• Název projektu: Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008160
  • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Výzva: Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II 

  • Typ projektu: Individuální projekt
  • Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
  • Cílová skupina:   

Pedagogičtí pracovníci

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

  • Cíl: Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi pedagogy a pracovníky v ZNV, kteří se budou vzájemně chápat jako partneři při rozvíjení klíčových kompetencí žáků a budou se společně podílet na plánování a realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • KA 01 — Řízení: KA zajišťuje efektivní řízení projektu a koordinaci projektových činností. V této aktivitě budou vytvářeny plány tvorby a dodání výstupů projektu, bude koordinována činnost administrativních i odborných pracovníků, vyhodnocování a řízení rizik a otevřených bodů.
  • KA 02 — Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

V rámci povinné aktivity č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání    budou realizovány následující podaktivity:

1) Koordinace Center kolegiální podpory,

2) Metodická pomoc,

3) Informační kampaň,

4) Evaluace.