• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2  Jazyková úroveň A2/B1

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Jazyková úroveň A2/B1
Termín konání
září 2021 až červen 2022; každé pondělí od 16:00 - 17:30; první výukový den 27.9.2021
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Lucie Ulmanová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Počet hodin
60
Cena
6100
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
I93-03-12-212
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press. Oxenden, C.: New English File Elementary + Pre-intermediate OUP.  1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 60 vyučovacích hodin cca 6 lekcí včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa
PRAKTICKÁ AJ:  orientace ve městě

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, some/any
SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek
PRAKTICKÁ AJ: bydlení

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?,,how much, how many, a lot of
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny, číslovky
PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 2. stupeň, příslovce, be going to, budoucí čas
SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, místa a stavby
PRAKTICKÁ AJ: příběhy, cestování


Tematický okruh č. 5 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: infinitivy a slovesa, členy
SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, dopravní prostředky

PRAKTICKÁ AJ: internet

Tematický okruh č. 6 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: předpřítomný čas, minulý čas prostý, tvorba otázek
SLOVNÍ ZÁSOBA: protiklady, časové údaje
PRAKTICKÁ AJ: interview

 

Jazyk programu: čeština, angličtina