Státní maturita

Státní maturita

Jedná se o komplex školení určených ředitelům a zástupcům ředitelů škol, školním maturitním komisařům, předsedům maturitních komisí, hodnotitelům písemné práce a hodnotitelům ústní zkoušky, zadavatelům, hodnotitelům PUP a zadavatelům PUP.

Dále se uskutečňují konzultační semináře k problematice realizace nové maturitní zkoušky. V rámci úkolu je taktéž realizována systematická podpora výuky matematiky (Matematika pro život)  ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, s NÚV, ČŠI, se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a s odborníky z vysokých škol vzdělávajících učitele.

Důraz je také kladen na jednotnou realizaci v rámci celé ČR s minimálním prostorem na odchylky oproti zavedeným procesům a požadované kvalitě výstupů. Toho bývá docíleno jednak detailním definováním procesů,  průběžnou evaluací samotných procesů, hospitacemi činnosti lektorského týmu na vybraném vzorku seminářů.