťování odborné pomoci, kam se obrátit