• Slide Basic 01

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, ekologie

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, ekologie

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
13. října 2022, 08.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Ing. Vilém Koutník, CSc.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
1290
Garant
Mgr. Hana Lipenská - hana.lipenska@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056
Číslo programu
C19-01-17-222
Číslo akreditace
MSMT-39883/2020-3-989

Anotace

Tématika zahrnuje práce s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) v kmenových,  odborných učebnách, chemických laboratořích včetně teoretické výuky- týká se pedagogické oblasti.
Je nutné znát právní oporu pro používání zákonné terminologie a nomenklatury nebezpečných vlastností chemických látek a směsí. Dále jaké jsou nejnovější pohledy na působeních chemických látek a přípravků na lidské zdraví a na životní prostředí.
V současné době neexistuje materiál (metodický pokyn či jednoduchá směrnice), který by tuto oblast postihoval a vytvořil školám základní předpoklad pro orientaci v této problematice. Přitom jde o významné, praktické téma, které spadá do pedagogického procesu prakticky na všech základních a středních školách. V důsledku se řeší i problematika chemie běžného života ve školách (drogistický sortiment- čistící, desinfekční, odmašťovací prostředky, autokosmetika, ředidla, nátěrové hmoty, hnojiva, pesticidy a další). V případě nerespektování pravidel pro zacházení s chemickými látkami a přípravky může dojít k mimořádné události.

Aplikace příslušných právních předpisů:
* z.č. 561/2004 Sb. v platném znění /školský zákon/,
* z.č. 350/2011 Sb v platném znění /zák.o chemických látkách a chemických směsích/,
* z.č. 258/2000 Sb v platném znění /zák.o ochraně veřejného zdraví/,
* z.č. 326/2004 Sb v platném znění /zák.o rostlinolékařské péči/,
* nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH,
* nařízení (ES) 1272/2008 CLP /o klasifikaci, označování a balení látek a směsí/,
* zákoníku práce,
* souvisejících zákonů a prováděcích předpisů
je nutným předpokladem pro dodržování bezpečnosti a hygieny ve školské praxi.

Následující opatření jsou navrhována pro ZŠ, SŠ, VOŠ a školská zařízení /DDM, CVČ/.
Vzdělávací program „Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách“ je takto členěn:
I. Nomenklatura nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků (CHLAS)
-opora v právních normách,
-vlastnosti CHLAS, (věty, slova, piktogramy, bezpečnostní listy),
-vnitřní směrnice, bezpečnostní, hygienické, organizační předpisy,
-školení žáků (kdo, jak často, obsah),
-dokumentace,
-zacházení s CHLAS (nákup, skladování, aplikace),
-toxikologie.

II. Organizační opatření
-předpoklady pro zabezpečení organizace práce s CHLAS -spolupráce s orgánem ochrany  veřejného zdraví (KHS) a z toho vyplývající výstupy,
-zacházení s CHLAS a jejich evidence.

III. Personální zajištění
-odborná způsobilost, odborně způsobilé osoby,
-další osoby zacházející a nakládající s CHLAS,
-školení dalších osob.

IV. Vnitřní předpisy a nutná dokumentace
-bezpečnostní, hygienické, organizační předpisy,
-směrnice k nakládání s CHLAS,
-řády pro laboratoře, sklady,
-pozor na nebezpečné odpady.

V. Další doporučení
-tématiku zapracovat do vybraných předmětů- cenné informace pro žáky,
-apelovat na osobní odpovědnost jedinců- ochrana zdraví sebe, dalších osob a životního prostředí,
-nezbytnost aktualizace tématiky- novely právních norem,
-dnes jsou více nebezpečné CHLAS inhalačního a dermálního působení= mýty.
-popularizace výuky


Poznámka: určeno zejména pro učitelé chemie, biologie, přírodovědy (ekologie) na ZŠ a SŠ