• Slide Basic 01

Začínající učitel - 5. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Začínající učitel - 5. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

3. – 4. prosince 2019 Autoklub ČR Opletalova 29, Praha


5. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Začínající učitel

(Aspekty a problémy přípravy budoucích učitelů a adaptačního procesu z pohledu
českého a zahraničního školství)

3. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin – konference

Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

4. prosince 2019 od 10.00 do 15.00 hodin – workshopy

Konferenční centrum NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1

Pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT, pedagogickými fakultami a dalšími partnery. Jednacími jazyky konference: čeština a angličtina (tlumočení zajištěno).

 

Premise

Jedním z palčivých témat českého školství je nedostatek učitelů, stárnutí učitelských sborů, nezájem studentů o obor učitelství, ale také kvalita přípravy učitelů. Řešením může být nastavení kvalitní přípravy a systematické podpory začínajících učitelů tak, aby po ukončení studia do praxe skutečně nastoupili, dokázali překonat počáteční těžkosti a byli dostatečně motivováni tuto profesi dlouhodobě vykonávat.

Již podruhé proto otevírá Národní institut pro další vzdělávání téma Začínající učitel na úrovni mezinárodního setkání odborníků ve školství (poprvé v rámci 3. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků v roce 2017).

 

Program – anotace

Aktivity mezinárodního setkání k tématu Začínající učitel budou probíhat ve dvou dnech:
3. prosince 2019 (konference) a 4. prosince 2019 (workshopy).

Konference:

  • V dopolední plenární části přednesou své příspěvky k problematice podpory začínajících učitelů odborníci z České republiky, Norska a další států (účastníci mezinárodního projektu ENTEP), budou prezentovány aktivity v rámci systému podpory začínajících učitelů, který je nastavován a pilotován v projektu NIDV SYPO, a vystoupí zástupci vybraných pedagogických fakult, kteří představí své zkušenosti a výstupy výzkumu v oblasti pregraduální přípravy učitelů, role doprovázené praxe a podpory začínajících učitelů v adaptačním období.
  • V odpolední části programu proběhne panelová diskuse, jejímž hlavním tématem budou stěžejní aspekty a problémy přípravy budoucích učitelů a adaptačního procesu začínajícího učitele z pohledu českého vzdělávacího systému a zahraniční praxe.

Předběžný program Konference

5. MK k profesní podpoře PP: Konference Začínající učitel – úterý 3. prosince 2019

Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

8.30 – 9.00

Prezence

9.00 – 9.15

Uvítání, úvodní proslov

ředitelka NIDV

(Plitzová)

9.15 – 9.30

MŠMT a podpora začínajících učitelů, představení skupiny ENTEP

Zástupce MŠMT (Bezděková)

9.30 – 9.50

Výstupy ze šetření k začínajícím učitelům z pohledu ČŠI

Zástupce ČŠI

9.50 – 10.40

Podpora začínajících učitelů v Norsku

2 zástupci
z Norska

10.50 – 11.30

Specifika péče o začínající učitele ve vybraných zemích skupiny ENTEP

2 zástupci ENTEP

11.30 – 12.00

Systém podpory začínajících učitelů v projektu SYPO

Zástupce projektu SYPO (Brodská)

12.00 – 13.00

Přestávka na oběd

 

13.00 – 13.30

Výstupy výzkumu zaměřeného na pregraduální přípravu učitelů, role praxe, adaptační období

Zástupce Pedagogické fakulty MUNI Brno

13.30 – 14.00

Pregraduální příprava učitelů, role „doprovázené“ praxe, adaptační období

Zástupce vybrané pedagogické fakulty

14.00 – 15.30

Moderovaný diskusní panel

Rozhodující etapy učitelské profese jejich úskalí v kontextu s českým a zahraničním školstvím: pregraduální příprava a adaptační období

3 odborníci ze zahraničí

3 odborníci z ČR

15.30 – 15.45

Shrnutí a závěr

Plitzová, Rydlo

Předběžný program workshopů

5. MK Začínající učitel – workshopy, středa 4. 12. 2019

Konferenční centrum NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1

10.00 – 12.00

Workshop I

Lektoři:

zástupci Norska

(tlumočeno)

