• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

V souvislosti s problematikou primární prevence rizikového chování, a zejména pak v oblasti šikany a kyberšikany, zintenzivňuje Národní institut pro další vzdělávání přípravu a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v dané problematice. Cílem je zvýšení jejich znalostí a dovedností v oblasti rizikového chování dětí a žáků, včetně jejich seznámení s možnostmi účinné prevence. 
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů  je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
Průběžné hodnocení:
Studijní program je rozdělen do dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.