Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Cílem průběžného vzdělávání v oblasti společného vzdělávání je nabídka vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení zaměřená na rozšiřování odborných znalostí a dovedností v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací programy se zaměřují na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, individualizovaný přístup, tvorbu a adaptaci učebních materiálů, práci s klimatem školy a na postupy v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření (se zdravotním postižením či s jinými speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání jsou nabízeny formou šablon pro MŠ a ZŠ jako tzv. „balíčky podpory“ nebo formou akreditovaných vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a SUŠ. 

IPs projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi byl zahájen 1. 4. 2017. Projekt se v souladu s prioritními tématy vzdělávací politiky a Akčním plánem inkluzivního vzdělávání zaměřuje na systematickou podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, kteří v praxi společné vzdělávání vytvářejí a realizují. http://www.inkluzevpraxi.cz/

Hlavní informační zdroje ke společnému vzdělávání pro účastníky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci NIDV jsou poskytovány především těmito cestami:

  • do nabídky vzdělávacích programů ke společnému vzdělávání, programů kvalifikačního studia ředitelů škol a školských zařízení, do Studia pedagogiky a do specializačních studií jsou průběžně zařazována nová dílčí témata ke společnému vzdělávání;
  • v úvodu stávajících vzdělávacích akcí jsou pracovníky (metodiky) KP NIDV sdělovány aktuální informace o společném vzdělávání;
  • kolportováním měsíčníku NIDV „Informace z MŠMT“, v němž jsou zveřejňovány a doplňovány aktuální informace také ke společnému vzdělávání. Materiál je připravován na NIDV a každý měsíc je přímo rozesílán do všech škol a školských zařízení v ČR;
  • prostřednictvím rozcestníku pro pedagogické pracovníky, tj. elektronickým interaktivním materiálem NIDV, jenž je k dispozici managementu a pedagogickým pracovníkům všech škol a školských zařízení, pracovníkům veřejné správy a dalším zájemcům. Součástí Rozcestníku jsou odkazy na všechny prvky (školská legislativa; DVPP; strategické a koncepční materiály; asociace, unie, spolky a sdružení ve vzdělávání; nakladatelství, časopisy a portály o vzdělávání; výzkumy, šetření a data z oblasti vzdělávání aj.), které souvisí, mimo jiné, i se společným vzděláváním – viz odkaz: http://rozcestnik.nidv.cz/http://rozcestnik.nidv.cz/front/vyhledavani?search=spole%C4%8Dn%C3%A9+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD