Státní maturita

Státní maturita

Školení a konzultační semináře pro přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky (MZ).  Jsou určená ředitelům a zástupcům ředitelů škol, školním maturitním komisařům, předsedům maturitních komisí, hodnotitelům písemné práce a hodnotitelům ústní zkoušky, zadavatelům, hodnotitelům PUP a zadavatelům PUP.

Příprava pedagogů na funkce k zajištění společné části maturity 
I ve školním roce 2019/2020 jsme ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zahájili přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky (MZ).  Odborná příprava bude zahajována e-learningovou částí pro jednotlivé funkce postupně od října 2019. Přesné termíny jednotlivých kurzů budou zveřejňovány na webových stránkách NIDV https://www.nidv.cz/ciskom. Všechny kurzy budou ukončeny do 31. března 2020. Přesné termíny zahájení a ukončení jednotlivých kurzů včetně nejzazších termínů nominací najdete  v následujícím diagramu. Vzhledem k tomu, že odborná příprava má pevně vymezený harmonogram tak, aby se mohli všichni nominovaní pedagogové vyškolit včas před zahájením MZ 2020, případně absolvovat i potřebnou nástavbovou odbornou přípravu pro HOD ÚZ PUP MZ navazující na úspěšně absolvovanou přípravu HOD ÚZ, nelze bohužel její trvání libovolně prodlužovat. Informujte proto své pedagogy, aby se přihlásili na kurzy HOD ÚZ, které budou zahájeny už v podzimních termínech, včas. V případě pozdějšího přihlášení na kurzy nemůžeme garantovat, že budou zájemci do kurzu zařazeni, ať už z důvodu omezené kapacity kurzu, nebo z důvodu uzávěrky odborné přípravy.

Harmonogram odborné přípravy pedagogických pracovníků pro školní rok 2019/2020 je v příloze.

Matematika pro život
V rámci úkolu je taktéž realizována systematická podpora výuky matematiky (Matematika pro život)  ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, s NÚV, ČŠI, se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a s odborníky z vysokých škol vzdělávajících učitele. Důraz je také kladen na jednotnou realizaci v rámci celé ČR s minimálním prostorem na odchylky oproti zavedeným procesům a požadované kvalitě výstupů. Toho bývá docíleno jednak detailním definováním procesů,  průběžnou evaluací samotných procesů, hospitacemi činnosti lektorského týmu na vybraném vzorku seminářů. 

Harmonogram CISKOM 2019-2020.pdf Stáhnout