• Slide Basic 01

Výukové objekty vytvořené pro soutěžní přehlídku DOMINO: ANGLIČTINA

Výukové objekty vytvořené pro soutěžní přehlídku DOMINO: ANGLIČTINA

SDÍLEJTE ZKUŠENOSTI, INSPIRUJTE SE! VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU DIGITÁLNÍCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ VYTVOŘENÝCH UČITELKAMI A UČITELI PRO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU DOMINO

Dětský svět - https://domino.nidv.cz/objekt/379

Materiál byl vytvořen pro výuku tématu Dítě a jeho svět (v rámci předmětu Člověk a jeho svět) v angličtině (CLIL); nabízí různé oblasti ze života dětí - témata rodina, škola, školní předměty, školní slavnosti, koníčky

Interaktivní angličtina - https://domino.nidv.cz/objekt/617Aplikace "Interaktivní angličtina" byla vytvořena studenty Radkem Homolou a Lukášem Krčálem jako pomůcka pro výuku odborné angličtiny - informační a komunikační technologie, ale její využití při výuce angličtiny je univerzální na všech typech škol. Uživatelské prostředí je uzpůsobeno tak, aby učitelé angličtiny mohli s tímto programem jednoduše pracovat, využívat vložené datové soubory a vytvořená cvičení, ale především přidávat nový obsah a vytvářet nová cvičení pro další využití

E-book climate zones - https://domino.nidv.cz/objekt/749

Vytvořit e - knihu v anglickém jazyce o podnebných pásech na planetě Zemi a získat tak přehled o rozmanitých přírodních podmínkách na Zemi

On holiday – přítomný čas průběhový - https://domino.nidv.cz/objekt/745

Cílem je zábavnou formou pomocí digitální technologie procvičit přítomný čas průběhový.

Art - Human body - https://domino.nidv.cz/objekt/387

Materiál byl vytvořen pro výuku tématu Lidské tělo v předmětu Výtvarná výchova v anglickém jazyce (CLIL); obsahem je procvičení známé slovní zásoby z tématu Člověk a její rozšíření; druhá část je zaměřena na porovnání proporcí mužské a ženské postavy a proporcí těla dítěte a dospělého.

Toys (MŠ, 1. stupeň ZŠ) – https://domino.nidv.cz/objekt/731

Výuka angličtiny prožitkovou metodou s využitím moderní digitální technologie

Prosinec | December (MŠ, 1. stupeň ZŠ) – https://domino.nidv.cz/objekt/730

1. Výuka anglického jazyka aktivní hravou formou 2. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 3. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 4. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Video z mého města - https://domino.nidv.cz/objekt/692

Žáci využijí moderní technologie a cizí jazyk k natočení filmu o svém městě. Kompetence k řešení problému (práce s informacemi, rozhodování, plánování), kompetence pracovní (práce v týmu, práce s moderními technologiemi), kompetence komunikativní (mluvený projev v cizím jazyce).

On the iPad - https://domino.nidv.cz/objekt/689

Video On the iPad ukazuje, jak lze pomocí digitálních technologií zpestřit a snad i zintenzivnit upevňování probraných frází (Yes/No questions) v cizím jazyce. Ukázka zahrnuje výtvarné zpracování otázek i odpovědí ve formě art cloudu vektorové grafiky, práci s klávesnicí a tabulkou v Excelu na interaktivní tabuli. Žáci se aktivně podíleli na scénáři, vzájemně se natáčeli na iPad.

Five little monkeys - https://domino.nidv.cz/objekt/687

Žáci se hravou formou (tříděním, skládáním, doplňováním, pantomimou) naučí anglickou písničku. Vytvoří si ze slov písničky slovní mrak a komiks. Učitel může k činnosti využít přípravu vytvořenou v ActiInspire uloženou pod odkazem https://uloz.to/!WFYYLe2AAWdu/five-little-monkeys-flipchart, kterou si může stáhnout.

