• Slide Basic 01

Práce vychovatelek ŠD a ŠK je nedílnou součástí vzdělávání

Práce vychovatelek ŠD a ŠK je nedílnou součástí vzdělávání

Ve dnech 24. až 25. května 2019 se v konferenčním sále Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze 9 konal Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Akci pořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení (AVŠZ). Sešlo se na něm na 170 pedagogických pracovníků z celé republiky.

NIDV se podpoře činnosti unikátního sytému školních družin a klubů věnuje dlouhodobě a tento seminář se konal již 13. rokem. Hlavním cílem dvoudenního setkání bylo přispět k prohloubení odborných znalostí vychovatelek a poskytnout jim příležitost k vzájemné výměně zkušeností z práce s dětmi v jejich volném čase. Celostátní semináře také mají podpořit tuto profesi v jejím společenském uznání, které se rok od roku zvyšuje.

V zahajovacím plénu semináře přivítala ředitelka NIDV Helena Plitzová všechny účastníky a hosty. Ve svém proslovu shrnula: „Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání celkem 56 vzdělávacích programů, ve kterých se proškolilo celkem 1073 účastníků. Součástí aktivit NIDV v této oblasti jsou mj. i nově zřízené webové stránky znv.nidv.cz, kde mohou pedagogové a pracovníci věnující se dětem a mládeži v jejich volném čase najít jak metodické materiály, publikace a aktuality, tak i náměty a inspiraci pro svoji činnost.“

Poté vystoupili se svými příspěvky ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který vyzdvihl důležitost neformálního vzdělávání slovy: „Vzdělávání se neodehrává jen ve vyučovacích hodinách, ale kdykoli a kdekoli, ve škole, družině, školním klubu, na zahradě, v lese, před monitorem nebo displejem… Vychovatelé mohou udělat mnoho pro to, aby čas strávený ve škole byl pro děti přínosem!“

Součástí bohatého programu celostátního setkání bylo i jedenáct tzv. vzdělávacích dílen, v nichž se pod vedením zkušených lektorů vychovatelky seznámily s aktuálními tématy zájmového a neformálního vzdělávání a s novými trendy výchovné práce. Obsahové zaměření dílen vznikalo v návaznosti na strategické dokumenty ministerstva školství a rovněž vycházelo z evaluačních dotazníků účastníků minulého ročníku.

V průběhu semináře mohli účastníci zhlédnout výstavu prací žáků školních družin a klubů a nabídku dalších vystavovatelů, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. Na programu byl i křest publikace Nápady – náměty – inspirace nejen pro vychovatelky školních družin, kterou Národní institut pro další vzdělávání právě vydal.

Program akce: HARMONOGRAM akce

Anotace jednotlivých dílen: Anotace dílen 2019

Fotodokumentace

 

Jitka Bušková a Hana Kalinová,

Public relations NIDV