Etická výchova

Etická výchova

V důsledku globalizace a změn životního stylu společnosti vzniká naléhavá potřeba seznamovat žáky ve škole s etickými tématy tak, aby si vytvořili morální postoje a osvojili společensky přijatelné chování. Vzhledem k délce času stráveného ve škole a pestrosti aktivit se ukazuje, že základy etického chování vytvořeného v rodině je potřebné během školní docházky systematicky upevňovat.

Osobnost žáka je nutné vést k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile a musí prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem. Národní institut pro další vzdělávání zajistil v projektu Etická výchova a učebnice kvalitní výukové materiály (učebnice, pracovní listy, metodiky, audiovizuální pomůcky), které jsou využívány v praxi řadou škol. Pro potřeby pedagogů vytvořil v rámci projektu webové stránky www.etickavychova.cz s cílem zajistit informace, komunikaci pedagogů v oboru a bezplatně zpřístupnit vytvořené materiály všem zájemcům.

NIDV má ve všech krajích zajištěny kapacity prostorové i organizační pro pořádání metodických vzdělávacích programů k práci s učebnicemi a pro podporu zavádění etické výchovy do výuky. K metodické podpoře učitelů nabízíme vzdělávací programy zaměřené přímo na problematiku EtV nebo programy, které s tématikou EtV úzce souvisí a pomáhají pedagogům vést žáky k hlavnímu cíli – prosociálnímu chování.