Strategické řízení a plánování ve školách

Podtitul:
 
Termín konání:
16. října, 13. listopadu, 18. prosince 2017, 15. ledna, 12. února, 12. března, 16. dubna, 14. května, 11. června 2018 (13.00 - 19.30 hodin) 
Místo konání:
NIDV Plzeň, Čermákova 18 
Lektor:
Ing. et Mgr. Vít Beran, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., Mgr. Kamila Bobysudová, PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr., Bc. Hana Stýblová, Mgr. et Bc. Radek Dolenský 
Doporučeno:
ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení 
Počet hodin:
48 
Cena:
Garant:
Mgr. Lenka Kůsová - kusova@nidv.cz, tel.: 377 473 606, mobil: 770 106 781
Číslo programu:
E38-11-14-172-01 
Číslo akreditace:
 

Anotace:

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť. Primárně budou zařazeni tandemoví zájemci z jedné školy!Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.

1. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - Ing. Vít Beran

- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe

2. seminář: Hodnocení práce pedagogů - Mgr. Bc. Miluše Urbanová

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

3. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů - Mgr. Kamila Bobysudová

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

4. seminář: Vedení a řízení změny - PhDr. Václav Trojan Ph.D.

- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny

5. seminář: Metody analýzy potřeb školy - Mgr. Bc. Hana Stýblová

- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy

6. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy - ​Mgr. Bc. Hana Stýblová

- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

7. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách -  Mgr. Bc. Radek Dolenský

- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání

8. seminář: Evaluace pokroku školy -  Mgr. Bc. Radek Dolenský

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů9. workshop: Strategické řízení a plánování ve školách - účastníci vzdělávání


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: