• Slide Basic 01

Gender ve škole

Gender ve škole

Gender ve škole

Kvalita školství v demokratické společnosti je daná kromě jiných faktorů, i častokrát opomíjeným a to poskytování stejných příležitostí pro všechny děti, žáky a studující k rozvoji jejich potenciálu. V českých školách je proto kladen důraz na rovný přístup a rovné zacházení ve všech oblastech rozvoje osobnosti a jejich znalostí a dovedností, které garantují platné zákony (např. rovnost dívek a chlapců, hendikepovaných a zdravých osob apod.). 

Pokud jde o genderové stereotypy, v konečném důsledku by v celé společnosti mělo jít o jejich potírání, aby z tohoto důvodu nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví a také jako prevenci diskriminace na základě pohlaví a násilí na ženách. O to usiluje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve svém projektu „Genderová rovnost na MŠMT“, na kterém pracuje od druhé půlky roku 2017. Snaží se ukotvit genderovou agendu v rámci struktur MŠMT a zahrnout do činnosti MŠMT princip genderového mainstreaminguTo se týká i jeho všech přímo řízených organizací, tedy i NIDV. 

NIDV na pomoc pedagogickým pracovníkům a školám všech stupňů, aby jim napomohlo k orientaci v problematice genderu, zejména v jeho uplatňování v přístupu k dětem, žákům a studentům, pořádá řadu vzdělávacích programů, např.:

  • Vztahy mezi dívkami a chlapci – podpora pozitivního klimatu a předcházení šikaně
  • Vzdělávání dívek a chlapců bez předsudků
  • Genderová rovnost ve škole - proč a jak o ni usilovat
  • Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí
  • Homosexualita ve školním prostředí
  • Partnerské vztahy – Miluji Tě a chci s tebou žít
  • Sexualita a třídní klima: Jak pracovat s diskriminací a šikanou na příkladu homofobie
  • Problematika homosexuality - Jsem gay, jsem lesba – co vy na to?
  • Základní informace o problematice trestní odpovědnosti mládeže a dospělých
  • Homosexualita mezi dívkami a chlapci a Vztahy mezi dívkami a chlapci

Z uvedených vzdělávacích programů je zřejmé, že genderová problematika a genderový přístup by měl procházet celým vzdělávacím procesem, tedy i v ICT s ohledem na informační a komunikační technologie, protože je součástí komplexní problematiky genderu ve škole. Proto byla zařazena genderová tématika jako přednáška na konferenci Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, která se konala ve dnech 12. – 13. října 2018 v Seči.

Genderově senzitivní edukace respektuje genderové specifické rozdíly i ve vztahu k technice respektive ICT. K podpoře této edukace ke změně stylu a uspořádání výuky mohou pomoci mimo podpůrných materiálů i diagnostické nástroje pro reflexi a  sebereflexi. Podporu lze také nalézt na webových stránkách pro RVP, kde je zveřejněno několik webinářů, tipů a inspirace do výuky genderových témat.

povolani.jpg

Příručka pro genderově citlivé vedení škol

Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství

Analýza odměňování žen a mužů ve školství

NA CESTĚ K VLASTNÍ RODINĚ, Kapitoly z rodinné výchovy

NA CESTĚ K VLASTNÍ RODINĚ, Manuál pro vyučující

Číst dál ...