Sport s tabletem - https://domino.nidv.cz/objekt/671

Pod QR kódy, které jsou umístěné na stěnách třídy a chodbě školy, jsou schované otázky a úkoly, kterými si žáci opakují již probrané učivo. Všichni žáci jsou po dobu celé vyučovací hodiny aktivní a jinou formou výuky procvičují "4 basic skills" (reading, writing, listening, speaking). Žáci efektivně ve výuce používají digitální technologii

Global Math Collaboration - https://domino.nidv.cz/objekt/662

Žák rozumí zadaným matematickým úlohám a je schopen je na základě svých znalostí dojít k jejich vyřešení kreativním způsobem. Žák aktivně používá anglický jazyk. Žák je schopen vyhledat a použít znalosti na zadané téma a zpracovat ho ve spolupráci s ostatními spolužáky v rámci školní výuky i mimo ni.

TO BE s tablety - https://domino.nidv.cz/objekt/686

Žák časuje sloveso TO BE, správně ho užívá ve větě; vytvoří kladnou větu, otázku a zápor

Present perfect simple – https://domino.nidv.cz/objekt/570

předpřítomný čas - kladné věty, otázky, záporné věty. Vázání a zkrácené tvary sloves.

Ordinal numbers - https://domino.nidv.cz/objekt/571

Rozvíjí komunikativní dovednosti, Vyvodí od základních číslovek a zapamatuje si mluvenou i psanou formu řadových číslovek.

Česká kuchyně – polévky - https://domino.nidv.cz/objekt/568

Žák aktivně používá slovní zásobu tématu: Česká kuchyně – polévky. Žák používá odbornou terminologii k popsání jednotlivých druhů českých polévek.Žáci jsou interaktivně zapojováni do výkladu výuky prostřednictvím znalostního kvízu.

Popis osob: Obuv - https://domino.nidv.cz/objekt/567

Student aktivně ovládá slovní zásobu tématu: obuv. Student používá názvosloví jednotlivých druhů obuvi a dokáže popsat části obuvi. Studenti jsou interaktivně zapojováni do výkladu výuky prostřednictvím přiřazování anglických výrazů k obrázkům, spojují anglické výrazy s českými ekvivalenty a doplňují slova do fiktivního rozhovoru v obchodě s obuví.

Kuchyňské vybavení a spotřebiče - https://domino.nidv.cz/objekt/555

Žák aktivně používá slovní zásobu tématu: kuchyňské vybavení a spotřebiče. Žák ovládá odbornou terminologii v oblasti vybavení kuchyně a kuchyňských spotřebičů. Žáci jsou interaktivně zapojováni do výkladu výuky pomocí interaktivního cvičení: žáci rozluští jednotlivé pojmy a doplní vyznačená písmena do tajenky.

Stolní inventář - https://domino.nidv.cz/objekt/554

Žák aktivně používá slovní zásobu tématu: stolní inventář. Žák popíše jídelní sady, příbory, drobný stolní inventář a stolní dekorace. Žáci jsou interaktivně zapojováni do výkladu výuky pomocí interaktivního cvičení: přiřazování slovní zásoby k obrázkům.

Nápoje - https://domino.nidv.cz/objekt/550

Žák aktivně používá slovní zásobu tématu: nápoje. Žák rozlišuje alkoholické, nealkoholické a teplé nápoje. Žáci jsou interaktivně zapojováni do výkladu výuky prostřednictvím interaktivních cvičení: osmisměrka, pomocí přiřazování českých výrazů k anglickým ekvivalentům.

Uniforma kuchaře a číšníka - https://domino.nidv.cz/objekt/549

Žák aktivně používá slovní zásobu tématu: uniforma kuchaře a číšníka. Žák popíše jednotlivé části uniformy kuchaře a číšníka. Žáci jsou interaktivně zapojováni do výkladu výuky prostřednictvím přiřazování jednotlivých částí uniformy k obrázkům.

Zeměpisné pojmy - https://domino.nidv.cz/objekt/548

Student popíše hlavní geografické pojmy, názvy světových stran, kontinentů... Student popíše obrázky a porovná je použitím frází..

Spojené království Velké Británie a Severního Irska - https://domino.nidv.cz/objekt/547

Student se seznamuje s reáliemi Velké Británie. Student je interaktivně zapojován do výkladu tématu prostřednictvím doplňování odpovědí na zadané otázky Student interaktivně procvičuje nabyté znalosti o reáliích Velké Británie. Student interaktivně rozpoznává fotografie a přiřazuje je k názvům turistických atrakcí.

Kanada - https://domino.nidv.cz/objekt/546

Výukový materiál slouží k seznámení, procvičování a upevnění znalostí reálií Kanady.

Penny lane - https://domino.nidv.cz/objekt/534

Populární hudba v anglickém jazyce. Pomáhá v porozumění souvislého textu. Rozšiřuje slovní zásobu a schopnost zachytit a rozlišit jenotlivá slova v plynulém textu.

Lazy Mary - https://domino.nidv.cz/objekt/533

rozšíření a upevnění nové slovní zásoby - výslovnost - frázová slovesa

Procvičování AJ jazyka za pomoci hudební výchovy, což usnadňuje zvládnutí nové slovní zásoby, rozlišovacích schopností, a základní gramatiky. Píseň Lazy Mary byla zvolena pro výskyt frázových sloves např. get up.

Linoit – nástěnka pro 3.B - https://domino.nidv.cz/objekt/478

Online aplikace simulující klasickou nástěnku linoit.com. Žáci i v nepřítomnosti mohou sledovat aktivity ve škole a plnit úkoly. Jsou nuceni dodržovat stanovená pravidla. Na jednu nástěnku má přístup pouze učitel a jeho skupina žáků, nikdo cizí. Evaluační nástroj a zpětná vazba pro všechny zúčastněné.

 

 

Wiki pro třídu 1P - https://domino.nidv.cz/objekt/477

Webová aplikace sloužící pro práci skupiny (třídy)online - pbworks.com v bezpečném prostředí. Po první společné úvodní hodině pracovní prostor pro komentáře, ukládání fotek, písemných prací, komentářů apod. Motivační a evaluační nástroj.

MY TOWN – https://domino.nidv.cz/objekt/356

Interaktivní materiál je určen k výuce anglického jazyka. Žáci si procvičí slovní zásobu zaměřenou na orientaci ve městě,popis cesty. Vyhledávají v mapě. Na závěr si své znalosti ověří formou soutěže AZ kvíz.

In the garage – ukázka z modulu „Angličtina v akci" - https://domino.nidv.cz/objekt/250

Žáci vyjádří činnost s pracovním nářadím, naučí se tyto výrazy, budou seznámeni s podmiňovacím způsobem

Anglické výrazy v reklamách kolem nás v ČR – https://domino.nidv.cz/objekt/244

Žáci postupně překládají anglické výrazy v českých reklamách a na základě čtenářské gramotnosti odkrývají také záměry autorů textů. Součástí interaktivního výukového objektu je pracovní list.

Abeceda a hláskování - https://domino.nidv.cz/objekt/377

Materiál je určen pro výuku a procvičení abecedy a hláskování; je zaměřen na poslech, hláskování, psaní a skládání slov podle diktátu, řazení slov podle abecedy; seznamuje s fonetickými znaky; součástí je i písnička ABC

Eating habits - https://domino.nidv.cz/objekt/359

Výukový objekt Eating habits je určen především do hodin anglické konverzace, jelikož nejen seznamuje s novou slovní zásobou vztahující se k tématu, nýbrž i podněcuje diskuzi a je zakončen tvorbou dialogu dle zadaných instrukcí. Nedílnou součástí je pracovní list ve formátu pdf.

Road Signs - https://domino.nidv.cz/objekt/461

Výuková prezentace rozpracovává odborné téma dopravní značky. Studenti si zábavnou formou osvojí základní slovní zásobu pojící se s tématem a zároveň si zopakují modální slovesa can, can´t, must a mustn´t. Prezentace je interaktivní, je doplněna o řadu ilustrací a obrázky z praxe (české a britské dopravní značky). Na prezentace bezprostředně navazuje přiložený pracovní list.

What is the time? - https://domino.nidv.cz/objekt/444

Žáci si procvičí určování času - na celé hodiny a půlhodiny. Zkusí si vyhledat údaje o času v poslechu vět.

Driving School - https://domino.nidv.cz/objekt/396

Žáci umí anglicky pojmenovat komponenty automobilu jako je kapota, náprava apod., dále pedály (spojka, brzda, plyn), provozní kapaliny, světelné kontrolky na palubní desce, bezpečnostní prvky, povinnou výbavu. Rozumí jízdním příkazům v angličtině, ovládají směry. Je rozvíjena kompetence k učení (motivační a interaktivní prvky), pracovní kompetence (jednotlivá zadání a úkoly), občanská kompetence (ukázky z reálného života), kompetence k řešení problémů (otázky k zamyšlení).

