Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

Podtitul:
 
Termín konání:
12. června, 19. září, 23. října a 20. listopadu 2018 (9.00 - 15.00) 
Místo konání:
NIDV Jihlava, Zborovská 3 
Lektor:
Ing. Ivana Chmelařová 
Doporučeno:
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ 
Počet hodin:
32 
Cena:
Garant:
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - proksova@nidv.cz, tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu:
D05-03-24-181 
Číslo akreditace:
MSMT-13029/2017-1-676 

Anotace:

~~Kurz moderní didaktiky anglického jazyka v rozsahu 32 hodin prezenční výuky je určen vyučujícím anglického jazyka a slouží k upevnění a osvěžení znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.

Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech oblastech jazykových dovedností žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. V neposlední řadě přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce AJ.

 Studium je rozděleno do tematických bloků o časové dotaci 8 vyučovacích hodin. Po každém tematickém bloku si účastníci vyberou jednu aktivitu, kterou odučí ve své třídě, zaznamenají její průběh a opatří vlastními postřehy z praxe. Tyto reflexe budou vkládat do portfolia, které si povedou v elektronické a tištěné podobě. Zpracované dílčí úkoly budou účastníci ukládat ke kontrole v elektronické podobě do elektronického prostředí EASY CLASS, kde tyto reflexe mohou společně sdílet a v době mimo prezenční výuku také spolu i s lektory komunikovat.

Kurz bude ukončen společnou diskusí účastníků s lektory, bude zhodnocen přínos studia pro pedagogickou praxi a proběhnou prezentace vybraných částí portfolia, které si účastníci vytvořili v průběhu kurzu.

Obsah tematických celků a výukových modulů: 

1.modul:

Current trends in Activating classroom language:

- efektivní kroky při prezentaci slovní zásoby; role překladu

- rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou v odlišných metodických přístupech dle potřeb a možností žáků

- k čemu slouží znalost SERRJ

- 2hod

Exam preparation in regular classes:

- příklady efektivních aktivit zaměřených na procvičování jednotlivých typů úloh: otázky, true/false, doplňování do mezer, multiple-choise apod.

- čím se liší procvičování od testování

- 2hod

Teaching listening:

jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity

- uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám

- jak může učitel přímo ovlivnit kvalitu poslechu – rychlost, síla, jazyková příprava atd.

- provázanost s ostatními dovednostmi

- I can do … úroveň podle SERRJ

-Reading

- 4hod

2.modul:

Teaching reading:

- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity

- uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám

- uvést příklady efektivních aktivit na rozvoj porozumění – hlavní myšlenky, fakta, porozumění, čtení mezi řádky, vyvození závěrů

- Top down vs Bottom up  - techniky čtení 

- provázanost s ostatními dovednostmi

- I can do … úroveň podle SERRJ

- 4hod

Teaching speaking:

- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity

- uvést příklady efektivních aktivit: přesnost vs plynulost; monolog vs dialog

- uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám

- provázanost s ostatními dovednostmi

- I can do … úroveň podle SERRJ

- 4hod

3.modul:

Teaching writing

- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity

- uvést příklady efektivních aktivit od kopírování po volné psaní

-  uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám

- provázanost s ostatními dovednostmi

- I can do … úroveň podle SERRJ

- 4hod

Teaching Literature

- dětská literatura – práce s textem

- čtení pro radost

- kulturní povědomí o literatuře anglicky mluvících zemích

- 4hod

4.modul:

Learning technologies

- pc aktivity ve výuce (Word, Excel, Power Point)

efektivní vyhledávání zdrojů na internetu (např. Wikipedie, vyhledávače); Youtube

- nástroje např.  Google a jejich používání

- e-learning nástroje (např. Moodle, easyclass)

- tvorba a ukládání videí /fotek online (např. Dropbox, Google)

- internetové (již připravené) zdroje a jejich využití pro výuku Aj

- stránky různých online aktivit, které jsou doplňkem učebnic (např. od nakladatelů)

- slovníky a jazykové pomůcky online či v aplikacích (např. English Profile, aplikace nakladateství) a hry (např. Langevo.cz)

- vlastní vzdělávání učitelů – webináře

- 4hod

Video in the English class

- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity spojené se sledováním

-  příklady efektivních aktivit a technik: zmrzlý obraz, odhad z kontextu, sledování bez zvuku,

- on-line zdroje vs výuková videa

- provázanost s ostatními dovednostmi

- 2hod

Teaching Culture

- co považujeme za reálie

- kulturní povědomí o anglických mluvících zemích

- zdroje kulturních informací (literatura, internet, hudba)

-IT trends

- 2hod 


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: