• Slide Basic 01

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů  září 2020-červen 2022 - 3. semestr

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
září 2020-červen 2022 - 3. semestr
Termín konání
3.semestr: 5.10.,19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 7.12.,14.12.2021,11.1., 25.1., 8.2.,22.2.2022 / stáže: 21.9., 26.10., 9.11.,12.10., 23.11.2021
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Helena Adamusová, Mgr. Renata Ježková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
274
Cena
0
Garant
PhDr. Olga Chalupová - olga.chalupova@npi.cz ,tel.: 543 541 248, mobil: 773 595 813
Číslo programu
D51-05-22-202
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo
pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není
rozhodující.

Časový plán studia:
Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných
pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
Průběžné hodnocení:
Studijní program bude rozdělen do dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují
frekventanti studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního
programu prevence sociálně nežádoucích jevů.
Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a
úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

STUDIJNÍ PROGRAM
Tematické okruhy

1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství - celkem 8 hodin
I.  Modely primární prevence u nás a ve světě - 0,5 hod.
 Organizační rámec školské prevence v ČR - 0,5 hod. 
 Dělení prevence, obecná charakteristika prevence, vymezení základních pojmů - 1 hod.
 Typy prevence, Formy primární prevence - 2 hod.
 Prevence v kontextu školských poradenských služeb a standarty její kvality - 2 hod.
 Preventivní programy, jejich význam, typy preventivních programů. - 2 hod.

II. Legislativní rámce pro práci školního metodika prevence
 Stávající platné dokumenty - legislativa, o kterou se pracovníci ve školách a školských zařízeních opírají.
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 Prováděcí předpisy k zákonům č. 561/2004 Sb. a 563/2004 Sb., zejména Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
 Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a další.
 Zákon 89/2012/ Sb. Občanský zákoník – „Zákon o rodině“.
 Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách.
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
 Zákon 359/1999 Sb., o sociální právní ochraně dětí.
 Zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon.
 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21 291/2010-28 od 1.11.2010 (přílohy upravované  1.1.2012).
 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj.: 21149/2016.
 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie  a intolerance (čj.: 14 423/99-22).
 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků  z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 10 194/2002-14).
 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách  a školských zařízeních  zřizovaných MŠMT(čj.: 37 014/2005-25).
 Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení rizikového chování žáků čj. MŠMT – 43301/2013 platnost/12/2013/.
 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení  s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (čj.: 25 884/2003-24).
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon.
 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21 291/2010-28 od 1.11.2010 (přílohy upravované  1.1.2012).
 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj.: 21149/2016.
 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie  a intolerance (čj.: 14 423/99-22).
 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků  z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 10 194/2002-14).
 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách  a školských zařízeních  zřizovaných MŠMT(čj.: 37 014/2005-25).
 Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení rizikového chování žáků čj. MŠMT – 43301/2013 platnost/12/2013/.
 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení  s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (čj.: 25 884/2003-24).

III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

 Standardy primární prevence – certifikace.
Definice základních pojmů – školní preventivní strategie, Minimálně preventivní program.
Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství - model poskytování poradenských služeb ve škole. Model umožňující spolupráci učitelů, kteří se ve školách podílí na realizaci školního programu (strategii) pedagogicko-psychologického poradenství – Tvorba minimálního preventivního programu (MPP) v podmínkách školy, zohlednění specifik a potřeb školy (stanovení cílů, návrh obsahu MPP, techniky tvorby programu, skladba aktivit MPP pro jednotlivé skupiny), samotná realizace MPP.

IV.  Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy - celkem 16 hodin
 Etické zásady poradenské a preventivní práce ve školství - 1 hod.
 Dvojí role: učitel-školní metodik prevence - 1 hod.
 Spolupráce s managementem školy a ostatními členy pedagogického sboru, zásady týmové spolupráce - 4 hod.
 Standardní činnosti školního metodika prevence – vyhláška 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Metodické a koordinační činnosti; Informační činnosti; Pracovní podmínky ŠMP, Poradenské činnosti - 6 hod.  Dokumentace školního metodika prevence – vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných,  preventivních  programů školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence. Aplikace programu primární prevence do systému práce ve škole (monitoring, evaluace) - 4 hod.

V. Systém primární prevence ve školství – vymezuje metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 - celkem 24 hodin
 Organizační rámec školské prevence v ČR, strategie primární prevence na národní, krajské a regionální úrovni, koordinace prevence a preventivních programů - 4 hod.
 Role krajského koordinátora prevence ve školství a metodika prevence v Pedagogicko-psychologické poradně - 4 hod.
 Síť pracovišť poskytujících preventivní, poradenské a léčebné služby orientované na rizikové chování. Úloha nestátních neziskových organizací v primární prevenci - 8 hod.
 Úloha policie v prevenci, orgánů sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační služba, státní zastupitelství, soudy - 8 hod.

VI.   Klima školy, školní klima, školní  třída, její vedení a diagnostika celkem 40 hodin
 Školní třída jako sociální skupina a vztahová síť školy - 1 hod.
 Koheze třídy, základní patologie školní třídy - 2 hod.
 Pozice a role žáka ve školní třídě - 1 hod.
 Role učitele ve vedení třídy, třídnické hodiny - 16 hod.
 Diagnostika školní třídy – současný stav poznatků v oblasti diagnostiky sociálního klimatu ve školním prostřední, (diagnostické nástroje, profily některých metod, interpretace) - 8 hod.
 Práce se školní třídou (na základě výsledků diagnostiky, screeningu, monitoringu apod.) - 8 hod.
 Projevy sociálně nežádoucích jevů ve třídě – agresivita, šikana, kyberšikana,  krádeže, záškoláctví atd. - 4 hod.

VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) celkem 16 hodin
 Definice rodiny (kulturně-antropologická podmíněnost), rodičovská zodpovědnost - 0,5 hod.
 Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny - 0,5 hod.
 Strategie výchovy v rodinách - 4 hod.
 Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu - 1 hod.
 Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí - 2 hod.
 Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě - 2 hod.
 Komunikace rodiny se školou, strategie vedení rozhovoru - 3 hod.
 Komunikace s rodiči žáka se závažnými problémy (školní nekázně, ADHD, závislosti, šikany, atd.) - 3 hod.

VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) celkem 16 hodin
 Definice rodiny (kulturně-antropologická podmíněnost), rodičovská zodpovědnost -0,5 hod.
 Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny - 0,5 hod.
 Strategie výchovy v rodinách - 4 hod.
 Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu - 1 hod.
 Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí - 2 hod.
 Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě - 2 hod.
 Komunikace rodiny se školou, strategie vedení rozhovoru - 3 hod.
 Komunikace s rodiči žáka se závažnými problémy (školní nekázně, ADHD, závislosti, šikany, atd.) - 3 hod.

VIII. Sociálně nežádoucí jevy - definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské prevenci zaměřujeme, celkem 102 hodin
 Závislosti, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy návykových látek a u jejich a jejich účinky na organismus -4 hod.

 Role školy při řešení problémů se závislostí s přesahem do konkrétní role metodika prevence - 2hod.
 Možné způsoby řešení, legislativním rámcem, jak spolupracovat s ostatními institucemi, jak postupovat - 2 hod.
 Systém péče o žáky ohrožené rizikovým chováním - 1 hod.
 Systém péče o ohrožené žáky, které nabízí jednotlivé resorty – resort školství, zdravotnictví a sociální - 1 hod.
 Typy jednotlivých zařízení, které nabízené služby ohroženým žákům poskytují
 Návykové látky (alkohol, tabák, drogy, atd. -  rozdělení návykových látek,  účinky návykových látek na jedince a z toho vyplývající  možné   reakce jedinců, legislativa, návykové látky  ve školním prostředí,  implementace problematiky návykových látek do školního řádu - 16 hod.
 Problematika netolismu – zneužití ICT technologii -  východiska, faktory,  postupy, legislativa - 4 hod.
 Gambling – východiska, diagnostická kritéria, příznaky, typologie, legislativa - 4 hod.
 Sekty - vymezení základních pojmů, typologie sekt, legislativa - 8 hod.
 Záškoláctví - východiska, rizikové faktory, postupy šetření, legislativa - 4 hod.
 Kriminální chování, krádeže - východiska, legislativa - 4 hod.
 Agresivní chování, ADHD – východiska, rizikové faktory, postupy šetření, legislativa - 8 hod.
 Domácí násilí, syndrom CAN,  zneužívání – charakteristika, východiska, faktory, postupy, legislativa - 4 hod.
 Extrémismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus – východiska, rizikové faktory, legislativa - 4 hod.
 Poruchy příjmu potravy – východiska, rizikové faktory, postupy, legislativa - 4 hod.
 Sebepoškozování – východiska, rizikové faktory, spolupráce, legislativa - 4 hod.
 Šikana – definice, znaky, trojrozměrný pohled, kritéria, typologie,  postupy, legislativa - 16 hod.
 Kyberšikana – atributy odlišnosti, typy kyberšikany, typologie, postupy, legislativa - 8 hod.
 Vandalismus – východiska, rizikové situace, způsob řešení, doporučený postup, legislativa - 4 hod.

IX. Monitorování a evaluace primární prevence celkem 12 hodin
 Monitorovací schéma školy včetně metodických pokynů – tvorba, realizace - 2 hod.
 Metody a způsob shromažďování informací pro proces monitorování a evaluace - 1 hod.
 Evaluace plánování preventivního programu - 1 hod.
 Evaluace průběhu preventivní intervence - 1 hod.
 Kritéria pro hodnocení  kvality a efektivity poskytovaných služeb - 1 hod.
 Hodnocení kvality a efektivity programu - 1 hod.
 Jak uchovávat  a jak pracovat s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního procesu – struktura, praktické dovednosti - 1 hod.
 Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků. Tvorba dotazníků  pro různou  cílovou skupinu a způsob  jejich zpracování - 2 hod.
 Systém výkaznictví v rámci primární prevence - 2 hod.

Stáže mohou být vykonávány v zařízeních preventivní činnosti,  ale i v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu. Stáž by měla být realizována na preventivním pracovišti – v zařízení realizující prevenci.
Cílem může být jednodenní stáž studentů specializačního studia, budoucích školních metodiků prevence např. ve středisku výchovné péče (dále jen SVP) či v nestátní neziskové organizaci realizující programy primární prevence rizikového chování (dále jen PPRCH) na školách je aplikace poznatků z oblasti primární prevence rizikového chování. ( dále: PPP, DDÚ, DÚM, apod.)
Obsahem stáže: diagnostika, intervence, standardní aktivity v rámci prevence. Metodik by měl být také seznámen s příslušnou legislativou na jednotlivých pracovištích. Měl by se orientovat v typické klientele, měl by evidovat formy, jak daný klient, škola nebo rodina z hlediska poskytovaných služeb.
Během stáže se seznámí s provozem zařízení, s regionem, s objednavateli služeb (škola, rodina, stát), s klientelou (žáci, třída, škola, rodina).