• Slide Basic 01

Prioritní témata

Prioritní témata

Cílem činnosti NIDV je plnit v oblasti vzdělávání úkoly, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvláštní pozornost je v tomto směru věnována také školským zařízením pro zájmové vzdělávání a pracovníkům, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

Prevence a šikana

V souvislosti s problematikou primární prevence rizikového chování, a zejména pak v oblasti šikany a kyberšikany, provádíme přípravu a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v dané problematice. Cílem je zvýšení jejich znalostí a dovedností v oblasti rizikového chování dětí a žáků, včetně jejich seznámení s možnostmi účinné prevence.

Podpora pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci

NIDV poskytuje podporu pro práci s dětmi/žáky cizinci. Od roku 2014 je jedním z prioritních úkolů Národního institutu pro další vzdělávání poskytování systematické vzdělávací, metodické, informační a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol v souvislosti s přijímáním, začleňováním a vzděláváním dětí/žáků cizinců.

CISKOM – státní maturita

Jedná se o komplex školení určených ředitelům a zástupcům ředitelů škol, školním maturitním komisařům, předsedům maturitních komisí, hodnotitelům písemné práce a hodnotitelům ústní zkoušky, zadavatelům, hodnotitelům PUP a zadavatelům PUP.

Digitální vzdělávání

Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je rezortní projekt, který je postaven na třech pilířích podporujících digitální technologie ve vzdělávání skrz podporu dalšího vzdělávání učitelů.

Jazykové vzdělávání

Cílem rezortního projektu Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017-2022“ a vícejazyčnosti ve školách je poskytovat pedagogickým pracovníkům i vyučujícím cizích jazyků metodickou podporu při prohlubování jejich jazykových i didaktických kompetencí v kontextu stále širšího využívání digitálních technologií a digitálních výukových systémů ve školách.

Podpora ZUŠ

Cílem rezortního projektu Podpora ZUŠ je sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a získávání aktuálních informací v jednotlivých oblastech základního uměleckého vzdělávání. Rezortní projekt navazuje a podporuje koncepci vzdělávací oblasti NIDV Umělecké vzdělávání, která systematicky vede k tvorbě profesního portfolia pedagogů a managementu základních uměleckých škol. Tato oblast je členěna na 3 základní pilíře:

Podpora výuky matematiky na základních a středních školách

Cílem rezortního projektu je motivovat a podpořit učitele při propojování matematiky průřezově do mnoha předmětů. Učitelé dostanou metodickou podporu při prohlubování didaktických kompetencí s ohledem na Standardy pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace se zaměřením na mezipředmětové vztahy:

Školská legislativa pro praxi

Rezortní projekt Školská legislativa pro praxi je realizován v přímé návaznosti na nové legislativní úpravy, které se bezprostředně týkají vzdělávacího procesu (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí vyhlášky). Reaguje na potřebu seznámit management škol a školských zařízení s novými informacemi.