British Holidays Revision - https://domino.nidv.cz/objekt/395

Tato výuková prezentace je určena studentům k zábavnému a účinnému procvičování probrané látky. Pracovní list je určen k procvičení amerických i britských svátků dohromady.

British Holidays - https://domino.nidv.cz/objekt/392

Studenti si osvojí nové poznatky z oblasti britských svátků. Seznámí se se slovní zásobou spojenou s tématem. Budou schopni vyjmenovat britské svátky, poznat britské a americké svátky, dále budou schopni detailně popsat jednotlivé svátky.

American Holidays Revision - https://domino.nidv.cz/objekt/391

Studenti si procvičí a zafixují slovní zásobu, fráze a fakta z prostředí amerických svátků.

American Holidays - https://domino.nidv.cz/objekt/390

Studenti si osvojí nové poznatky z oblasti amerických svátků. Seznámí se se slovní zásobou spojenou s tématem. Budou schopni vyjmenovat americké svátky, poznat typicky britské a americké svátky, dále budou schopni detailně popsat jednotlivé svátky.

Art – Human body - https://domino.nidv.cz/objekt/387

Výtvarná výchova/Anglický jazyk (CLIL)

In the classroom - https://domino.nidv.cz/objekt/385

Materiál je zaměřen na zopakování oblastí, které umožní popis třídy – věci, barvy a další přídavná jména, předložky; při poslechu písničky si žáci zopakují věci ve třídě a naučí se další; tvoří slovní spojení a věty o věcech kolem nás - jaké jsou, kde jsou; z popisu tvoří hádanky.

Cooking – Fruit salad - https://domino.nidv.cz/objekt/384

Materiál byl vytvořen pro výuku předmětu Vaření v anglickém jazyce (CLIL); procvičuje slovní zásobu k danému tématu; seznamuje s tvořením popisu pracovního postupu; použití rozkazovacího způsobu sloves.

Cooking – Potato soup - https://domino.nidv.cz/objekt/383

Materiál byl vytvořen pro výuku předmětu Vaření v anglickém jazyce (CLIL); opakuje, procvičuje a přináší novou slovní zásobu k danému tématu – ingredience a náčiní; žáci tvoří věty pro činnosti a sestavují pracovní postup.

Pohled z prázdnin - https://domino.nidv.cz/objekt/382

Materiál je zaměřen na procvičení minulého času prostého formou pozdravu z prázdnin; procvičuje rozlišení sloves pravidelných a nepravidelných a jejich tvarů v minulém čase; vytvořením správných tvarů sloves a jejich doplněním do připraveného textu sestaví pozdrav z prázdnin (může následovat využití daných sloves pro sestavení vlastního/společného dopisu).

Pohádka Stone Soup - https://domino.nidv.cz/objekt/381

Materiál obsahuje pohádku Stone Soup (z učebnice Project 2); procvičuje slovní zásobu dané pohádky; nejprve přináší text rozčleněný do částí a umožňuje nácvik dialogů; v další části žáci doplňují řeč postav; je možné zakrýt text a dialogy sehrát jen s oporou o obrázky.

Čísla 1-100  https://domino.nidv.cz/objekt/378

Materiál lze využít postupně k výuce čísel z oboru 1-100 (1-10, 1-20, 1-100) nebo k opakování; využívá poslech, čtení i psaní čísel; součástí je i cvičení na počítání jednoduchých příkladů v oboru do 100 (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Čas – Kolik je hodin - https://domino.nidv.cz/objekt/376

Materiál je zaměřen na zopakování celých hodin a na vysvětlení a procvičení vyjadřování libovolného času; seznamuje s dělením dne na dopolední a odpolední čas; porovnává vyjádření času slovně a na digitálních a ručičkových hodinách

Předpřítomný čas prostý - https://domino.nidv.cz/objekt/357

Tento DUM zahrnuje učivo zhruba dvou vyučovacích hodin. Po úvodní motivaci následují snímky přinášející informace o tvoření předpřítomného času prostého a o nejčastějších příslovcích, která se s ním pojí. Následují úkoly na procvičení získaných poznatků a tvoření samostatných vět. Poslední snímky nabízejí místo obvyklého shrnutí křížovku a překlad, který je možno zadat jako domácí úkol.

