• Slide Basic 01

Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka

Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. listopadu 2021 (8.30 - 15.00)
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Ing. Jana Kozáková
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - zuzana.proksova@npi.cz ,tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu
E31-03-24-212
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Vzdělávací program je určen učitelům cizích jazyků na vyšším stupni základních škol a na středních školách, kteří by rádi svým žákům a studentům umožnili optimálně rozvíjet jejich řečové dovednosti (čtení, poslech, mluvení a psaní).
Vzdělávací program je rozdělen do čtyř 2 -hodinových bloků v celkovém rozsahu 8 hodin dle jednotlivých témat.
Součástí všech bloků budou praktické ukázky aktivit z běžně používaných učebnic (např. Project, Prepare!, Way to Win) i z autentických materiálů (např. Youtube), včetně rozboru jejich didaktické funkce, a také vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

První blok bude zaměřen na základní charakteristiku receptivní dovednosti čtení. V této části budou moci účastníci semináře najít souvislost mezi čtením v mateřském jazyce a cizím jazyce. V zábavné pohybové aktivitě (board race) si ukážeme, jaké typy textů čteme, jakým způsobem je čteme, resp. jakých strategií přitom využíváme. V ukázkové hodině na rozvoj čtení si odvodíme, které dílčí dovednosti čtení je nutné u žáků a studentů rozvíjet (např. orientační čtení, vyhledávací čtení, detailní či studijní čtení) a také proč zadání typu „přečti a přelož“ (stále často používané některými učiteli) neplní jazykový cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. Dále budeme analyzovat předvedené aktivity v jednotlivých stadiích hodiny (před čtením, během čtení a po čtení tzv. pre-reading, while-reading, post-reading) z hlediska jejich didaktického funkce. Také si během krátkému experimentu v páru ukážeme, jakou roli hraje aktivace čtenářových schémat. Na závěr tohoto bloku si účastníci vyberou relevantní text a ve skupinách navrhnou aktivity pro jednotlivá stadia hodiny zaměřené na rozvoj čtení a sdílet je. V rámci společné diskuze budeme analyzovat cíle těchto aktivit a navrhovat jejich různé adaptace.

Ve druhém bloku se zaměříme na charakteristiku poslechu jako receptivní dovednosti. Podobně jako v prvním bloku budeme na příkladech analyzovat jednotlivé druhy poslechu (např. orientační poslech pro získání specifické informace) a demonstrovat dílčí dovednosti poslechu, které je důležité u žáků a studentů rozvíjet. Prostřednictvím několika praktických ukázek aktivit (např. s obrázky a obrázkovými kartami, s nadpisy textů atd.) a následnou diskuzí získat různé náměty pro aktivity, které učitelům mohou pomoci jejich žáky a studenty na poslechová cvičení lépe připravit a dále s nimi efektivně pracovat. Také si ukážeme, jakým způsobem lze k výuce používat přepis nahrávky.
I v této části si účastníci budou moci vybrat poslechový materiál a navrhnout vhodné aktivity sloužící k rozvoji dovednosti poslechu, a diskutovat o možnostech jejich adaptací pro různé vyučovací kontexty.

Třetí blok bude věnován produktivní dovednosti mluvení. Na příkladech aktivit s různým didaktickým cílem (např. tzv. topics/mind maps. information gaps, opinion gap, circumlocution, role-play, one-sided dialogues) si ukážeme, jak lze mluvení přirozeně integrovat do kterékoli hodiny cizího jazyka (např. hodiny zaměřené na gramatiku, slovní zásobu atd.), jak lze žáky motivovat a zapojit maximální počet žáků ve třídě.
Účastníci shlédnou krátké video s ukázkovou hodinou na téma Moderní přístroje na každodenní použití (Gadgets) zaměřenou na rozvoj mluvení a navrhnou adaptaci této hodiny pro svůj vyučovací kontext.


Čtvrtý blok poskytne účastníkům nápady a náměty pro rozvoj psaní, které je u starších žáků a studentů obvykle dost nepopulární. V úvodní diskuzi budou účastníci sdílet svoje zkušenosti s výukou psaní u svých žáků a studentů, přičemž se pokusí odhalit nejčastější příčiny negativního postoje žáků k psaní.
Následovat bude praktická část, v níž si účastníci budou moci vyzkoušet různé, pro dané věkové skupiny relevantní aktivity určené k rozvoji psaní různých žánrů, např. zprávy (E-card), emailu (Let’s go out!), blogu (Give your opinion!), webové stránky (Design your website) či imaginativního psaní (New soap opera) a budou je analyzovat z hlediska jejich didaktické funkce a cíle. Účastníci budou poté navzájem sdílet svoje komentáře a vlastní náměty na adaptace předvedených aktivit.
V závěrečné části tohoto bloku se budeme zabývat hodnocením písemného projevu. Na konkrétním příkladu práce studenta (esej) si ukážeme, jaký dopad může mít učitelovo hodnocení písemného projevu a nevhodná zpětná vazba na motivaci žáka. Navrhneme vhodnější způsoby hodnocení (včetně zapojení žáků do hodnocení), přičemž se budeme opírat o kritéria stanovená Evropským referenčním rámcem pro jazyky.