• Slide Basic 01

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16. listopadu 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
L80-02-19-212
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na výchovu řeči dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Je rozdělen do pěti bloků: první blok je věnován vývoji řeči dětí - etapy ontogenetického vývoje řeči, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj v raném, předškolním a mladším školním věku z hlediska jazykových rovin. Souvztažnost rozvoje řeči s myšlením, motorikou, sluchovou diferenciací, zrakovou diferenciací a percepcí. Úskalí řečového vývoje od narození do 6 -7 let věku. Ve druhém bloku se účastníci seznámí s výchovou řeči v mateřské škole a s jejími prvky- organizace logopedické prevence v činnosti školy, kolektivní logopedické činnosti, struktura jazykové chvilky a její projektování, praktická cvičení, didaktické hry, ukázky, náměty, dechová a fonační cvičení, hry pro rozvoj sluchového vnímání,  cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel podle metodiky, pedagogické zásady. Tématem třetího bloku je jazyk a řeč v Rámcovém vzdělávacím programu včetně doporučených námětů a inpirací pro jednotlivé úkoly oddílu Jazyk a řeč v RVP PV - naplňování dílčích vzdělávacích cílů, metody, formy a postupy k rozvoji receptivních i produktivních složek řeči, integrace poznatků do ostatních oblastí, principy a zásady preventivního působení učitele, hlasová hygiena. Čtvrtý blok zahrnuje pomůcky pro výchovu řeči dětí - speciální a doplňkové pomůcky - příklady dobré praxe se zaměřením na nové pomůcky a metodické materiály s adresářem.  Součástí jsou náměty na  postupy jak nenásilně  začlenit rodiče do spolupráce při výchově řeči jejich dětí. V pátem bloku se účastnice semináře aktivně zapojí do her na jednotlivé druhy slov s využitím říkadel, písniček atd. V závěru semináře poskytne lektorka seznam použité literatury, metodické materiály, přehled vhodných pomůcek, kontakty.