Dne 31. 10. 2018 se v budově Autoklubu ČR v Praze uskuteční mezinárodní konference Udržitelný rozvoj světa. Jejím cílem je seznámit účastníky se záměry MŠMT, MZV, NIDV, NÚV a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV), přiblížit význam implementace tohoto tématu do výuky a představit možnosti podpory škol a školských zařízení v této oblasti.

Jedním z prioritních cílů současného vzdělávání je připravit žáky a studenty na život v měnícím se světě. NIDV se již od roku 2014 intenzivně zaměřuje na podporu peda­gogických pracovníků v začleňování témat vládních usnesení, mimo jiné i GRV.

Projekt, jehož se NIDV účastní právě v oblasti globálního rozvojové­ho vzdělávání, vychází z Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání a úkolů MŠMT. Tento projekt je finančně pod­pořen Ministerstvem zahraničních věcí a je uskutečňován ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi.

Jak uvedla ve­doucí oddělení vzdělávání a podpory NIDV PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D., cílem aktivit Národního institutu pro další vzdělávání je zlepšit vnímání dů­ležitosti problematiky GRV ze strany peda­gogických pracovníků a podporovat začle­ňování této oblasti do výuky, aktivit škol a jednotlivých školských zařízení. K implementaci problematiky GRV do výuky slouží i konference pořádané NIDV.

Letošní setkání konané pod názvem Udržitelný rozvoj světa nava­zuje na konference konané v roce 2014 (Evropský rok pro rozvoj a důstojné stáří), 2015 (Rozumíme současnému světu?) a 2016 (Svět v bezpečí).

Pozvánka

Program