Procvičování angličtiny v 5. ročníku ZŠ - https://domino.nidv.cz/objekt/344

Kompetence komunikativní a k učení. Znalost slovní zásoby k danému tématu, znalost základních gramatických jevů a jejich použití ve větách, rozhovorech, základní vědomosti o některých svátcích, čtení, porozumění

Illnesses - https://domino.nidv.cz/objekt/336

Žáci si na základě otázky, která je doprovázena nápovědným obrázkem, vybírají jedno ze tří řešení.

Seznamovací rozhovory- https://domino.nidv.cz/objekt/330

1. list: žáci doplňují interaktivním perem bubliny 2. list: hra pexeso (hledání dvojic) 3. list: odkrývání vět pod otazníky, přesunování a vytváření rozhovoru.

Months, ordinal numbers and dates - https://domino.nidv.cz/objekt/257

Opakování a procvičování slovní zásoby týkající se měsíců v roce a ročních období, tvorba řadových číslovek a dat, procvičování této látky.

 

Sloveso být a přivlastňovací zájmena - https://domino.nidv.cz/objekt/88

Tato hodina je připravena pro použití na interaktivní tabuli. Žáci se v ní naučí používat sloveso být a přivlastňovací zájmena. V závěru hodiny si může ověřit pochopení učiva formou testu s použitím hlasovacího zařízení.

Signs and Announcements in England - https://domino.nidv.cz/objekt/37

Interaktivní materiál je obsahově určen k výuce anglického jazyka na pozadí autentických nápisů a oznámení v prostředí Anglie. Na 21 listech jsou aktivity určené k jejich výkladu a procvičení. Autorka zařadila kromě základních interaktivních technik navíc vlastní audiovizuální nahrávky pro výklad a procvičení. Žáci jsou vedeni k vyhledávání dalších informací.

Superlatives (třetí stupeň přídavných jmen) - https://domino.nidv.cz/objekt/157

aktivní užití třetího stupně přídavných jmen v mluvené i písemné formě - kompetence k učení - kompetence sociální a personální

Halloween - https://domino.nidv.cz/objekt/101

Materiál je svým obsahem zaměřen na aktivní práci ve vyučovací hodině. V součinnosti s prací s učebními materiály – pracovní listy, slovník; využití internetových odkazů k danému tématu, sběru dat z různých zdrojů (encyklopedie, internet) … žáci mohou pracovat frontálně, individuálně, ve dvojicích, menších skupinách.

Minulý čas prostý (Past simple) - https://domino.nidv.cz/objekt/85

Komplexní procvičování minulého prostého času na interaktivní tabuli včetně poslechových cvičení a závěrečného testu s použitím hlasovacího zařízení

Halloween - https://domino.nidv.cz/objekt/690

Digitální učební materiál vytvořený v programu Smart notebook. Žáci se seznamují se slovní zásobou a informacemi týkajícími se Halloweenu. DUM je interaktivní, doplňkový materiál: kartičky s obrázky a pracovní list. V metodice je odkaz na hru Dobble, vytvořenou autorkou (lze hrát online či klasicky). Součástí je také varianta k pracovnímu listu – online kvíz v aplikaci Kahoot.

Halloween - https://domino.nidv.cz/objekt/158

Výukový materiál je rozdělen do tří pomyslných částí. V úvodní se žáci seznámení se slovní zásobou k tématu Halloween. Poté následuje procvičení zásoby (skládání slov). Závěrečná část programu je zaměřena na poslech a rozvoj komunikačních dovedností.

Halloween´s game - https://domino.nidv.cz/objekt/224

Výukový program je založen na jednoduché hře, kde úkolem žáků je dostat se z políčka start do políčka cíl. Během cesty žáci plní úkoly, při nichž si procvičí barvy, čísla, tělo,atd. Celý program je tematicky zaměřen na Halloween.

Family (Smart) - https://domino.nidv.cz/objekt/181

Výukový program vytvořený k procvičení slovní zásoby a gramatiky 2. lekce učebnice Project 1 (3. vydání).

