Státní maturita

Státní maturita

Školení a konzultační semináře pro přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky (MZ). Jsou určená ředitelům a zástupcům ředitelů škol, školním maturitním komisařům, předsedům maturitních komisí, zadavatelům a zadavatelům PUP.

Příprava pedagogů na funkce k zajištění společné části maturity 

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů došlo počínaje

maturitní zkouškou 2021 ke změně hodnocení dílčích maturitních zkoušek z českého jazyka

a literatury a cizích jazyků konaných ústní formou a formou písemné práce, které bude

ve výhradní kompetenci škol. Protože tím zároveň skončila i role centrálního hodnotitele a CZVV i zákonná povinnost její přípravy a certifikace, nebudou počínaje školním rokem 2020/2021 probíhat žádné další kurzy základního školení pro hodnotitele, ani nástavbové kurzy pro hodnotitele žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky. Rovněž tak nebudou probíhat konzultační semináře zaměřené na problematiku hodnocení ústní zkoušky a písemné práce.

Odborná příprava bude ve školním roce 2020/2021 zahajována e-learningovou částí pro jednotlivé funkce (ŠMK, ZAD, ZAD PUP) postupně od října 2020. Přesné termíny jednotlivých kurzů budou zveřejňovány na webových stránkách NPI ČR ttps://www.npicr.cz/ciskom. Všechny kurzy budou ukončeny do 31. března 2021. Přesné termíny zahájení a ukončení jednotlivých kurzů včetně nejzazších termínů nominací najdete v následujícím diagramu. Vzhledem k tomu, že odborná příprava má pevně vymezený harmonogram tak, aby se mohli všichni nominovaní pedagogové vyškolit včas před zahájením MZ 2021, nelze bohužel její trvání libovolně prodlužovat. V případě pozdějšího přihlášení na kurzy nemůžeme garantovat, že budou zájemci do kurzu zařazeni, ať už z důvodu omezené kapacity kurzu, nebo z důvodu uzávěrky odborné přípravy.

Nabídku aktuálně vypsaných seminářů naleznete zde:

    Harmonogram CISKOM 2019-2020.pdf Stáhnout