Aktuální projekty ESIF

V novém programovém období strukturálních fondů Evropské unie (2014–2020) realizuje NIDV projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

V současnosti NIDV realizuje tři Individuální projekty systémové:

  • „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (zkráceně SRP) - Hlavním cílem projektu je zlepšit strategické řízení a plánování, kterého chceme dosáhnout 1) rozvojem pedagogického vedení (leadershipu) ve školách, 2) metodickým vedením příjemců IPo pro tvorbu místních akčních plánů a 3) podporou vzájemné spolupráce mezi příjemci.
  • „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ (zkráceně APIV B) - Hlavním cílem projektu je posílit u pedagogických pracovníků kompetence, které jsou zapotřebí k úspěšnému zvládnutí společného vzdělávání žáků.
  • „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (zkráceně SYPO) - Hlavním cílem projektu je vytvoření systému ucelené podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.
... Číst dál