Workshop II

Podpora začínajících učitelů prostřednictvím tandemové výuky

Lektorka:

Vedralová (Krejčová)

Workshop III

Začínám, uvádím, zodpovídám – ladění v triu (Klíčové potřeby začínajícího učitele, klíčové dovednosti uvádějícího učitele a klíčová role vedení školy v adaptačním období)

Lektor: Luboš Lisner

12.00 – 13.00

Občerstvení formou rautu

13.00 – 15.00

Workshop IV

Lektoři:

zástupci Norska

(tlumočeno)

Workshop V

Trvalá obnova učitele

(Jak si naplánovat vlastní profesní rozvoj? Kdo, co a jak může pomoci začínajícímu učiteli v jeho profesním rozvoji?)

Lektoři:

Martin Ševčík a Romana Lisnerová

Workshop VI

Učitel v síti

(Jak se cítí začínající učitel? Jak mu při startu zajistit podporu? Jak jej ukotvit v pedagogické praxi?)

Lektorka:

Věra Šimečková

Teoretický rámec – fakta k tématu

Dnešní učitel, a začínající učitel obzvlášť, se musí vypořádat s celou řadou didaktických a pedagogických výzev, které se týkají nejen jeho oboru či vyučovaného předmětu, ale také širokého okruhu témat a kompetencí, které ve své výchovné a pedagogické práci musí zvládat (kázeň, společné vzdělávání, digitální technologie, děti/žáci cizinci atd.).

V současné době není bohužel adaptační období v ČR ani legislativně vymezeno, ani systémově a metodicky stanoveno. Snahy o zavedení adaptačního období jako systémového prvku souvisí s naplňováním cílů uvedených ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která přímo zmiňuje potřebu počáteční přípravy začínajících učitelů. Říká se v ní doslova, že každý začínající učitel by měl spolupracovat s uvádějícím učitelem, který má mentorské dovednosti a který by měl průběžně a pravidelně hodnotit pedagogickou činnost začínajícího učitele, metodicky jej vést a seznamovat jej s podmínkami provozu školy a její dokumentací. Jednou z možností, jak neztratit začínajícího učitele, je promyšlený systém podpory začínajících učitelů v každé škole, která nového učitele přijímá, jehož součástí je i vytvoření plánu adaptace.

Ačkoliv některé školy již mají propracován vlastní systém uvádění začínajících učitelů do praxe, je zřejmé (a ukázaly to také různé výzkumy), že adaptační období ve školách není obvyklou praxí.

Jedním z hlavních poslání Národního institutu pro další vzdělávání je poskytovat učitelům systematickou a systémovou profesní podporu, a to nejen nabídkou dalšího vzdělávání, ale stále více i jinými formami, jako jsou konzultace se zkušenými odborníky a kolegy z oboru, zprostředkování a sdílení zkušeností a příkladů inspirativní praxe, vzájemné učení či kolegiální náslechy atd. Nastavením a ověřením systému takové podpory se věnuje projekt „Systém podpory  profesního rozvoje učitelů a ředitelů“, který NIDV v současné době realizuje. Jedna z aktivit tohoto projektu je zaměřena také na vybudování celostátní sítě metodických kabinetů a v dílčích aktivitách projekt řeší rovněž podporu ředitelů a začínajících učitelů.

Publikace Začínající učitel

Ke stažení ZDE

V roce 2019 vydal Národní institut pro další vzdělávání publikaci Začínající učitel, která volně sumarizuje výstupy 3. mezinárodní konference k profesní podpoře pedagogických pracovníků pořádané v roce 2017 a věnované právě podpoře začínajících učitelů. Přínosem této konference bylo především propojení výsledků šetření, akademických poznatků a názorů s četnými příběhy z praxe škol, které potvrdily, že i přes různost podmínek jednotlivých škol je podpora začínajících učitelů nezbytná. Názory na formu této podpory se někdy různí, shoda však panuje právě v její potřebnosti. Publikace je jistě jedním z východisek pro pokračující diskuse k tomuto tématu a podkladem pro další efektivní opatření na podporu nastupující generace učitelů.

Číst dál ...