• Slide Basic 01

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Cílem mezinárodní spolupráce NIDV je výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe se zahraničními partnery a přinášení nových impulzů do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. NIDV se nejčastěji podílí na realizaci mezinárodních projektů v rámci programu ERASMUS+, kde spolupracuje se zahraničními institucemi s obdobným odborným zaměřením. Zástupci NIDV se jako experti na profesní rozvoj pedagogických pracovníků účastní mezinárodních akcí v zahraničí, institut také spoluorganizuje tuzemské odborné konference, semináře, stáže i přednášky se zahraniční účastí.

Mezinárodní aktivity NIDV

Mezinárodní konference 2019

Začínající učitel - Aspekty a problémy přípravy budoucích učitelů a adaptačního procesu z pohledu českého a zahraničního školství. Pátý ročník Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve dnech 3. a 4. prosince 2019 v prostorách Autoklubu ČR v Praze a konferenčním centru NIDV. Tématem letošní konference je Podpora začínajících učitelů. V dopolední plenární části prvního dne představí své příspěvky na toto téma odborníci z České republiky i ze zahraničí. V odpoledním programu proběhne panelová diskuse, jejímž hlavním tématem bude pregraduální příprava budoucích učitelů a adaptační proces začínajícího učitele. A v průběhu druhého dne konference se budou moci zájemci účastnit celé řady zajímavých workshopů vedených domácími i zahraničními odborníky. 

Mezinárodní konference 2018

Tématem 4. ročníku mezinárodní konference bylo Strategické řízení a plánování ve školách. Cílem této dvoudenní akce bylo nabídnout ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti prostor pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením. Se svými příspěvky vystoupili významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry. Představen byl systém vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku a strategické řízení rozvoje škol a školského systému v Kanadě. Zahraniční zkušenosti byly poté doplněny o pohled, který mají na danou problematiku ředitelé českých škol. Pod vedením zkušených ředitelů spolupracujících s projektem Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, měli účastníci příležitost prakticky si vyzkoušet metody a postupy zjišťování stavu školy, stanovení rozvojových potřeb a strategických cílů rozvoje školy a dále plánování a následného vyhodnocování kroků nutných k jejich úspěšnému naplnění.

Mezinárodní konference 2017

V roce 2017 byla tématem třetího ročníku mezinárodní konference byla podpora a vedení začínajících učitelů ve školách, jejich postavení ve školském systému a identifikace jejich potřeb. V plénu své příspěvky představili významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry zabývající se profesním rozvojem pedagogů. Následovala panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Cílem akce bylo nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezinárodní konference 2016

Druhý ročník konference se týkal profesního rozvoje pedagogů. Trendy v oblasti dalšího vzdělávání učitelů představili odborníci z Francie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Velké Británie. Druhý den konference byl věnován pracovním dílnám a moderovaným diskusím, ve kterých měli účastníci prostor pro výměnu názorů a zkušeností. Diskutována byla následující témata: adaptační období učitelů, plán profesního rozvoje pedagogů, profesní portfolia učitelů, vliv společného vzdělávání na profesní rozvoj uvnitř škol.

Studijní cesty pedagogů v rámci Globálního rozvojového vzdělávání

V letech 2018 a 2019 plní NIDV resortní úkol přípravy a realizace studijních cest do zahraničí pro ředitele a pedagogy základních, středních škol a vyšších odborných škol na témata Globálního rozvojového vzdělávání. Více informací na https://grv.nidv.cz/

 

Mezinárodní projekty

EFFECt

Cílem mezinárodního projektu EFFECT (European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers) bylo vytvořit evropský metodologický rámec pro kolaborativní učení mezi učiteli navzájem a metodiku popisující možnosti profesního rozvoje učitelů v tomto směru. V ČR se do pilotáže mentoringového vzdělávacího programu zapojilo 12 škol, které vyslaly 16 mentorů (zkušených, uvádějících učitelů) a 16 mentees (začínajících učitelů). Více informací o projektu a jeho výstupech je dostupných na http://oktataskepzes.tka.hu/en/effect-project.

Délka trvání projektu:
1. 11. 2015 – 30. 4. 2018

Partneři projektu

Koordinátor projektu: Tempus Public Foundation (Maďarsko)

Partneři projektu:

 • NIDV (Česká republika)
 • Faculty of Education – University of Jyväskylä (Finsko)
 • National Centre for Education (Lotyšsko)
 • University of Hertfordshire Higher Education Corporation (Velká Británie)
 • Mary Immaculate College (Irsko)

Kontakty:

 • Glen Kirkham – hlavní manažer projektu
 • Kamila Žárská – zástupce hlavního manažera projektu (email: zarska@nidv)

Projekt TTI

Projekt TTI (Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners), který byl realizován v rámci klíčová akce 2 (strategická partnerství) programu Erasmus+, měl za cíl nabídnout možnosti přípravy pedagogů na inkluzi žáků - dětí cizinců na úrovni předškolní a základní školní výchovy. Partneři projektu vzájemně porovnávali stávající prostředky a vyměňovali si inspirativní praxi. Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací materiál pro pedagogy a databázi zařízení, která s dětmi cizinců úspěšně pracují. Více informací o projektu je dostupných na http://ec.europa.eu/

Délka trvání projektu
1. 10.2016 – 31. 5. 2018

Partneři projektu
Koordinátoři projektu: NIDV

Partneři projektu:

 • CEMEA Napoli (Itálie)
 • Štátný pedagogický ústav (Slovenská republika)
 • Ist General Lyceum of Trikala (Řecko)

Kontakty:

 • Michaela Tužilová – hlavní koordinátorka projektu (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Gabriela Kynclová – odpovědná za obsahovou část projektu, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobility v rámci projektu Erasmus+

Organizovaná zájmová činnost v krizi?

Projekt byl realizován v programu Eramus+ (klíčová akce KA1 – mládež). Skupina 8 absolventů vzdělávacích aktivit Národního institut pro další vzdělávání na téma neformální a zájmová výchova strávila díky projektu KA1 Erasmus+ Mládež studijní týden v Lisabonu v Portugalsku. Účastníci zde navštívili nejrůznější typy vzdělávacích zařízení od mateřských škol přes školy základní až po volnočasová zařízení a sociální instituce pro znevýhodněné. Pobyt jim umožnil načerpat inspiraci a vyměnit si názory se svými portugalskými kolegy. Mobility se zúčastnili i 2 zástupci NIDV, kteří navázali bližší spolupráci s přijímající organizací a měli možnost porovnat portugalský a český systém neformální výchovy a zájmového vzdělávání v České republice.

Délka trvání projektu:
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

Inkluzívní vzdělávání v Evropě

V rámci projektu, který byl realizován v programu Erasmus+ (klíčová akce KA1 – odborné vzdělávání), mělo možnost celkem 28 odborných pracovníků NIDV vyjet do zahraničí. Jedna skupina měla možnost navštívit vzdělávací instituce ve španělské Granadě, druhá skupina v portugalském Lisabonu.  Studijní pobyt přinesl řadu podnětů pro zvyšování profesních kompetencí pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Mezi hlavní témata patřilo sledování individuálního pokroku žáků,  diferenciace výuky, využívání formativního hodnocení, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a školy ve spolupráci s rodinou a komunitou a volnočasovými zařízeními. Zkušenosti účastníků projektu budou využity při odborné činnosti NIDV (tvorba koncepčních materiálů a příprava nabídky dalšího vzdělávání pedagogů).

Délka trvání projektu:
1. 6. 2015 – 1. 6. 2016