• Slide Basic 01

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

Individualizace vzdělávání v mateřské škole  Šablony/2.I/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Šablony/2.I/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP
Termín konání
22.- 25.května 2023, 9.00 - 18.00.apartmány Ladná, ubytování, stravování,...
Místo konání
Apartmány Ladná, Ovčačky, Ladná
Lektor
Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Počet hodin
43
Cena
11990
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
Z14-02-22-231
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Vzdělávací program je určen pedagogům MŠ. Je rozdělen do 5 Modulů (každý z nich v časové dotaci 8 nebo 9 hodin, celkem 43 hodin), které budou věnovány problematice individualizace a jejímu ukotvení do praxe předškolního vzdělávání.
Individualizace představuje komplexní přístup ve vzdělávání vycházející z osobnostně orientovaného modelu vzdělávání, humanistické psychologie a konstruktivismu. V praxi se jedná o kurikulární, organizační, metodické, diagnostické a sociálně vztahové strategie, které přinášejí svůj efekt zejména tehdy, jsou-li využívány komplexně jako systém. Program „Individualizace práce v mateřské škole“ je na komplex těchto strategií zaměřen. Cílí zejména na dovednosti a kompetence pedagogů, využitelné při plánování, samotné realizaci a evaluaci předškolního vzdělávání, tak aby odpovídalo nejen vývojovým, ale i individuálním charakteristikám, potřebám, zájmům, stylům učení, a schopnostem dětí včetně dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program  bude realizován praktickou formou s důrazem na výměnu zkušeností mezi účastníky, tréninkové metody, diskusní metody, v nichž účastníci získají dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi.

VZDĚLÁVACÍ MODULY:
1/ Individualizace předškolního vzdělávání - východiska
Modul je zaměřen na objasnění myšlenkových východisek individualizace v kontextu celospolečenského vývoje a z něj vyplývajících nových požadavků na vzdělávání jako takové. Důraz bude kladen na porozumění požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), v němž požadavek individualizace vzdělávání patří mezi klíčové. Pozornost bude věnována vývojovým zvláštnostem a individuálním charakteristikám dětí předškolního věku. Nabídne pohled na některé psychologické charakteristiky dětí, jako jsou potřeby dětí, temperament, schopnosti, styly učení, zájmy. Pozornost bude věnována také specifikům vnímání, myšlení a učení se dětí předškolního věku. 
Hodinová dotace:
9 hodin
 

2/ Projektování individualizovaného vzdělávání
Modul je zaměřen na projektování individualizovaného vzdělávání. Vychází z požadavků RVP PV na plánování obsahu předškolního vzdělávání, jeho integrované pojetí a ukazuje na možnosti plánování integrovaných bloků i dílčích témat na úrovni školního i třídního vzdělávacího programu. Zvláštní pozornost bude věnována problematice zapojení dětí do plánování obsahu předškolního vzdělávání, jakožto jedné z cest přizpůsobení obsahu vzdělávání individuálním a skupinovým potřebám dětí. Pozornost bude věnována také tvorbě individuálních vzdělávacích plánů/programů.
Hodinová dotace:
9 hodin

3/ Organizační a vzdělávací strategie individualizovaného vzdělávání
Modul je zaměřen především na organizační formy a vzdělávací metody uplatňované v individualizovaném vzdělávání. Velký důraz bude kladen na samostatné aktivity, ať už se jedná o volnou spontánní hru nebo samostatné nepřímo řízené činnosti, které pedagog pro děti připravuje v podobě vzdělávací nabídky. Takové činnosti dítě provádí na základě vlastní volby a individuálních potřeb. Speciální pozornost bude věnována kooperativním činnostem a postupům nezbytným k podpoře jejich aplikace v praxi MŠ.
Základní tematické okruhy:
• Organizace samostatných kooperativních činností – pravidla pro spolupráci ve skupině, různé strategie členění dětí do skupin, role ve skupině;
• Diferencované úkoly pro práci ve skupinách – jak vytvořit nabídku, která bude odpovídat rozdílným schopnostem dětí a povede je ke kooperaci;
• Podnětné prostředí - jak uspořádat prostředí třídy, aby bylo vhodné pro individualizovanou práci a kooperaci dětí, tipy na pomůcky a materiály.

Hodinová dotace:
8 hodin

 

4/ Vyhodnocování individuálních pokroků v učení dětí
Modul je zaměřen na účinné využívání diagnostické a evaluační aktivity v pedagogickém procesu a jak s jejich pomocí přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí. Nabízí konkrétní podněty k tomu, co a jak u dítěte sledovat a hodnotit. Přináší především praktické náměty a inspirace jak postupovat, čeho si všímat a jak zachycovat poznatky o dítěti. Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Součástí programu je odborná diskuse.
Hodinová dotace:
8 hodin

 

5/ Portfolio dítěte jako součást individualizace vzdělávání
Modul je rozdělen do dvou částí. V první části nabízí shrnutí základních nástrojů a technik užívaných při vyhodnocování pokroků v učení dětí. Důraz je kladen na techniku pozorování jako základní nástroj sběru dat o dětech a užívání popisného jazyka. Gró modulu je věnováno portfoliu dítěte jako jedné z technik systematické evaluace výsledků vzdělávání a sledování individuálních pokroků dítěte. Obsahově bude modul zaměřen na tato témata:
• co je portfolium dítěte, varianty, obsah portfolia, dokumentace portfolií
• jak pomocí portfolia vyhodnocovat pokroky dítěte (základní pravidla práce s portfoliem, postupy)
• jak využít portfolia dítěte při komunikaci s rodiči o pokrocích v učení dítěte (osobní konzultace s rodiči nad portfoliem a jak je realizovat)
• sdílení zkušeností nad přinesenými portfolii, diskuse
Každý účastník si s sebou na seminář přinese alespoň 1 portfolium konkrétního dítěte a další ukázky materiálů, které dokumentují, jak ve své praxi realizuje vyhodnocování dětí (záznamový arch o dětech/diagnostický list atp.). S těmito materiály se bude v semináři pracovat, s cílem ukázat si, jak je efektivně využívat, čím je doplnit.
Hodinová dotace
9 hodin


Poznámka: Květen 2023, apartmány Ladná, v ceně ubytování, strava,...