Materiály - https://domino.nidv.cz/objekt/160

aktivní užití slovíček popisující materiály (užití jako podstatná a přídavná jména), kompetence k učení, kompetence komunikativní

B5 Describing Problems - https://domino.nidv.cz/objekt/139

Jednotlivé aktivity se skládají z prezentace slovní zásoby, uvedení popisu problémů ve větách, procvičení pasivního a aktivního užití vět. Aktivity zahrnují mluvní, písemný projev, práci jednotlivců, dvojic i skupin.

Travelling - https://domino.nidv.cz/objekt/133

Materiál rozvíjí kompetence k učení, k řešení problému, a především kompetence komunikativní a sociální

Let's Talk about Idols! - https://domino.nidv.cz/objekt/106

Materiál rozvíjí kompetence k učení, k řešení problému, a především kompetence komunikativní a sociální. Cílovou kompetencí je schopnost komunikovat s vrstevníky i se starší generací na téma osobních preferencí, obdivovaných vzorů a hrdinů. V sociální oblasti je cílem překonat předsudky vůči starší generaci a najít společné prvky ve způsobu vnímání hrdinů a idolů.

Christmas - https://domino.nidv.cz/objekt/104

Jedná se o interaktivní výukový plakát k tématu CHRISTMAS, který je dostupný na: http://lydieveneckova.edu.glogster.com/christmas/ Pro načtení všech zvuků je třeba několik vteřin vyčkat

Sloveso TO BE – minulý čas prostý - https://domino.nidv.cz/objekt/102

Materiál je určený k procvičení učiva. Jedná se o pracovní list, kde děti doplňují správné tvary slovesa TO BE,správné předložky, přiřazují slova k předložkám. S materiálem lze pracovat individuálně na PC, dále na interaktivní tabuli nebo materiál pouze promítnout a pracovat s dětmi frontálně.Tématicky se tvořené věty dotýkají rodiny Simpsnových, což je pro děti velkou motivací.

Vánoce (Christmas) - https://domino.nidv.cz/objekt/92

Tato hodina je připravena pro použití na interaktivní tabuli. Žáci se v ní zábavnou formou naučí a procvičí slovní zásobu týkající se Vánoc v anglicky mluvících zemích,doplní a zazpívají si písničku a na závěr se odmění ve formě virtuálního dárku

Vazba there is / there are - https://domino.nidv.cz/objekt/90

Tato hodina slouží k práci na interaktivní tabuli. Žáci se v ní názornou a zábavnou formou naučí pracovat s anglickou vazbou there is - there are. Nakonec si ověří pochopení učiva v testu s použitím hlasovacího zařízení.

Snakes and Ladders ( Hadi a žebříky) - https://domino.nidv.cz/objekt/89

Tato hodina je určena k práci na interaktivní tabuli. Jedná se o klasickou stolní hru Hadi a žebříky, při které žáci splněním daného úkolu postupují do cíle. Je připravena pro mladší žáky (1. stupeň) ke zpestření výuky např. k opakování na začátku školního roku. Obměnou zadaných úkolů může být použita k procvičování libovolného učiva

Přítomný čas průběhový (Present continuous) - https://domino.nidv.cz/objekt/87

Tento sešit slouží k výuce na interaktivní tabuli.Žáci se v něm seznámí s přítomným průběhovým časem, procvičí si jeho formu a použití v různých souvislostech a na závěr si mohou vyzkoušet zvládnutí učiva v testu s použitím hlasovacího zařízení.

Zvířata (Animals ) - https://domino.nidv.cz/objekt/86

Tento sešit slouží k výuce na interaktivní tabuli a věnuje je konverzačnímu tématu Zvířata.Žáci se seznámí se slovní zásobou k tomuto tématu a následně procvičují popisování zvířat, poslechové dovednosti a mluvení v cizím jazyce.

Odvozování přídavných jmen - https://domino.nidv.cz/objekt/84

Žák vysvětlí tvoření přídavných jmen, vyjmenuje základní předpony a přípony užívané při jejich odvozování, tvoří správné tvary přídavných jmen a umí je použít v kontextu.

Fruit and colours - https://domino.nidv.cz/objekt/52

Opakování, procvičování, slovní zásoba ovoce a barvy.